Faculty of Biology


Екология и опазване на екосистемите

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Екология и опазване на екосистемите"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Екологията е една от най-актуалните науки, отговаряща на съвременните предизвикателства на бързо развиващото се човечество. Устойчивото ползване на възобновимите природни ресурси се основава на задълбочени екологични познания. Деструктивните изменения в природата, като резултат от човешката дейност налагат добро познаване и прилагане на методите на консервационната екология.

За осъществяване на тези изисквания на обществото трябва да има отлично подготвени специалисти, познаващи законите на природата, нейното опазване и рационално използване.

Завършилите ОКС “Магистър” по екология и опазване на екосистемите студенти са  реално подготвени и действащи експертни специалисти еколози. Те могат да осъществяват многопосочна и разнообразна екологична дейност свързана с опазване, възстановяване и устойчиво управление на околната среда. Да разработват планове и системи за управление на компонентите на околната среда и рационално използване на възобновимите и невъзобновими природни ресурси с цел постигане на устойчиво икономическо развитие. В държавния и частен сектор те са нов тип незаменими, експертни специалисти, който със своите професионални умения са необходими за реализиране на цялостното устойчиво развитие и на човешката дейност. Те са ключова фигура при провеждане на екологични политики на различно ниво с цел подобряване на състоянието на околната среда. Инициират въвеждането на нови технологии подобряващи производствата и намаляващи вредното им въздействие върху околната среда. Предлагат разработването и внедряване на иновации за оползотворяване на отпадъчните продукти и консумиране на по-малко ресурси чрез използване на затворени цикли на производство. Предлагат планове за рационално използване на енергийните източници, а също и цялостни програми за възстановяване на щетите, причинени от неекологични производства.

Учебният процес със студентите в ОКС “магистър” по специалност “Екология и опазване на екосистемите” се провежда в учебни зали и лаборатории в Биологическия факултет, даващи възможност за осигуряване на модерно обучение. Теренните упражнения на студентите се провеждат в защитени територии, пещери, влажни зони, пречиствателни станции и места за депониране на отпадъци, РИОСВ, екологични отдели в общини и производствени фирми, природонаучен музей, спасителни центрове за диви животни, рибовъдни стопанства и др. с присъствието на различни експерти работещи в отделните направления, за получаване на възможно най-актуалната информация.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" по екология, биология, биология и химия или агроекология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистратурата "Екология и опазване на екосистемите" ще имат възможността да се реализират в различни институции като:

– Експерти и ръководители в системата на Министерството на околната среда и водите;
– В териториалните административни служби към РИОСВ;
– Дирекции на национални паркове и в други защитени територии;
– Администрации в общини и кметства,
– Басейнови дирекции.
– Ръководители    и    специалисти    в    частни    консултантски    и    проектантски екологични служби;
– Ръководители  и консултанти във  фирми и  сдружения за производство  на екологични продукти;
– Научни и преподавателски кадри и др.

За повече информация: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/

Comments Off on Екология и опазване на екосистемите

Коментарите са заключени.