Faculty of Biology


Биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the April 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Специалност Биология е университетска специалност, която завършва с получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", с продължителност 4 години, редовно и задочно обучение. На завършилите се предоставя възможност за продължаване на образованието в степените "магистър" и "доктор" по няколко направления в биологията.
Обучението в ОКС "бакалавър" по специалност "Биология" включва изучаване на клетъчното устройство и биологичното разнообразие на микроорганизми, растения и животни, свързани с основите на популационната биология и екология. Освен това студентите допълват своите знания с по-разширени биологични дисциплини, изучаващи живота на клетъчно и молекулно ниво – генетика, биохимия, микробиология, молекулярна биология и др., които ги въвеждат в молекулярната организация на живота. Освен занятията в аудитории и лаборатории, след завършване на всяка учебна година в продължение на около месец студентите провеждат и практическо обучение в естествена среда, което се извършва в базите на университета на Черно море и в Родопите. 

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Биология” е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили успешно матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Бакалаврите по биология могат да намерят реализация в различни научно-изследователски звена на БАН, учебни и производствени биологични лаборатории и институти, в други висши училища,  специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.
Comments Off on Биология

Коментарите са заключени.