Faculty of Biology


Молекулярна биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Молекулярна биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – МОЛЕКУЛЯРЕН БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност "Молекулярна биология" е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно обучение. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в молекулярната биология, биоинформатиката и биотехнологиите.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Молекулярна биология" включва изучаване на организмите на молекулно ниво. Курса включва както по-общи биологични дисциплини свързани с изучаване на клетъчното устройство, хистология и ембриология, генетика, биохимия и биологичното разнообразие на микроорганизми, растения и животни, така и по-специализирани дисциплини като физиология на растенията, молекулярна имунология, растителни и животински in vitro култури, регулация на генната експресия, генно инженерство и др. Освен занятията в аудитории и лаборатории,  студентите провеждат и практическо обучение по методи в молекулярната биология, ензимология, генетика, микробиология, физиология на растенията и in vitro култури. 

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Молекулярна биология” е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври по "Молекулярна биология" ще могат да намерят реализация в лаборатории в научни институти, във фармацевтичната, хранителновкусовата и селскостопанската промишлености, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Молекулярна биология

Коментарите са заключени.