Faculty of Biology


Биоразнообразие, екология и консервация

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the January 12th, 2008Образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Биоразнообразие, екология и консервация"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 


  Индекс на дисциплините:

  I семестър:
  Принципи на таксономията и систематиката на организмите
  Геологична история на организмовия свят
  Компютърни програми в биологията
  Консервационна биология с природозащитно законодателство
  Методики за изготвяне на екологични експертизи
  Ентомология

  II семестър:
  Хидробиология и морска биология
  Биоиндикация и мониторинг
  Методики за събиране и обработване на ботанически и зоологически материали
  Етология
  Водолазно дело (факултативно)
  Избраеми дисциплини:
  Алгология
  Лечебни и отровни растения
  Орнитология
  Природонаучни музеи, ботанически и зоологически градини

  III семестър:
  Биоразнообразие на България
  Териология
  Защитени природни обекти
  Фитоценология
  Екология на влажните зони
  Теренни упражнения:
  Биоразнообразие на България – 4 дни


АНОТАЦИЯ

Магистратурата има за цел да надгради знанията и уменията на завършилите бакълавърска степен в изучаването и опазването на биологичното разнообразие.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите за специализацията трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в едно от следните професионални направления:

1.  Биология   6.2.1
2.  Биология и химия 1.2.8
3.  Екология и ОПС 6.3.1
4.  География и биология 1.2.9

РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните магистри могат да намерят професионална реализация във висшите учебни заведения, научни институти на БАН, РИОС, изследователски лаборатории в областта на ботаниката, зоологията, екологията, хидробиологията, морската биология, селското и горско стопанство, ХЕИ, зоологически и ботанически градини, природонаучни музеи, националните паркове и други организации занимаващи се с изследване и опазване на биологичното разнообразие.

Comments Off on Биоразнообразие, екология и консервация

Коментарите са заключени.