Faculty of Biology


Кредити

Публикувано в Uncategorized by Балик on the May 1st, 2013

 

Биологическият факултет към Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

Всяка задължителна и избираема учебна дисциплина носи определен брой кредити, като учебните планове на съответните специалности предвиждат натрупване на 60 кредита за учебна година (по 30 кредита на семестър). Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

В учебните планове на всички бакалавърски степени са предвидени общо 240 кредита, от които 10 кредита се получават от държавен изпит или защита на дипломна работа. Студентите могат да придобиват допълнителни кредити от факултативни дисциплини според техните индивидуални интереси.

В учебните планове на магистърските степени са предвидени 90 кредита (по 30 кредита на семестър) за обучение и допълнително 15 кредита за държавен изпит или защита на дипломна работа. Общият брой кредити в повечето магистърски програми е 105.

Всеки студент от Биологически факултет има право да кандидатства за частично обучение в чужбина за срок от три месеца до една учебна година, като се спазват правилата за трансфер и признаване на кредити. Основните критерии за селектиране на кандидатите са общ успех от семестриалните изпити и владеене на съответния чужд език.

Одобряването на студентите, желаещи да се обучават в чужбина, признаването на периода на обучение и трансфериране на кредитите се извършва от Комисия, утвърдена от Факултетния съвет и назначена със заповед на Декана.

Comments Off on Кредити

Коментарите са заключени.