Faculty of Biology


Екология на биотехнологичните производства

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 21st, 2009


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология на биотехнологичните производства"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ В БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ
                                                         ПРОИЗВОДСТВА
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Екологията на биотехнологичните производства използват комбинация от биологични процеси и технологични решения за протекция здравето на човека и възстановяване и съхранение на природата.

ОКС "бакалавър" по специалност “Екология на биотехнологичните производства” има за цел да подготви специалисти-еколози, които да получат специализирано биотехнологично образование. Подбраните предмети в учебния план ще дадат възможност на бъдещите еколози да се възползват от големите социално-икономически предимства, създавани от биотехнологичната индустрия: производство на възобновяеми биоресурси, биогорива, биопроцеси за биоремедиация.

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Екология на биотехнологичните производства” (редовно обучение) е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

Перспективите пред специалистите, завършили специалност „Екология на биотехнологичните производства" са свързани с нарастващите потребности на биотехнологичните компании и фирми в Европа, занимаващи се с биопрозводство, биогорива, и обработване на отпадъци от квалифицирани кадри със специализирано екологично образование в областта на биотехнологичните производства. Допълнително тези специалисти могат да намерят отлична реализация при участие в изпълнението на международни научно-приложни проекти.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите баклаври по специалност "Екология на биотехнологичните производства" ще могат да намерят реализация в лаборатории и фирми, занимаващи се с биопрозводство и обработване на отпадъци, производство на възобновяеми биоресурси, биогорива,  биопроцеси за биоремедиация, научно-изследователските организации, занимаващи се с проблемите на иновативните екологични биотехнологии, фирми, занимаващи се с продажба наспециализирана техника за биотехнологичното производство. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Екология на биотехнологичните производства

Коментарите са заключени.