Faculty of Biology


Водни екосистеми и аквакултура

Публикувано в Специалности by Балик on the April 26th, 2009

Образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Водни екосистеми и аквакултура”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

.

Видео


АНОТАЦИЯ

Нарастването на населението на планетата поставя остро въпроса с белтъчния проблем при неговото изхранване. Възможностите за решаване на проблема са в ефективно използване на продуктивния потенциал на всички екосистеми на земята. Задоволяването на пазарното потребление при тези темпове обаче, води до намаляване на природните популации, а с това и до изчезване на видове. Политиката на ЕС е насочена към задоволяване на пазарните нужди на база потомства, получени и отглеждани при изкуствени условия при спазване на екологичните норми за опазване на водните екосистеми.

Аквакултурата представлява дейност, която има за цел размножаването и отглеждането на различни водни организми. Неин обект са широк спектър от растения и животни, които се различават не само по своята биология, но и по местообитанието си и средата, в която се отглеждат. Независимо от това разнообразие, при всички съществува един обединяващ елемент и това е водата, като жизнено важна среда за живота им. Обектите на аквакултурата се използват освен за храна се използват от хората, така и като суровина за производство на различни промишлени продукти.

Учебният процес със студентите в ОКС “магистър” по специалност “Водни екосистеми и аквакултура” се провежда в учебни зали и лаборатории в Биологическия факултет, даващи възможност за осигуряване на модерно обучение. Теренните упражнения на студентите се провеждат в басейнови дирекции, рибовъдни стопанства, влажни зони,  производствени фирми и др. с присъствието на различни експерти работещи в отделните направления, за получаване на възможно най-актуалната информация.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” по екология, биология, биология и химия или агроекология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистратура по водни екосистеми и аквакултури ще имат са добре подготвени за интегриране в научно-изследователски и технологични екипи, извършващи изследвания и/или практическа дейност в областта на:

– Европейско законодателство в областта на водите, по-специално Директива 2000/60/EC, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката на водите;

– Оценка, контрол и прогноза на антропогенните въздействия върху различни типове водни тела, свързано с управлението на водните тела;

– Рибовъдство и рибто стопанство.

Те могат да работят и да заемат ръководни постове в научни институции, МОСВ и неговите регионални органи (РИОСВ, Басейнови Дирекции, Регионални Лаборатории – ИАОС), МЗХ, други структури на държавната администрация и частни фирми, работещи в областта на опазване и управление на водните екосистеми и аквакултурите.

За повече информация: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/

Comments Off on Водни екосистеми и аквакултура

Медицинска биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Медицинска биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 

 


АНОТАЦИЯ

Основна цел на обучението по "Медицинска биология" е подготовката на квалифицирани професионалисти, които да организират и провеждат лабораторни и експериментални медицински и ветеринарно-медицински изследвания в академични научни звена и институти, биофармацевтичната индустрия, лаборатории и фирми за изследване на БАВ с лечебни свойства или в обществения сектор.

Бакалавърската степен по "Медицинска биология" включва обучение както по основни биологични дисциплини, така и по дисциплини с медицинско направление. Завършилите тази специалност са експерти по биология на човешкото тяло и протичащите биологични процеси на клетъчно и молекулярно ниво. Тяхната задача е да разширят познанията за механизмите, лежащи в основата на широко разпространени заболявания (тумори, алергии, сърдечно-съдови, автоимунни и невродегенеративни заболявания), с цел разработване на нови методи за диагностика и лечение. Ключов приоритет е внедряване на научните открития в медицинската практика и разпространението на тези познания сред широката общественост.

Теоретичната и практическа подготовка по специалността се осигурява от висококвалифицирани преподаватели в съответната област. Обучението започва с основни дисциплини, като постепенно се въвеждат специализирани или надграждащи курсове. Наред с теоретичните лекционни курсове, студентите провеждат лабораторни практически занятия за усвояване на редица научни методи и техники. През последната година на обучение студентите провеждат научно-изследователска практика в избраното от тях научно направление. Получените резултати могат да се използват за разработване на дипломна работа от студентите.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври от специалност "Медицинска биология" ще могат да намерят реализация, като квалифицирани професионалисти, които да организират и провеждат лабораторни и експериментални медицински изследвания в академични научни звена и институти, биофармацевтичната индустрия или в обществения сектор. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.
Comments Off on Медицинска биология

Екология на биотехнологичните производства

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология на биотехнологичните производства"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ В БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ
                                                         ПРОИЗВОДСТВА
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Екологията на биотехнологичните производства използват комбинация от биологични процеси и технологични решения за протекция здравето на човека и възстановяване и съхранение на природата.

ОКС "бакалавър" по специалност “Екология на биотехнологичните производства” има за цел да подготви специалисти-еколози, които да получат специализирано биотехнологично образование. Подбраните предмети в учебния план ще дадат възможност на бъдещите еколози да се възползват от големите социално-икономически предимства, създавани от биотехнологичната индустрия: производство на възобновяеми биоресурси, биогорива, биопроцеси за биоремедиация.

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Екология на биотехнологичните производства” (редовно обучение) е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

Перспективите пред специалистите, завършили специалност „Екология на биотехнологичните производства" са свързани с нарастващите потребности на биотехнологичните компании и фирми в Европа, занимаващи се с биопрозводство, биогорива, и обработване на отпадъци от квалифицирани кадри със специализирано екологично образование в областта на биотехнологичните производства. Допълнително тези специалисти могат да намерят отлична реализация при участие в изпълнението на международни научно-приложни проекти.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите баклаври по специалност "Екология на биотехнологичните производства" ще могат да намерят реализация в лаборатории и фирми, занимаващи се с биопрозводство и обработване на отпадъци, производство на възобновяеми биоресурси, биогорива,  биопроцеси за биоремедиация, научно-изследователските организации, занимаващи се с проблемите на иновативните екологични биотехнологии, фирми, занимаващи се с продажба наспециализирана техника за биотехнологичното производство. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Екология на биотехнологичните производства

Биоинформатика

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биоинформатика"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БИОИНФОРМАТИК
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност "Биоинформатика" е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в биоинформатиката и молекулярната биология.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Биоинформатика" включва изучаване на основите на приложната наука, обединяваща компютърната наука с модерната биология, базиран на изясняване на методите и моделите, с които информатиката допринася за развитието на молекулярната биология. Курсът включва дисциплини, които разглеждат основните средства и методи на Биоинформатиката. ДНК, протеинни секвенции и структури, геноми и протеоми, бази данни и извличането на информация, WWW и компютърното програмиране, архивите с бази данни, както и начините за извличане на информация от тях.
Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Биоинформатика” е осигурен с необходимия брой учебни зали, компютърни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили успешно матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология или математика.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври по специалност "Биоинформатика" могат да намерят реализация като биоинформатици във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката, в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.


Comments Off on Биоинформатика

Молекулярна биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Молекулярна биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – МОЛЕКУЛЯРЕН БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност "Молекулярна биология" е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно обучение. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в молекулярната биология, биоинформатиката и биотехнологиите.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Молекулярна биология" включва изучаване на организмите на молекулно ниво. Курса включва както по-общи биологични дисциплини свързани с изучаване на клетъчното устройство, хистология и ембриология, генетика, биохимия и биологичното разнообразие на микроорганизми, растения и животни, така и по-специализирани дисциплини като физиология на растенията, молекулярна имунология, растителни и животински in vitro култури, регулация на генната експресия, генно инженерство и др. Освен занятията в аудитории и лаборатории,  студентите провеждат и практическо обучение по методи в молекулярната биология, ензимология, генетика, микробиология, физиология на растенията и in vitro култури. 

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Молекулярна биология” е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври по "Молекулярна биология" ще могат да намерят реализация в лаборатории в научни институти, във фармацевтичната, хранителновкусовата и селскостопанската промишлености, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Молекулярна биология

Биология и химия

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the April 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биология и химия"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 1.3. Педагогика на обучението по
                                                       Биология и Химия

  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ
                                                       – УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

В тази специалност студентите ще имат възможност да усвоят системни знания за основните биологически, химически и педагогически науки чрез разнообразни форми на организация на учебния процес.
Срокът на обучение по бакалавърска програма за редовните и задочни студенти е 4 години.
Завършилите получават образователно-квалификационна степен «бакалавър» с професионална квалификация «Учител по биология и химия». Те имат право да продължат обучението си в образователна степен «магистър», при определени условия, по избрана от тях специалност в Биологично, Химично или Педагогическо направление и по съответни учебни програми.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология или химия.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Подготовката на завършващите специалност "Биология и химия" позволява те да намерят реализация, като учители по биология и по химия в средните училища.
Comments Off on Биология и химия

Биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the April 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност Биология е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно и задочно обучение. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в биологията.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Биология" включва изучаване на клетъчното устройство и биологичното разнообразие на микроорганизми, растения и животни, свързани с основите на популационната биология и екология. Освен това студентите допълват своите знания с по-разширени биологични дисциплини, изучаващи живота на клетъчно и молекулно ниво – генетика, биохимия, микробиология, молекулярна биология и др., които ги въвеждат в молекулярната организация на живота. Освен занятията в аудитории и лаборатории, след завършване на всяка учебна година в продължение на около месец студентите провеждат и практическо обучение в естествена среда, което се извършва в базите на университета на Черно море и в Родопите. 

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Биология” е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили успешно матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Бакалаврите по биология могат да намерят реализация в различни научно-изследователски звена на БАН, учебни и производствени биологични лаборатории и институти, в други висши училища,  специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.
Comments Off on Биология

Екология и ООС

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология и опазване на околната среда"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Квалификационната характеристика на образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност „Екология и ООС” изгражда визията на бъдещия еколог. В нея са включени целите на подготовката и реализацията на кадрите. В квалификационната характеристика са определени компетенциите, овладяването на които е гаранция за превръщането на студентите от специалност „Екология и ООС” в добри специалисти, с широк спектър на възможности за професионална реализация.

Курса на обучение включва както по-широки биологични дисциплини като клетъчна биология, хистология и ембриология, генетика, микробиология, ботаника, зоология, молекулярна биология, така и по-специфични дисциплини: Обща екология, Екология на животните, Методология на екологичните изследвания, Принципи на ландшафтната екология, Опазване на околната среда, Екологичен мениджмънт, Екологично законодателство и норми, Екологична токсикология, Екологичен мониторинг, Екологична типологизация на повърхностно течащи води, Екологични проблеми на стопанско значимите видове животни, Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Технологии за пречистване на флуиди, Хидрология и Климатология, Геология и петрография, Аквакултури и др.  

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Екология и ООС” (редовно обучение) е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина, както и практическо обучение в естествена среда, което се извършва в базите на университета на Черно море и в Родопите. 

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите баклаври по специалност "Екология и ООС" ще могат да намерят реализация в Дирекциите на Националните паркове и резервати, Инспекции по опазване на околната среда, Басейнови дирекции, Хигиенно епидемиолологични инспескции, Местни и национални институции в областта на околната среда и НПО, държавни и частни фирми за производство, преработка и износ черни и цветни метали, на животински и растителни продукти, Държавни и частни училища за подготовка на еколози, научни работници в БАН и ВУЗ, експерти в национални и международни организации с дейности в областта на екологията. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Екология и ООС

Екология и опазване на екосистемите

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Екология и опазване на екосистемите"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Екологията е една от най-актуалните науки, отговаряща на съвременните предизвикателства на бързо развиващото се човечество. Устойчивото ползване на възобновимите природни ресурси се основава на задълбочени екологични познания. Деструктивните изменения в природата, като резултат от човешката дейност налагат добро познаване и прилагане на методите на консервационната екология.

За осъществяване на тези изисквания на обществото трябва да има отлично подготвени специалисти, познаващи законите на природата, нейното опазване и рационално използване.

Завършилите ОКС “Магистър” по екология и опазване на екосистемите студенти са  реално подготвени и действащи експертни специалисти еколози. Те могат да осъществяват многопосочна и разнообразна екологична дейност свързана с опазване, възстановяване и устойчиво управление на околната среда. Да разработват планове и системи за управление на компонентите на околната среда и рационално използване на възобновимите и невъзобновими природни ресурси с цел постигане на устойчиво икономическо развитие. В държавния и частен сектор те са нов тип незаменими, експертни специалисти, който със своите професионални умения са необходими за реализиране на цялостното устойчиво развитие и на човешката дейност. Те са ключова фигура при провеждане на екологични политики на различно ниво с цел подобряване на състоянието на околната среда. Инициират въвеждането на нови технологии подобряващи производствата и намаляващи вредното им въздействие върху околната среда. Предлагат разработването и внедряване на иновации за оползотворяване на отпадъчните продукти и консумиране на по-малко ресурси чрез използване на затворени цикли на производство. Предлагат планове за рационално използване на енергийните източници, а също и цялостни програми за възстановяване на щетите, причинени от неекологични производства.

Учебният процес със студентите в ОКС “магистър” по специалност “Екология и опазване на екосистемите” се провежда в учебни зали и лаборатории в Биологическия факултет, даващи възможност за осигуряване на модерно обучение. Теренните упражнения на студентите се провеждат в защитени територии, пещери, влажни зони, пречиствателни станции и места за депониране на отпадъци, РИОСВ, екологични отдели в общини и производствени фирми, природонаучен музей, спасителни центрове за диви животни, рибовъдни стопанства и др. с присъствието на различни експерти работещи в отделните направления, за получаване на възможно най-актуалната информация.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" по екология, биология, биология и химия или агроекология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистратурата "Екология и опазване на екосистемите" ще имат възможността да се реализират в различни институции като:

– Експерти и ръководители в системата на Министерството на околната среда и водите;
– В териториалните административни служби към РИОСВ;
– Дирекции на национални паркове и в други защитени територии;
– Администрации в общини и кметства,
– Басейнови дирекции.
– Ръководители    и    специалисти    в    частни    консултантски    и    проектантски екологични служби;
– Ръководители  и консултанти във  фирми и  сдружения за производство  на екологични продукти;
– Научни и преподавателски кадри и др.

За повече информация: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/

Comments Off on Екология и опазване на екосистемите

Биоразнообразие, екология и консервация

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the January 12th, 2008Образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Биоразнообразие, екология и консервация"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 


  Индекс на дисциплините:

  I семестър:
  Принципи на таксономията и систематиката на организмите
  Геологична история на организмовия свят
  Компютърни програми в биологията
  Консервационна биология с природозащитно законодателство
  Методики за изготвяне на екологични експертизи
  Ентомология

  II семестър:
  Хидробиология и морска биология
  Биоиндикация и мониторинг
  Методики за събиране и обработване на ботанически и зоологически материали
  Етология
  Водолазно дело (факултативно)
  Избраеми дисциплини:
  Алгология
  Лечебни и отровни растения
  Орнитология
  Природонаучни музеи, ботанически и зоологически градини

  III семестър:
  Биоразнообразие на България
  Териология
  Защитени природни обекти
  Фитоценология
  Екология на влажните зони
  Теренни упражнения:
  Биоразнообразие на България – 4 дни


АНОТАЦИЯ

Магистратурата има за цел да надгради знанията и уменията на завършилите бакълавърска степен в изучаването и опазването на биологичното разнообразие.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите за специализацията трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в едно от следните професионални направления:

1.  Биология   6.2.1
2.  Биология и химия 1.2.8
3.  Екология и ОПС 6.3.1
4.  География и биология 1.2.9

РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните магистри могат да намерят професионална реализация във висшите учебни заведения, научни институти на БАН, РИОС, изследователски лаборатории в областта на ботаниката, зоологията, екологията, хидробиологията, морската биология, селското и горско стопанство, ХЕИ, зоологически и ботанически градини, природонаучни музеи, националните паркове и други организации занимаващи се с изследване и опазване на биологичното разнообразие.

Comments Off on Биоразнообразие, екология и консервация
« Предишна страница