Faculty of Biology


Водни екосистеми и аквакултура

Публикувано в Специалности by Балик on the April 26th, 2009

Образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Водни екосистеми и аквакултура”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 1 година и половина, ІІІ семестъра
НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

.

Видео


АНОТАЦИЯ

Нарастването на населението на планетата поставя остро въпроса с белтъчния проблем при неговото изхранване. Възможностите за решаване на проблема са в ефективно използване на продуктивния потенциал на всички екосистеми на земята. Задоволяването на пазарното потребление при тези темпове обаче, води до намаляване на природните популации, а с това и до изчезване на видове. Политиката на ЕС е насочена към задоволяване на пазарните нужди на база потомства, получени и отглеждани при изкуствени условия при спазване на екологичните норми за опазване на водните екосистеми.

Аквакултурата представлява дейност, която има за цел размножаването и отглеждането на различни водни организми. Неин обект са широк спектър от растения и животни, които се различават не само по своята биология, но и по местообитанието си и средата, в която се отглеждат. Независимо от това разнообразие, при всички съществува един обединяващ елемент и това е водата, като жизнено важна среда за живота им. Обектите на аквакултурата се използват освен за храна се използват от хората, така и като суровина за производство на различни промишлени продукти.

Учебният процес със студентите в ОКС “магистър” по специалност “Водни екосистеми и аквакултура” се провежда в учебни зали и лаборатории в Биологическия факултет, даващи възможност за осигуряване на модерно обучение. Теренните упражнения на студентите се провеждат в басейнови дирекции, рибовъдни стопанства, влажни зони,  производствени фирми и др. с присъствието на различни експерти работещи в отделните направления, за получаване на възможно най-актуалната информация.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” по екология, биология, биология и химия или агроекология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистратура по водни екосистеми и аквакултури ще имат са добре подготвени за интегриране в научно-изследователски и технологични екипи, извършващи изследвания и/или практическа дейност в областта на:

– Европейско законодателство в областта на водите, по-специално Директива 2000/60/EC, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката на водите;

– Оценка, контрол и прогноза на антропогенните въздействия върху различни типове водни тела, свързано с управлението на водните тела;

– Рибовъдство и рибто стопанство.

Те могат да работят и да заемат ръководни постове в научни институции, МОСВ и неговите регионални органи (РИОСВ, Басейнови Дирекции, Регионални Лаборатории – ИАОС), МЗХ, други структури на държавната администрация и частни фирми, работещи в областта на опазване и управление на водните екосистеми и аквакултурите.

За повече информация: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/

Comments Off on Водни екосистеми и аквакултура

Коментарите са заключени.