Faculty of Biology


Зоологични колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2011
Към катедра “Зоология” са създадени и се подържат богати учебни колекции на представители от безгръбначните и гръбначни животни. Сбирките от безгръбначни, най-представителна от които е ентомологичната колекция са разполжени в началото на коридора на втория етаж в сградата на Факултета по Биология. След тях следват и колекциите от гръбначни животни, най-богата от която е орнитологичната колекция.
Comments Off on Зоологични колекции

Природозащитни колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2008
Към катедра "Екология и ООС" са обособени две учебни колекции представящи защитени видове безгръбначни и гръбначни животни. Колекцията с природозащитния статус на безгръбначните животни в България се намира на първия етаж в сградата на Факултета по Биология, непосредствено до 14 аудитория. Колекцията представяща природазащитния статус на гръбначните животни в България, както и някои други редки и интересни животински представители се намира на втория етаж, непосредствено да 15 аудитория.

Comments Off on Природозащитни колекции

Палеонтологична колекция

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2008
Към катедра "Екология и ООС" е създадена и се поддържа палеонтологична колекция, съдържаща фосилен и псевдофосилен материал на животински и растителни видове. Колекцията е предназначена както за учебна, така и за научна работа. В момента колекцията се ревизира и предстои нейното пълно описване и публикуване. Намира се на втория етаж на Факултета по Биология в малкото фоайе пред 15 аудитория.

 
 

Comments Off on Палеонтологична колекция

Петрографска и минераложка колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2008
Към катедра "Екология и ООС" е създадена и се поддържа колекция от петрографски и минераложки образци. Колекцията е предназначена само за учебни цели за онагледяване на преподавания материал по дисциплинита "Геология и петрография" в ОКС "бакалавър". Двете колекции са разположени на първия етаж в сградата на Факултета по биология.

 
 
 

Comments Off on Петрографска и минераложка колекции

Колекция “Водораслови култури”

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 16th, 2008

През 1963 г. към катедра "Ботаника и МОБ" на Биологическия факултет е създадена и се поддържа колекция от живи култури от водорасли (Plovdiv Algal Culture Collection), която съдържа 774 щама, принадлежащи към 249 вида от 103 рода. Колекцията съдържа главно сладководни зелени водорасли (Chlorophyta, Chlorococcales), както и водорасли и цианобактерии от различни таксономични групи от още седем отдела.

Пълен списък и повече информация за колекцията можете да свалите тук.

 
 

Comments Off on Колекция “Водораслови култури”

Учебни ботанични колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 16th, 2008

Към катедра "Ботаника и МОБ" съществуват и учебни ботанични колекции от спиртни и др. препарати, които са съставени главно от гъби (Mycetalia) от клас Basiomycetes и клас Ascomycetes, както и образци от други растителни видове. Колекциите са изложени в няколко витрини на първия етаж на факултета. Освен тях към катедрата функционира хербаруим съдържащ значително голям брой херабрии на растения предназначени, както за учебна, така и за научна работа.

 
 
 

Comments Off on Учебни ботанични колекции