Faculty of Biology


Медицинска биология

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Медицинска биология"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ БИОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 

 


АНОТАЦИЯ

Основна цел на обучението по "Медицинска биология" е подготовката на квалифицирани професионалисти, които да организират и провеждат лабораторни и експериментални медицински и ветеринарно-медицински изследвания в академични научни звена и институти, биофармацевтичната индустрия, лаборатории и фирми за изследване на БАВ с лечебни свойства или в обществения сектор.

Бакалавърската степен по "Медицинска биология" включва обучение както по основни биологични дисциплини, така и по дисциплини с медицинско направление. Завършилите тази специалност са експерти по биология на човешкото тяло и протичащите биологични процеси на клетъчно и молекулярно ниво. Тяхната задача е да разширят познанията за механизмите, лежащи в основата на широко разпространени заболявания (тумори, алергии, сърдечно-съдови, автоимунни и невродегенеративни заболявания), с цел разработване на нови методи за диагностика и лечение. Ключов приоритет е внедряване на научните открития в медицинската практика и разпространението на тези познания сред широката общественост.

Теоретичната и практическа подготовка по специалността се осигурява от висококвалифицирани преподаватели в съответната област. Обучението започва с основни дисциплини, като постепенно се въвеждат специализирани или надграждащи курсове. Наред с теоретичните лекционни курсове, студентите провеждат лабораторни практически занятия за усвояване на редица научни методи и техники. През последната година на обучение студентите провеждат научно-изследователска практика в избраното от тях научно направление. Получените резултати могат да се използват за разработване на дипломна работа от студентите.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалаври от специалност "Медицинска биология" ще могат да намерят реализация, като квалифицирани професионалисти, които да организират и провеждат лабораторни и експериментални медицински изследвания в академични научни звена и институти, биофармацевтичната индустрия или в обществения сектор. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.
Comments Off on Медицинска биология

Коментарите са заключени.