Faculty of Biology


Биоинформатика

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биоинформатика"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БИОИНФОРМАТИК
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност "Биоинформатика" е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в биоинформатиката и молекулярната биология.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Биоинформатика" включва изучаване на основите на приложната наука, обединяваща компютърната наука с модерната биология, базиран на изясняване на методите и моделите, с които информатиката допринася за развитието на молекулярната биология. Курсът включва дисциплини, които разглеждат основните средства и методи на Биоинформатиката. ДНК, протеинни секвенции и структури, геноми и протеоми, бази данни и извличането на информация, WWW и компютърното програмиране, архивите с бази данни, както и начините за извличане на информация от тях.
Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Биоинформатика” е осигурен с необходимия брой учебни зали, компютърни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили успешно матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология или математика.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври по специалност "Биоинформатика" могат да намерят реализация като биоинформатици във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката, в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.


Comments Off on Биоинформатика

Коментарите са заключени.