Faculty of Biology


Екология и ООС

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the March 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология и опазване на околната среда"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. Биологически науки
  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЕКОЛОГ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

Квалификационната характеристика на образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност „Екология и ООС” изгражда визията на бъдещия еколог. В нея са включени целите на подготовката и реализацията на кадрите. В квалификационната характеристика са определени компетенциите, овладяването на които е гаранция за превръщането на студентите от специалност „Екология и ООС” в добри специалисти, с широк спектър на възможности за професионална реализация.

Курса на обучение включва както по-широки биологични дисциплини като клетъчна биология, хистология и ембриология, генетика, микробиология, ботаника, зоология, молекулярна биология, така и по-специфични дисциплини: Обща екология, Екология на животните, Методология на екологичните изследвания, Принципи на ландшафтната екология, Опазване на околната среда, Екологичен мениджмънт, Екологично законодателство и норми, Екологична токсикология, Екологичен мониторинг, Екологична типологизация на повърхностно течащи води, Екологични проблеми на стопанско значимите видове животни, Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Технологии за пречистване на флуиди, Хидрология и Климатология, Геология и петрография, Аквакултури и др.  

Учебният процес със студентите в ОКС “бакалавър” по специалност “Екология и ООС” (редовно обучение) е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществява в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение. Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществяват в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина, както и практическо обучение в естествена среда, което се извършва в базите на университета на Черно море и в Родопите. 

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите баклаври по специалност "Екология и ООС" ще могат да намерят реализация в Дирекциите на Националните паркове и резервати, Инспекции по опазване на околната среда, Басейнови дирекции, Хигиенно епидемиолологични инспескции, Местни и национални институции в областта на околната среда и НПО, държавни и частни фирми за производство, преработка и износ черни и цветни метали, на животински и растителни продукти, Държавни и частни училища за подготовка на еколози, научни работници в БАН и ВУЗ, експерти в национални и международни организации с дейности в областта на екологията. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Comments Off on Екология и ООС

Коментарите са заключени.