Archive

Archive for the ‘Geocaching’ Category

Геокешинг и опазване на природната среда

November 18th, 2012 Comments off

След последните ми няколко разговора с приятели геокешъри и с приятели мъгъли се заформи един много интересен казус, който аз като еколог, не мога да подмина с лека ръка. Та приятелите ми геокешъри споделиха, че и те са имали подобни разговори с мъгъли, каквито имах и аз, а именно, че геокешинга замърсява околната среда! Технически погледнато наистина ние слагаме “чужди” предмети в природата, направени от неразградими материали (най-често пластмаса, метал и стъкло), което може да се разгледа, като замърсяване. Аз винаги съм отговарял първосигнално на подобни твърдения и винаги казвах “Е, свършиха се всичките пластасови бутилки и найлони, разхвърляни навсъкде сред природата, та нашите кутийки взеха да ви пречат!”. Всъщност напоследък се позамислих доста върху този проблем и реших да проуча въпроса малко по- в дълбочина. Ето какво открих…

Попаднах на една научна статия от някой си Brendon G. Patubo със заглавие “Environmental Impacts of Human Activity Associated with Geocaching” (Въздействие върху околната среда от човешки дейности свързани с геокешинга). Като цяло останах много изненадан, че има такъв сериозен труд посветен на тази тематика, но явно този “проблем” е широко разискван сред геокешърите.

Та според Patubo геокешинга може да бъде неофициално групиран към по-широкото понятие “recreational ecology” (рекреационна екология), така че той първо започва разясняването на този термин. Рекреационната екологията изучава въздействието върху околната среда от туризма и отдиха на открито и управлението на тези дейности (Monz et al., 2010). Друг термин, според Patubo, който също свободно се вписва с геокешинга е екотуризма. Hanney (1999) определя екотуризма като “пътуване до крехки, девствени и обикновено защитени територии, които се стремят да бъдат под по-слабо въздействие от страна на човека и обикновено са малки по размери. Екотуризма помага да образова пътника; осигурява средства за опазване на природата; има пряка полза за икономическото развитие на местните общности; и насърчава зачитането на различните култури и човешките права.” Въпреки, че определението Hanney идва на фона на изучаване на този предмет в контекста на екологичния туризъм в развиващите се страни, терминът все пак може да се прилага за геокешинг в по-широк смисъл.

Според Patubo няколко фактора основно засягат промените в околната среда при екотуризма. Един водещ фактор е утъпкването от туристи. Това е едно широко изследвано смущение на околната среда, защото ефектите са видимо забележими. Изследванията в тази насока показват, че утъпкването извън обособените пътеки има както преки, така и косвени въздействия, както върху почвата, така и върху растителността. Уплътняването на почвата е едно от преките въздействия, което води до намаляване на пространството между почвените  пори и оттам променя водния отток и води до косвени въздействия като ерозия на почвата (Monz et al., 2010).  Освен това туристите и другите посетители допринесят за разширяването на пътеките или създаване на вторични пътеки, което води до увеличаване на загубата на растителност или разширяване на зоната със смущения върху фауната. Също така доста често, туристите се отклоняват от официално разработените пътеки, за да достигнат до определени райони и по този начин смущенията могат да се простират далеч от локализирания коридор.

Макар и малкото научни изследвания в областта на рекреационната екология и екотуризма все пак те осигуряват някои важни възгледи, коите се прилагат и за геокешинга. Важен аспект на проучванията е, че те са полезни за управленските практики приложими за природна среда подложена на засилен трафик от хора, които геокешинга също използва. Groundspeak и уебсайта им geocaching.com е помогнал на компанията да консолидира геокешинга в по-единна и стандартизирана обществена дейност. От тази гледна точка съвсем ясно и точно е разгледан въпросът за възможните места, където може да се играе геокешинг. Като цяло, туристите и природолюбителите (в това число и геокешърите) демонстрират вродено чувство, когато става въпрос да се оставят нещата такива, каквито са били преди да дойдат, но разрастването на геокешинга, като игра откри туризма за мнозина, които не са запознати с правилното държане и правилата за присъствието им в природата. Освен това, геокешинга, по своята същност, нарушава простото правило “без да се оставя следа”,  защото кеш контейнерите остават в природата, дори и след като хората си отидат. Скот Силвер, изпълнителен директор на Wild Wilderness,  група за застъпничество и насърчаване на публичната осведоменост за запазване на националните гори, твърди “дали считате геокеш кутията за опадък или за полу-перманентно скривалище, на практика това е срещу регламентите на националените и горски паркове” (Blouin, 2008).

Освен това, същесвува голяма вариабилност за това какво представлява правилният геокешинг етикет и има различни правила за определени места, агенции и организации, които управляват или притежават земята.  На някои места, като някои национални паркове в САЩ например, се изисква да се попълват писмени заявления за разрешения за скриване на кеш на дадено място (Schlatter & Hurd, 2005). Има и насоки и изисквания специално за геокешинга, като например какви са разрешените контейнери и какво съдържание може да бъде пуснато в тях. В крайна сметка съществува вариабилност и в управлението на играта и често въпросите се решават случай по случай. Освен в националните паркове и защитените територии, които са с по-пряк контрол и възможности за управление, прилагането на смекчаващи мерки от въздействието от геокешинга в други открити пространства и извън туристическите пътеки може да стане трудна задача. Тъй като GPS приемниците показват пътя до кеша под права линия е трудно да се контролира как гекешърите биха подходили към него – по пътеката или извън нея. За това е важно в описанието на кешовете да се указва изришно на такива места, от къде да се тръгне, описание на трасето и особености. Особено полезно е публикуването, като допълнителни точки началото на пътеки и други специфични за района особености (места за почивка, чешми и т.н.), както и ясно да са оповестени правилата и насоките за поведение в определената местност.

Тъй като Groundspeak се превърна в основния орган контролиращ геокешинга, трябва да има повишена отговорност от страна на компанията и тя трябва да продължава да повишава осведомеността на геокешърите относно въздействието на геокешинга върху околната среда. Важна стъпка в това отношение е, че в geocaching.com се разглеждат и препоръчват мерки за намаляване на въздействието на скривалищата и кешовете, което е от голяма полза. Допълнително трябва да се увеличи интереса на собствениците на кешове  към начина, по който скритите от тях кешове се отразяват на заобикалящата ги среда.

Едно от решенията на този проблем, който е предприел Groundspeak е неформална програма наречена “Кеша – вътре, боклука – навън” (Cache In Trash Out – CITO), която насърчава всички, които участват в геокешинг играта да почистват местата, които посещават, когато търсят или крият кеш. Презумцията на CITO е геокешърите да се отнасяме с уважение към околната среда. “Света е нашата игрална дъска, нека я поддържаме чиста!” е мотото на CITO инициативата и участващите в нея. Този лозунг би трябвало да се превърне в правило в геокешинга като морален етикет, който също ще помогне на широката общественост с осведомеността относно въздействието на геокешинга върху околната среда.

CITO е широка разпространена практика по цял свят. По моите наблюдения CITO се практикува и в България и то с не малък ентусиазъм от доста геокешъри, но според мен тази практика трябва да стане неизменна част от всяко едно геокешинг излизане и да се прави от всички участващи в играта. Това ще е не малка “коменсация” за кеша, който сте оставили сред природата и последващите негативни въздействия от евентуалното му бъдещо търсене от други геокешъри.

Друг положителен ефект от геокешинга върху природата според мен, са и такива кешове, които научават търсещия ги нещо за природата, нейното опазване и съхраняване. Освен традиционните кешове, посветени на тази тематика, неоценима е ролята на т.нар. “земни кешове” – Earth Caches. Най-големия плюс при тях, е че първо няма физическа кутия, която да “замърсява” околната среда и второ винаги човек научава нещо полезно за планетата, когато посещава такива места и търси такива кешове. Броя на този тип кешове в България също се увеличава напоследък, но е далеч под нивото, на което трябва да бъде. Има много красиви и уникални природни кътчета в страната ни, които си заслужава да се видят и на които с малко повече мислене и усилия може да се направят earth кешове. А усилията си заслужават.

В заключение ще кажа само, че всеки един занимаващ се с геокешинг трябва да има предвид, че тази игра е уникална в много отношения. Едно от тях е, че освен забавление тя е и отговорност! Отговорност всеки един от нас да пази природата, когато крие и търси кешове и да прави всичко възможно да не я уврежда и замърсява докато се забавлява. Едно простичко правило “Leave nothing but a footprint, take nothing but a photograph!” (Оставяй само стъпки и не взимай нищо освен снимки!) e отличен съвет винаги, когато се намирате сред природа, независимо дали за геокешинг или не. Присъствието на кутийките, които оставяме може лесно да се компенсира от всеки един от нас с практикуване на CITO и други дейности, при които със самото си присъствие този кеш помага много повече както на природата, така и на хората, отколкото да нанася вреда.

Литература

Blouin, N. (2008). Does Geocaching Violate Leave No Trace?. BackpackerMagazine. Retrieved May 25, 2010.
Haney, M. (1999). Treading Lightly?. Environment, 41(5), 4-9, 28-33.
Monz, C. A., Cole, D. N., Leung, Y., & Marion, J. L. (2010). Sustaining Visitor Use in Protected Areas: Future Opportunities in Recreation Ecology Research Based on the USA Experience. Journal of Environmental Management, 45(3). 551-562.
Schlatter, B., & Hurd, A. (2005). Geocaching: 21st-Century Hide-and-Seek. Journal of Physical Education, Recreation & Dance (JOPERD), 76(7), 28.

Categories: Geocaching Tags:

Геокешинг наръчник за начинаещи

August 25th, 2012 Comments off

Кредо на геокешъра
Когато поставям и търся геокешове, АЗ:

– няма да застрашавам себе си и другите;
– ще спазвам законите и установените правила в района;
ще уважавам частната собственост и ще искам разрешение, когато е необходимо;
– ще избягвам да причинявам нарушения и обществено безпокойство;
– ще сведа до минимум въздействието върху природата, породено от мен самия и от другите;
– ще зачитам другите;
– ще пазя цялостта на частите на играта.

Кредото на геокешъра е предназначено да ориентира новите играчи в етиката на геокешинг общността, както и да дава насока на по-опитните играчи в неясни ситуации, така че всички да се наслаждават на геокешинга. Пълният текст с примери на английски се намира на www.geocreed.info.

Рейтинг за трудност и терен

Геокешовете се степенуват със звездички от 1 (най-лесни) до 5 (най-трудни) в две категории: трудност и терен.

Ранг по трудност

 • * лесен – Контейнерът не е покрит или е на очевидно място, и лесно се разпознава като геокеш. Изисква не повече от няколко минути търсене.
 • ** нормален – Контейнерът е скрит на едно от няколко възможни места, или е маскиран добре за да се слива с обкръжението. Може да отнеме до половин час търсене.
 • *** предизвикателен – Контейнерът е добре скрит в едно от няколко възможни места, маскировката му може да се сбърка с част от обкръжението. Ще затрудни дори опитен геокешър и може да отнеме повече от 1 час търсене.
 • **** труден – Контейнерът е много добре скрит в едно от много възможни скривалища, или маскировката му изглежда да е част от обкръжението. Ще е голямо предизвикателство за опитен геокешър и може да изисква няколко посещения докато бъде намерен.
 • ***** екстремен – Намирането на контейнера е сериозно умствено/физическо изпитание, което изисква специални познания, умения или екипировка.

Ранг по терен

 • * достъпен за инвалидни колички – Пътеката до кеша е павирана, къса (под 1 км) и на сравнително равен терен. Контейнерът трябва да може да се стигне от човек в инвалидна количка.
 • ** подходящ за малки деца – Пътят до кеша е маркиран и не по-дълъг от 3 км. Няма резки промени във височината и буйна растителност.
 • *** неподходящ за малки деца – Пътят до кеша е подходящ за повечето възрастни и по-големи деца, но може да бъде по-дълъг от 3 км, да включва вървене извън пътеки, през растителност или с по-стръмни промени във височината.
 • **** само за опитни ентусиасти – Пътят до кеша вероятно е извън пътеки, през буйна растителност, включва стръмни изкачвания и спускания или е по-дълъг от 15 км. Може да изисква пренощуване.
 • ***** изискващ специална екипировка – Пътят до кеша изисква специално оборудване (например екипировка за гмуркане, за скално катерене, лодка или 4х4 превозно средство) и умение да се използва, без което достигането до кеша е изключително трудно.

Половин звездичка
Няма официални определения за ранговете с половин звездички. Те отразяват междинни класове, и собствениците на кешове могат да ги използват по своя преценка. Например, кеш с терен 1.5* показва много лесна разходка (по-лесна от терен **), но кешът не е достъпен за инвалиди. Друг пример, 2.5* за трудност би могло да означава маскировка, която лесно може да се сбърка за част от околната среда, но има малко възможни скривалища.

За да оцените вашия кеш, можете да използвате рейтинговата система, предложена от clayjar.com и е официално приета от geocaching.com. Тя е преведена и на български и се намира тук.

Размери на контейнерите

Според упътването на Граундспийк за размерите на контейнерите те се поделят в следните категории:

Other Cache Size Icon Други – Вижте описанието на кеша за повече информация. Това са кешове с размери различни от всички долупосочени. Най-често се касае за т.нар. нано кешове. Те са нистина дребни контейнерчета (под 10 ml), които съдържат само мъничко навито парче хартия, което е дневника.
Micro Cache Size Icon Микро – Контейнер с вместимост по-малко от 100 ml. Например за стандартен микро контейнер се приема 35 mm кутийка от филмова лента. Това е мъничък контейнер, който обикновено съдържа само логбук и моливче. Понякога може да няма и молив.
Small Cache Size Icon Малък – Контейнер с вместимост 100 ml или по-голям, но при всички случаи по-малък от 1L. Има всякъкви разновидности – виж по-надоу за примери.
Regular Cache Size Icon Нормален – Контейнер с вместимост 1L или по-голям, но при всички случаи не по-голям от 20L. Примери: голяма пластмасова кутия за храна или празна метална кутия за амониции, приблизително с размерите на кутия за обувки.
Large Cache Size Icon Голям – Контейнер с вместимост 20L или повече. Пример: Голяма пласмасова кофа.
 Не е избран – Когато не е избран размер на кутията в описанието на кеша се касае за виртуален кеш или евент, където реално не търсите физически контейнер.

Каквито и контейнери да се използват те трябва задължително да отговарят на няколко много важни условия: да са 100% водонепропускливи и да са издръжливи (да могат да оцелеят продължително време изложени на атмосферните условия). Препоръчително е контейнерите да са пластмасови (но от здрава, хубава пластмаса) или метални, но ако са метални задължително трябва да са неръждаеми. Не се препоръчва използването на стъклени контейнери и бурканчета – просто защото стъклото лесно се чупи, а дори и да е изръжливо металната капачка ръждясва след време и пропуска вода. Не се препоръчва използването на тръби за кешове, защото през зимата се свиват и могат да засмучат вода, освен това много наподобяват т.нар. тръбни бомби (pipe bombs) и придизвикват голяма паника, когато ги намери мъгъл. Не се препоръчва използването на опаковки от лекарства (повечето са водонепропускливи, с малки изключения), дъвки, тиктак и изобщо всякакви пластмасови опаковки, които не са водонепропускливи и лесно се раграждат под слънчева светлина и топлина. Всякакви метални контейнери, които не са неръждиви – опаковки от парфюми, за кафе и др. са наистина неподходящи.

Типичен
магнитен нано кеш с монета за мащаб.

Bison Tube (контейнер за хапчета) – на
границата между нано и микро.

Стандартен
35мм микро кеш.

Типичен
малък контейнер – плажен сейф (beach safe).

Стандартен
малък контейнер.

На
границата между малък и нормален.

Типичен
нормален контейнер, пластмасов от типа Lock&Lock.

Стандартна
метална кутия за амониции.

Различни
пластмасови контейнери с нормален размер.

 

Типичен
голям кеш – 20 литрова пластмасова кофа.

Друг
вариант на голям кеш.

Огромен
кеш контейнер.

Атрибути

Собствениците на кешове могат да добавят различни атрибути към страницата на кеша, който предоставят за публикуване. Те представляват малки квадратни иконки, които се появяват на страницата на кеша под менюто за логване. Тези атрибути дават полезна информация на останалите геокешъри относно това какво да очакват когато отиват да търсят дадения кеш. Атрибутите са разделени в няколко категории, изброени по-долу. Обикновените членове могат да добавят до 10 атрибута на кеш, а премиум членовете до 15.

Разрешения Опасности Съоръжения/удобства
 велосипеди
 палене на огън
 кучета
 коне
 джипове
 мотоциклети
 вседеходи
 моторни шейни
 каравана
 пропасти/падащи камъни
 ловен район
 опасен район
 отровни растения
 тръни
 опасни животни
 кърлежи
 изоставена мина
 
 достъпен за инвалиди
 къмпинг
 паркинг
 обществен транспорт
 маси за пикник
 вода за пиене
 обществени тоалетни
 телефон
 достъпен с детска количка
 гориво
 храна
Специални Условия Оборудване
 изгубено-намерено
 колективен кеш
 подходящ за деца
 отнема по-малко от час
 къса разходка (до 1 км)
 средна разходка (до 10 км)
 дълга разходка (над 10 км)
 значително вървене
 трудно катерене
 може да изисква газене
 може да изисква плуване
 достъпен по всяко време
 препоръчителен през нощта
 достъпен през зимата
 панорамен изглед
 изисква потайност
 има нужда от поддръжка
 добитък
 нощен кеш
 крайпътен кеш
 изоставена сграда
 полева загадка
 сезонен достъп
 подходящ за туристи
 частна собственост
 работа в екип
 плащане на такса
 за катерене
 лодка
 за гмуркане
 фенерче
 UV светлина
 снегоходки
 ски
 специален инструмент
 безжичен трансмитер
 катерене по дърво
 

 Любими кешове (Favorite points)

 Може би сте забелязали този знак () в горния десен ъгъл на описанието на кешовете?! Избирането на “любими” кешове има няколко предназначения. От една страна ви помага лесно  да видите тези кешове, които поради някаква причина са ви харесали най-много и сте ги “наградили” със favorite point. От друга страна, кешовете, които са наистина качествени и се харесват на геосешърите събират повече favorite points и по този начин останалите кешъри разбират, кои кешове са качествени и кои кешове биха предпочели да търсят. Получава се един вид гласуване за най-хубавите кешове. Принципа на действие е следния: за всеки 10 намерени кеша, получавате 1 favorite point, с която можете да “гласувате” за даде кеш или с други думи да си изберете един кеш за любим. За съжаление само премуим членовете могат да правят това. Обикновените членове не получават favorite points и не могат да ги използват. Ако обаче на по-късен етап си купите премуим членство в Geocaching.com, то ще получите по 1 favorite point за всеки 10 кеша, които сте открили и като обкновен член, така че намереите ви кешое не се губят. Освен това можете да давате favorite points само на чужди кешове (не на ваши собствени) и то само на такива, които лично сте намирали (т.е. трябва да има Found it лог в този кеш с вашия ник).  Ако някой кеш, който сте си избрали за любим се архивира, можете да си оттеглите favorite точката и ще имате възможност да я дадете на някой друг кеш. Това можете да правите по принцип със всички кешове! Ако в даден момент сте решили, че кеша вече не ви е любим можете да си върнете favorite точката по всяко време. В заключение – любимите кешове или favorites си остава един вид рейтингова система за оценка на кешовете. Кешове с повече favorite points най-вероятно са доста над средното ниво и са с високо качество и много вероятно да ви харесат. Съществува още една рейтингова система за гласуване за качеството на кешовете, наречена GCVote, но за нея се изисква допълнително инсталиране на адд-он или плъг-ин за браузъра, който използвате. Всичко за GCVote е обяснено подробно – тук.

Източници: Geocaching. com, www.geocaching-bg.org, www.cachingbox.com

Categories: Geocaching Tags:

Letterbox Hybrid кеш – Що е то?

August 22nd, 2012 Comments off

 Подволявам си да ре-постна малко полезна информация за летърбокс хибрид типовете кешове, която squiffy беше пуснал във Фейсбук, но там естествено отдавна беше изместена от по-нови постове и вече е трудно достъпна.

Ето малко ценни указания от хора, създали доста летърбокс хибрид кешове:
(1) Не е задължително кеша да се търси само по описание или загадка. В геокешинг сайта може да се публикува с точни координати. Ако собственика на кеша смята, че е по-забавно да се търси по описание ОК. (Аз лично съм ЗА)
(2) За да бъде кеша Летърбокс трябва да се публикува на летърбокс сайт – например Atlas Quest или Letterboxing.org.
(3) Препоръчително е да има два логбука – един за кешъри и един за боксъри.
(4) Задължително в кеша трябва да има печат. Изискванията са печата да е ръчно изработен (уникален) и изображението да е в духа на загадката или местоположението на кеша. Общо взето боксърите не се кефят на фабрични печати или такива от детски игри (това не означава, че не могат да се използват). Явно си колекционират ръчно изработено изкуство ;). Като бюджетно решение предлагат всеки да си изработи печат от гумичка за триене с помощта на резци за гравиране (продават се по книжарниците) Изобщо печата е от много голямо значение за боксърите.
(5) Не се препоръчва в кеша да се слага тампон за мастило. През зимата замръзва, през лятото изсъхва, а ако влезе вода става мазало. Боксърите действат на принципа BYOI (bring your own ink).
И в заключение: горепосочените условия не са абсолютно задължителни, но колкото повече труд се вложи в кеша, толкова по-приятно ще е преживяването за намерилите го и ще оценят кеша по достойнство.

В описанията на типовете кешове в Geocaching.com пише следното за този тип кешове:

Letterbox Hybrid
Летърбокс е друга игра на търсене на съкровища с помощта на улики, вместо координати. В някои случаи, собственикът на летърбокс контейнер може да публикува своя летърбокс и в Geocaching.com. В летърбокс хибрид кеша трябва да има печат, който не е предназначен за размяна; той трябва да остане в кеша, за да може посетителите да го използват за записване (логване) на тяхното посещение. За да прочетете повече за летърбоксинга, посетете уеб сайта Американската Летърбоксинг Асоциация.

За момента в България има сравнително малко такива кешове! 

 Letterbox of Plovdiv (GC3PEBZ)

 

Сега, по мое мнение, като автор на единия от кешовете и до колкото ги схващам аз нещата, за да се нарече такъв тип кеш “летърбокс хибрид” то този кеш задължително трябва да е регистриран и в някой от летърбоксинг сайтовете! Иначе си е просто традиционен кеш или мистъри в най-добрия случай с по-различна иконка.  Целта на този пост е да даде ценна информация и съвети на останалите геокешъри, които решат да пуснат такъв тип кешове! Аз лично мого ще се радвам ако се появат още такива кешове в България. Интересни са!

Остана само още веднъж да кажа – дерзайте! 🙂

Categories: Geocaching Tags:

Geocaching BG – 11-11-11 Geocaching Around The Canal Event (Action Cut)

November 21st, 2011 Comments off


Представям на вашето внимание най-новият геокешинг клип от личната ми колекция в YouTube канала ми – http://www.youtube.com/user/MrMollov

11-11-11 Geocaching Around The Canal Event (Action Cut)

Categories: Geocaching Tags:

GeoKrety.org – Искате ли безплатни TB и GC?

October 22nd, 2011 Comments off

Искате ли безплатни травълбъгове (ТВ) или геомонети (CG)? Не, няма да ви правя подаръци за Коледа… Просто двама находчиви Полски геокешъри – filips и simor, на които явно също не им се дават излишни пари за ТВ-та и геомонети, са измислили алтернатива на добре познатите ни тракъбъли и то напълно БЕЗПЛАТНА! Наричат се “геокрети” – geo – “земя” (от Английски) и krety – “къртица” (от Полски) или “геокъртици”. Принципа на действие е абсолютно същия, както на ТВ-тата и CG-ните с изключение на това, че се логват на друг сайт – www.geokrety.org. Ако намерите геокрет – можете да го логнете на този сайт, без да е необходимо да се регистрирате. Логването става много бързо и лесно.

За да си направите свой собствен геокрет или геокъртица е необходимо следното:

1. Трябва да си регистрирате акаунт в GeoKrety.org.
2. Изберете си тип на къртицата, която искате да създадете, дайте й име и описание и системата ще й даде уникален проследяващ номер (напр. XF3ACS), който само вие и хората, които намират къртицата ще знаят.
3. Отпечатайте етикетче с името на къртицата, името на собственика, проследяващия номер и референс номер и го прикачете към някакъв предмет (напр. играчка).

  

4. Сложете къртицата в някой геокеш и регистрирайте това в системата.
5. Забавлявайте се, като проследите придвижването на къртицата по света.

Типове геокрети

Традиционен (Traditional) – алтернативата на травълбъг – етикетче с порследяващия номер, прикрепен към някакъв предмет (обикновено играчка). За геокъртици могат да бъдат използвани наистина всякакви предмети – бъдете изобретателни.

Книга/CD/DVD – тази система дава възможност да проследите пътуването на книги, компактдискове или дивидита от кеш на кеш, като залепите етикет с проследяващия номер на гърба на книгата или диска.

Човек (Human) – тази система ви дава възможност и да назначите “къртица” и на хора. Така например можете да сложите номер на себе си и да логвате прогреса си, като откривате кеш след кеш.

Монети (Coins) – това е алтернативата на геомонетите. Можете или да разпечатате етикетче и да го прикрепите към каква и да е монета или да гравирате номера върху някаква монета.

Типове логове

Икона Описание
dropdrop I’ve dropped a GeoKret – когато се оставили GeoKret в някой кеш.
grabgrab I’ve grabbed a GeoKret – когато сте взели GeoKret от някой кеш.
metmet I’ve met a GeoKret – когато сте видяли GeoKret в някой кеш, но не сте го взели с вас.
dip dip I’ve dipped a GeoKret – когато местите GeoKret от кеш на кеш, без реално да го оставяте, а само го логвате.
note Comment – когато искате да напишете коментар 🙂
hibernate Hibernation / archiving – когато някой GeoKret липсва от много време трябва да се архивира.

Геокъртици се поддържат напълно от много алтернативни геокешинг сайтове, като OpenCaching и частично се поддържат от и от Geocaching.com. Това ще рече, че не можете да логвате геокъртиците от самия сайт на Geocaching.com, а през сайта на GeoKrety.org, но и за това си има решение.

Най-лесният начин е да използвате GeoKrety Toolbox (GKT) – скрипт за greasemonkey (написан и поддържан от simor). Понастоящем може да се използва със следните браузъри:

– Mozilla FireFox (от версия 3.5 нагоре), но ще трябва да си свалите и Greasemonkey Add-on. Инсталирайте си GKT за Firefox от тук.

– Google Chrome. Инсталирайте GKT за Chrome от тук.

За да използвате скриптовете ще ви е необходим и акаунт в geokrety.org. След като инсталирате GKT в браузъра ви, вече ще виждате допълнително [ GeoKrety.org ] меню в дясната част на всяка кеш страница от Geocaching.com – точно под инвентара на стандартните TB и CG. От списъка с геокъртици, които искате да оставите в кеша изберете “Drop selected GK” – ще бъдете препратени към сайта на GeoKrety.org, където вече GC кода и координатите на кеша ще бъдат вече попълнени. Проверете датата, добавете комнетар и сте готови.

Ето как изглежда GKT:

  

По-трудният начин е да въведете всичко ръчно. Отидете на Log a GeoKret страницата и в секцията New location въведете следното:

 1. в полето waypoint, въведете GC кода на кеша (напр. GC1AQ2N).
 2. в полето lat/lon, въведете координатите на кеша (можете да го копирате директно от страницата на кеша)

Нещата трябва да иглеждат така:

QR code of geokrety.orgЗа по-лесно логване на геокъртиците, авторите са добавили и възможност за добавяне на QR code на етикета на геокрета. QR-кода е вид баркод, който може да бъде “сканиран” от мобилния ви телефон, който ще ви отвори правилната страница от geokrety.org, без да се налага да въвеждате проследяващия номер. Прочетете повече за QR-кодовете.

 Когато намерите геокрет с QR-код на етикета, можете да:

instrukcja

 1. Снимайте кода с телефона си.
 2. Декодирайте го и отидете на посочения линк.
 3. Логнете намирането или оставянето на GeoKret. Проследяващия номер ще бъде въведен автоматично.

Как да декодирате

Съществуват много програми за смартфони, които четат QR-кодове. Такава програмка можете да си изтеглите от тук (повечето марки смартфони се подържат от поне една от програмите, така че потърсете тази, която ще стане за вашия телефон).

Как да започнете

Изберете си подходящ предмет, който искате да превърнете в проследим. Регистрирайте се в GeoKrety.org и си регистрирайте нова геокъртица. Отпечайтайте си етикет. Сайта предлага няколко много добри темплейта на такива етикетчета с инструкции дори и на Български (макар, че е превод от Google Translator и звучи доста странно). Най-добре е да проявите въображение и да направите етикета си цветен и привлекателен. Разпечатайте го, най-добре е да го ламинирате и го прикрепете към вашата геокъртица. Оставете я в някой кеш и следете пътя й онлайн. Една чудесна БЕЗПЛАТНА, пак повтарям алтернатива на ТВ-тата и геомонетите.


Categories: Geocaching Tags:

Ползвате ли GCvote?

September 4th, 2011 Comments off

GCvote е много полезен екстенжън към www.geocaching.com, който за съжаление все още има слаба популярност у нас. Това е страхотна алтернатива на вече въведените от Groundspeak “favorites” или любими кешове. За разлика от тяхната система за оценяване на качеството на кешове, която може да се ползва само от премиум потребители, GCvote е безплатна и може да се ползва и от обикновени потребители.

Системата за оценяване на качеството на кешовете дава възможност на всеки геокешър посетил даден кеш, да го оцени по 5 балова система – добре познатата ни система от 5 звездички на Groundspeak. Има възможност и да се използват и половин звездички. 😉 GCvote ви дава възможност да оцените високо кешовете, които са ви харесали и ниско тези, които не са. Степените за оценка са следните:

 – Neutral/not rated yet. Неутрално мнение или кеша още не е оценен.
 – Poor. Кеша е слаб или с лошо качество.
 – Fairly poor. Сравнително слаб кеш.
 – Below average. Под средното ниво.
 – Not so bad. Не толкова лош.
 – Average. Среден по качество кеш.
 – Not bad at all. Съвсем не е зле.
 – Better than average. Над средното ниво.
 – Very good. Много добър.
 – Awesome. Страхотен.

От една страна този начин на оценяване дава по-голяма свобода в оценяването на кешовете, отколкото само единия глас или точка, която можете да дадете по favorites системата. Но от друга страна този начин на оценяване крие и голяма доза субективизъм, поради различните вкусове на различните играчи. Да не говорим, че е възможно оценките да бъдат базирани не на качеството на самия кеш, а например на лично отношение към автора на кеша или други субективини причини. Въпреки всичко програмата дава една добра възможност за оценка на качеството на кешовете. За да заработи тя по-обективно и рационално обаче трябва да я използват повече хора, за да има повече гласове за всеки кеш. Така оценките ще са по-реални, защото ще са базирани на повече мнения.

GCvote може да бъде изтеглена и инстлирана директно във вашия браузър от сайта на програмата. Подържат се всички възможни браузъри, а инсталацията протича елементарно. След инсталирането екстенжъна се интегрира напълно в Geocaching.com и вече ще можете да виждате рейтингите за качество на всеки кеш. За да можете да гласувате, обаче, ще трябва да се регистрирате. Използва се вашият геокешинг ник, а вие трябва да си изберете парола и да се свържете с автора на екстенжъна BonnerGuido през Geocaching.com, за да я регистрирате.

Ето как ще изглеждат страниците на кешовете след инсталацията на екстенжъна:

Екстенжъна се използва бързо и лесно. Можете а гласувате дори още докато пишете вашия онлайн лог на страницата на кеша:

Ако посетите страницата със всичките ви намерени кешове ето как ще изглежда тя:

Ако сте любопитни как точно са разпределени гласовете, просто кликнете върху звездичките и ще разберете:

Рейтига за качеството на всички кешове ще излиза дори и на картата:

Във настройките на вашия профил в Geocaching.com ще се появи нов прозорец, от който ще можете да променяте настройките на програмата и най-важното да въвдете паролата, която ще получите.

Няма инструкции или напътствия за това как да гласувате и оценявате, но молбата на автора е да използвате здрав разум и да бъдете обективни при оценката. Целта на програмата все пак е да помогне на останалите геокешъри да преценят до колко добър е кеша, който ще търсят.

В България вече има доста оценени кешове, но е хубаво да се включат още повече хора, за да има повече гласове и от там по-обективна оценка за качеството на кешовете. Включете се и вие! 🙂

Categories: Geocaching Tags:

Geocaching BG – Black Sea Multi-Pack (video)

September 4th, 2011 Comments off


Представям на вашето внимание най-новият геокешинг клип от личната ми колекция в YouTube канала ми – http://www.youtube.com/user/MrMollov

Black Sea Multi-Pack, съдържа следните кешове:

 

Sand Dunes Perla
A cache by michal_a_jana Hidden : 08/27/2008
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Not chosen)
http://coord.info/GC1FNM3

 

Ropotamo
A cache by IceFireForce & Alma Hidden : 08/31/2008
Difficulty:  Terrain:  Size:  (Regular)
http://coord.info/GC1G1D3

 

When Rock ‘N’ Roll Was Young – Reloaded
A cache by kreo_74 Hidden : 06/30/2011
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Micro)
http://coord.info/GC2Z79P

 

 
St. Ivan Island
A cache by Tapsi-and-mariane Hidden : 07/20/2011
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Small)
http://coord.info/GC30B7B

 

Sozopol holy remains
A cache by Drunkboy & Krisolina Hidden : 08/04/2010
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Regular)
http://coord.info/GC2CW83

 

Cap Sveta Agalina
A cache by Tapsi-and-mariane Hidden : 09/09/2010
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Not chosen)
http://coord.info/GC2Z79P

 

 

Categories: Geocaching Tags:

Писане на добри онлайн логове

Автор: CYBret
Превод и редакция: Ивелин Моллов
Източник: Geocacher U

Наскоро обърнах внимание, че за много хора логването на намерените от тях кешове онлайн представлява първото им усилие свързано с творческо писане и онлайн публикации. В зависимост от човека, това може да донесе голямо количество свобода, а в същото време и страх? Свободата за изразяване на собствено мнение и страх да не каже нещо, което не трябва и да остави погрешно впечатление у останалите. Може би това е причината много хора да омаловажават онлайн логовете си до такава степен, че изписват само по едно смайли или се ограничават до няколко основни изречения, от които не може да се каже дали са изпитали удоволствие или не от намирането на кеша.

TNLNSL? TFTC?

Невероятно е човек да проследи развитието на геокешинга през годините. В началото не бе необичайно да намерите тетрадки голям размер в кешовете и да видите, че някои логове заемат по цяла страница. Геокешърите оставят бележки за времето, за пътуването, дори пишат стихове и скицират рисунки в дневника на кеша. Някъде по пътя обаче, след появата на повече геокешъри, повече микро-та и повече намерени кешове, направи подробни дневници рядкост. Някак си с началото на тази промяна и онлайн логовете също са се свили. Ние дори сме изобретили и собствена стенограма, която казва малко повече, отколкото просто “Kilroy беше тук.” Онлайн абревиатури като “TNLNSL”, “TFTC” и дори “DPM” направиха нещо повече от обикновеното писане, за това, че сте намерили кеша и още по-важно – успели сте да намерите пътя си обратно към дома и вашия компютър. 🙂 А има още толкова много неща, които вашият онлайн лог може да ви предложи.

В действителност онлайн дневниците могат да направят много повече за вас, от това просто да ви трупат смайли след смайли. Ако служеха само за това, щяхте да виждате само смайлитата и нямаше да има поле, където да пишете текст. Вашите онлайн дневници (логове) са там, защото са в полза на общността. Конкретно, те ви дават възможност да запишете своя опит и ви позволяват да го споделите с другите. Логовете съществуват, за да може други геокешъри да се възползват от вашия опит в тяхното търсене. Независимо дали включвате спойлери или не, вашите логове могат да предоставят ценни съвети, които помагат на бъдещите търсещи да знаят, какво да търсят и какво да избягват. Може да споменете някои рискове или проблеми, които сте имали и да спестите на следващият геокешър много излишни терзания.

Геокешинг абревиатурите накратко

През годините много геокешинг-специфични термини навлязоха в нашия речник. Повечето от тези термини са просто абревиатури, предназначени да направят логването на кеш малко по-бързо. Много често, обаче, те като че ли объркват новаците и непосветените. Някои от най-често използваните термини са:

BYOP – “Bring Your Own Pen”. Донесете си собствен молив. Обикновено се среща в описанието на нано кешове, които по подразбиране са твърде малки да съдържат в себе си и молив. Някои микро-та също може да нямат молив.
CITO – “Cache In, Trash Out”. Събирането на отпадъци по време на геокешинг. CITO също се използва за обозначаването на специални събития (евенти), където геокешъри се събират да почистят дадено място.
CO – “Cache Owner”. Собственик на кеш.
DNF – “Did Not Find”. Не намерих кеша.
DPM – Включването на буквите “DPM” в лог на кеш, в миналото е било таен начин, чрез който се индикира на останалите геокешъри, че този кеш е с ниско качество. DPM е абревиатура на Френското “des palourdes mortes”, което в превод означава “мъртвите миди”. Цялата фраза е “Les longs sanglots des palourdes mortes blessent mon coeur avec un languor monotone pendant qu’ils dansent à minuit.”, което се превежда в нещо като “Дългите ридания на мъртвите миди раняват сърцето ми с монотонно безразличие, докато танцуват в нощта.” (бел. ред. – Не казвам, че има много смисъл – от Френски е все пак… 🙂 ). Идеята е, като се включи тази фраза в лога на даден кеш, да се предупредят останалите геокешъри, че той е с ниско качество. В действителност този термин се използва много рядко (бел. ред. – Това не означава, че не може да го прихванем бързо-бързо и в България. Аз поне мисля да го използвам за в бъдеще… 😉 ), но бързо се е разпространил след геокешърите и в последствие се изгубва “тайния” му замисъл.
FTF – “First To Find”. Първият намерил кеша, непосредствено след поставянето му.
GC –
Може да означава както “GeoCache” (геокеш), така и “GeoCoin” (геомонета). Най-вероятно се касае за второто. За повече информация виж “TB”.
GZ
– “Ground Zero”. Точката, където координатите на вашия GPS съвпадат с тези дадени в описанието на дадения кеш.
P&G – Не не означава “Proctor & Gambel” :), a “Park and Grab”. Това е лесен за намиране кеш, който се намира много близо до мястото на паркиране. Понякога се изписва, като “P-n-G” или “PNG”.
SBA – “Should Be Archived”. Това е вид лог, който показва, че  има много сериозен проблем с дадения кеш (липсва, унищожен, недостъпен или е сложен в частна собственост, без разрешение). Когато се направи такъв тип лог, копие от него се изпраща и до администрацията на geocaching.com, които го препращат на някой местен рецензент. Официалният лог е “Needs Archived”, но “Should Be Archived” се е появило първо и така е останало популярно.
STF – “Second To Find”. Вторият намерил кеша, непосредствено след поставянето му.
TB – “Travel Bug”. Travel Bug или “пътешественик” – предмет, който пътува от кеш на кеш. Този предмет има уникален проследяващ номер (назначен от geocaching.com), който позволява да бъде проследявано неговото пътуване. Пътешествениците не са предмети за размяна и за това не е нужно да оставяте нещо в кеша, за да вземете травъл бъг или геомонета, но се очаква от вас да ги сложите в друг кеш в разумно кратък срок и да не ги задържате в себе си дълго време.  Повечето пътешественици и геомонети имат определена цел, като например достигането на крайна дестинация.  Ако не можете да помогнете на травъл бъга или геомонета да изпълнят своята мисия е прието да не ги взимате, а да ги оставите някой друг след вас да ги придвижи.
TFTC – “Thanks For The Cache”. Благодаря за кеша. Понякога се изписва като T4TC  или TNX4GC – “Thanks For The Geocache”.
TNLNSL – “Took Nothing, Left Nothing, Signed Log”. Не взех нищо, не оставих нищо, само се разписах.
TTF – “Third to find”. Третият намерил кеша, непосредствено след поставянето му. След третия намерил вече не се гледа на позицията, като някакво преимущество или привилегия. Важни са само първите три места – FTF, STF и TTF.

За пълна справка на тези и много други геокешинг абревиатури и термини, проверете в Лексикона на геокешинга (The Lexicon of Geocaching), предоставена от Prime Suspect.

Вашият лог също е от полза и за собственика на кеша. Собственикът е скрил кеша, с надеждата, че ще се насладите на търсенето и ще споделите този опит, или поне ще споделите нещо интересно. Вашият лог може да каже на собственика, как сте се чувствали по време на търсенето и да даде подробности за това дали той трябва да напръви проверка или поддръжка на кеша си, какво има или се е случило в района около кеша в момента, в който сте го търсили (бел. ред. – тъй като много може да се е променило от времето на скриване на кеша до времето на неговото намиране), както и всички препятствия или опасности, на които сте се натъкнали и, за които той може да не знае.

И разбира се, си вашите онлайн логове помагат и на самите вас. Като продължите да се занимавате с геокешинг, от време на време ще ви се приисква да се върнете и да прочетете отново някои логове. Те могат да ви предоставят много прекрасни спомени, докато четете, какво сте преживели, търсейки този кеш (бел. ред. Или докато гледате клипчета от такива търсения! 🙂 ). Логовете изразяват вашето развитие и промяна, която е настъпила във вас, докато прогресирате с играта. Лично аз обичам да отговарям стари логове по време на дългите зимни месеци и да се връщам отново към кешове, които съм намерил лятото. Това ме връща към тези мисли на по-топло време и по-дълги дни. Понякога дори ме кара да ми залипсват буболечките и драките! 🙂

Четирите Т-та

Ключът към ефективното писане на логове е да организирате мислите си. Когато пишете есета и разкази това е абсолютно задължително и именно това е разликата между съгласуваността и сплотеността и абсолютните безсмислици. В много отношения логването на кеш е малко или много като писането на разказ, придружен със снимки от търсенето ви; нещо като поглед върху една малка част от деня ви, прекарана във вършене на нещо, което обичате да правите. Дори и от най-лошият опит могат да излезнат много добри истории, тъй като много от DNF логовете се оказват поучителни. Ако разберете как да подредите вашите мисли ще сте постигнали до голяма степен успешното писане на вашия онлайн лог.

С оглед на това, тук ви предлагаме удобна схема, които да ви помогне да организирате мислите си във вашите онлайн дневници. С това не се цели да ви подканим да използвате един и същи подход, като “калъп” във вашите логове и всеки един от тях да изглежда като предишния. По-скоро това е просто упражнение, което ще ви помогне да си организирате мислите и не забравяйте да предавате информацията възможно най-простичко. Като придобиете повече опит и се чувствате по-комфортно в писането, вашия собствен стил ще изкристализира и във вашите логове. Просто помнете тези правила и не забравяйте да се забавлявате.

TRIP? Как сте стигнали да кеша е половината от забавлението

Пътуването от хиляда километра започва с една единствена стъпка. Разбира се, пътуването до един кеш вероятно съдържа повече от хиляда стъпки. Вероятно ще искате да споделите някои от тях, с другиге геокешъри.

Геокешингът е уникален с това, че всички отиваме до една и съща точка, както други геокешъри, но го правим с разлика от седмици, месеци или дори години между нас. Можем да тръгнем към даден кеш от напълно различни посоки и да видим този кеш по начини, които дори и собственикът не е очаквал.

Допълнителната опция “точки” (“waypoints”) в описанието на кеш страниците е прекрасно ново попълнение. Тя позволява на собствениците да дават допълнителни точки за паркиране или начало на пътеки или други характеристики на страницата на своя кеш. Тъй като това е сравнително нова функция, повечето кешове не разполагат с тези допълнителни точки и понякога, когато не знаеш, от къде да започнеш търсенето, това може да се окаже един от най-трудните моменти в геокешинга. Вашият онлайн лог може да даде ценни съвети за бъдещи търсачи, както и можете да споделите вашите собствени отчаяния по този път, или да съобщите, че не е трябвало да минете по този път, който води до никъде или дори да предложите алтернативен вариант.

Възможно е също така, да публикувате допълнителни координати в лога си да включите координати на начални точки на пътеки или пътища (бел. ред. – Аз обичам да добавям точки на чешми, пейки, места за почивка, забележителности и др., особено когато се касае за по-дълги планински преходи и се търсят кешове скрити в планината или сред природата.). Можете също да използвате тази функция за да дадете нови координати (ако сте почувствали, че координатите на кеша са погрешни или много в страни) или публикувате координати на различни точки, които са привлекли вниманието ви. Трябва да знаете обаче, че дори и най-полезните съвети ще отпаднат от страницата на кеша след пет лога и е много вероятно другите да не ги видят, както и тези, които използват pocket querry.

Може би ще искате също да разкажете историята за това, кое ви е довело до мястото на кеша. Не забравяйте, че логът си е уникално ваш (бел. ред – Можете да споделите, каквото си искате!). Споделете малка част от деня си с читателите и им кажете от съде сте, например.

TRAPS? Капани, Опасности…

Ако се обръща необходимото внимание на рейтингите за терена и трудността, както и на качествата (attributes) на кеша, всеки геокешър би добил добра представа, за това точно какви физически и психически предизвикателства ще им предостави този кеш. Въпреки това, много неща могат да се случат, след като кеша е бил пуснат и е възможно да има промяна в стойностите на рейтингите или пред геокешърите да изникнат нови предизвикателства и опасности. Освен това, ако се избере път до кеша, който е различен от този, избран от собственика, също може да възникнат нови опасности, които не са били предвидени.

Внимателно избройте всички опасности, които сте срещнали. Те могат да бъдат опасни животни или отровни растения, затворени пътища или ядосани собственици на земя. Вашият лог би могъл да бъде разликата между успеха на следващия геокешър и неговото разочарование.

На моменти може да се наложи да публикувате логове то типа “кеша се нуждае от подръжка” (“Needs maintenance”) или “трябва да бъде архивиран” (“Should Be Archived”). Логът “Поддръжка” би трябвало да бъде сравнително очевиден: състоянието на кеша се е променил и сега има нужда от внимание от страна на собственика. Това би могло да се дължи на факта, че дневника се е напълнил, или кеша се е наводнил или намокрил, унищожен контейнер, промени в околната среда, или дори ограбен кеш. След този лог в атрибутите на кеша се появява атрибут “нужда от поддръжка”, който остава, докато собственикът не напише лог от типа “Извършена поддръжка” (“Performed maintenance”).

Публикуването на лог “Трябва да бъде архивиран” изпраща уведомление не само на собственика (и до всеки в watch-списъка на кеша), но също така изпраща уведомление и до рецензента на кеша, за да го предупреди, че има проблем. Този тип лог трябва да се използва пестеливо и само в ситуации, при които кеша или не може или не трябва да бъде възстановяван или, когато собственикът се е отказал от кеша поради собствената си липса на внимание.

Видове регистри (логове) в Geocaching.com

Има пет налични вида регистъра (логове), когато влезете да логнете традиционен кеш. Въпреки че употребата им понякога е тема на разгорещени дебати, ето ги и тях със стандартни определения за всяко едно:

 Намерен (Found It). Използва се, когато кешът е бил открит и дневника му е подписан. Вписването на кеш по този начин увеличава броя на намерите от нас кешове (смайлита) с още един.

 Ненамерен (DNF). Използва се, когато търсенето е направено, но кеша не е бил открит.

 Напиши бележка (Write note). Бележките често се използват за отбелязване на следващите посещения на даден кеш, за да вземе или сложи травъл бъг или геомонета или просто при проверка на кеша. Понякога тези бележки се използват вместо DNF, ако търсенето на кеша е било прекъснато и не искате да оставите останалите с впечатлението, че кеша липсва.

 Нужна е поддръжка (Needs Maintanence). Използвайте този тип лог, ако кеша се нуждае от внимание от страна на собственика (т.е. той е бил повреден, намокрен, или има нужда от нов дневник). Използването на този регистър добавя специален атрибут “нуждае се от поддръжка” на страницата на кеша, който остава, докато собственикът не сложи лог “направена е поддръжка” (Owner maintenance).

 Трябва да бъдe архивиран (SBA). Използвайте този регистър, ако кеша не може или не трябва да бъдe възстоновен, поради външни сили (ново строителство, управление на земята, или опасности). Когато логнете SBA, местен рецензент също получава уведомление за кеша и може да предприеме действия за архивирането му. Използвайте този тип лог само в случаите, когато сте сигурни, че с кеша има сериозен проблем.

Човешката природа е такава, че често сме загрижени за собственика на кеша, когато логваме “нуждае се от поддръжка” или “SBA” лог и действително често хората се обиждат. Подхождайте с писането на такива логове внимателно. Пишете ги, породени от вашата загриженост за играта, а не като резултат от разочарование ви от кеша или от собственика му.

TRADES? Какво сте взели и какво сте оставили.

Размяната на предмети е била в основата на геокешинга в началото. Много геокешъри вече не разменят SWAG или просто разменят символични предмети. Други обаче, ще продължат тази практика и ще оставят и вземат предмети или като спомен от пътуването или като доказателства за тяхното присъствие (и състояние на духа). Сигурно всеки един от нас има един рафт някъде пълен с предмети открити в кешове. Когато ги гледаме ни напомнят за някои от тези преживявания.

Независимо дали се превърне в навик за търговия или просто от време на време разменяте по някой предмет, не забравяйте да запишете това, което сте взели и това, което сте оставили в своя онлайн дневник. Другите геокешъри много често се връщат и пре-прочитат отново кеш страници, за да видят кой е взел предметите, които те са оставили и кой е оставил предметите, които те са взели.

Очевидно, когато става въпрос за травъл бъгове и монети е много важно да ги логвате, когато ги взимате или оставяте в кеша, но също така е полезно да се докладват липсващи травълбъгове и геомонети, които са описани в инвентара на кеша, но липсват от физическият кеш. Тази информация може да бъде полезна, за да се проследи точно, кога травъл бъга е безследно изчезнал и евентуално да се определи, какво може да се е случило с него.


 THANKS! Благодарете! Точно, както майка ви ви е учила

В бързанeто да логнем повече кешове, понякога забравяме, че всеки отделен кеш е скрит от някой, който е искал да ни доведе до това място. Възможно е мястото да е просто едно удобно място за бърз парк-н-граб, но може да е било, място, което има някакво специално значение за собственика на кеша. Така или иначе, този човек току-що е допринесал за завладяването ви на още едно смайли и заслужава признание.

Толкова е лесно да попаднете отново на познатите “Благодаря за кеша” или дори “TFTC”, но ще има моменти, когато ще искате да напишете повече. Отделете малко време, за да похвалите собственика на кеша за скриването, за избрания район, гледката, или дори само за времето, които те се отделили и вложили за пускането на кеша.

Ако играете играта достатъчно дълго време, най-вероятно ще получите своя дял от благодарности от геокешъри, които смятат, че трябва да изразят своята благодарност, за скриването на вашия кеш. Това са подаръците, които ще цените много повече от всяко едно смайли или SWAG, които сте открили. Не забравяйте, че имате възможност да дадете същия дар и на друг геокешър чрез вашия онлайн лог и това, което пишете и в дневника на техните кешове.

Categories: Geocaching Tags:

Geocaching BG – Burgas Multi-Pack (видео)

June 23rd, 2011 Comments off

Представям на вашето внимание най-новият геокешинг клип от личната ми колекция в YouTube канала ми – http://www.youtube.com/user/MrMollov

Burgas Multi-Pack, съдържа следните кешове:

Old Frigate
A cache by naskoart Hidden : 08/19/2010
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Small)
http://coord.info/GC2D7PR

 

The seaman’s memorial
A cache by didorama Hidden : 04/04/2010
Difficulty:  Terrain:  Size:  (Micro)
http://coord.info/GC264GZ

 

A boat for Old Chaps
A cache by Svetlo_pivo & Nusha Hidden : 03/31/2009
Difficulty:  Terrain:  Size: Size: Small (Small)
http://coord.info/GC1PBRB

Categories: Geocaching Tags:

Geocaching BG – Red Church (GC2Q7KA) – видео

May 8th, 2011 Comments off

Представям на вашето внимание най-новият геокешинг клип от личната ми колекция в YouTube канала ми – http://www.youtube.com/user/MrMollov

Red Church
A cache by ivanatora & stela Hidden : 03/13/2011

Difficulty: 2.5 out of 5 Terrain:1.5 out of 5 Size: Size: Small (Small)

http://coord.info/GC2Q7KA

 

 

Categories: Geocaching Tags: