ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Кой може да се запише?

Този курс е за Вас, ако сте чуждестранен студент, който се обучава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и желаете да изучавате български език.

На какво ниво ще науча български език?

Предлагаме курсове за нива от А1 до С1.

Каква е продължителността на обучението?

Обучението се провежда през зимния/летния семестър на съответната учебна година. Всеки модул е с хорариум от 60 учебни часа.

Колко кредита ще получа?

Всеки модул съдържа 60 учебни часа и след успешно положен изпит се присъждат 5 кредита.

Какво съдържа обучението?

Работим по утвърдени учебни програми.

Какъв курс да избера?

Тук можете да се запознаете с актуалния списък на предлаганите курсове (модули).

Название на курса Минимално изискване за владеене на български език Съдържание на курса Хорариум Кредити
Българска граматика А2 0

(начинаещи)

Класове думи и граматични категории А2 60 ч. 5
Българска граматика В1 А2

(средно напреднали)

Класове думи и граматични категории В1 60 ч. 5
Българска граматика В2 В1

(напреднали)

Класове думи и граматични категории 60 ч. 5
Български реалии

 

В1 (напреднали) История, география, култура на България

Съдържа и обучение по български език!

60 ч. 5
Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.) В1 (напреднали) Езикът на науката – терминология в дадена област 60 ч. 5

 

Създаване на текст – творческо и научно писане В1-В2 (напреднали и много напреднали) Структура на текста, текстова свързаност; правила за писане на текст 30 ч. 3
Делово общуване

 

В1-В2

(напреднали и много напреднали)

Езикови особености на деловото общуване, речев етикет, оформление на делови документи 30ч. 3
Българска разговорна реч (конверзация)

 

В2

(много напреднали)

Български речеви конструкции – официална и неофициална употреба. 60 ч. 5

 

Название на курса Минимално изискване за владеене на български език Съдържание на курса Хорариум Кредити
Български език А2

 

0

(начинаещи)

Фонетика, лексика, граматика, разговор 60 ч. 5
Български език В1

 

А2

(средно напреднали)

Лексика и словообразуване, граматика, разговор 60 ч. 5
Български език В2

 

В1

(напреднали)

Лексика и словообразуване, граматика, разговор, речев етикет 60 ч. 5
Български реалии

 

В1 (напреднали) История, география, култура на България

Съдържа и обучение по български език!

60 ч. 5
Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.) В1 (напреднали) Езикът на науката – терминология в дадена област 60 ч. 5

 

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

Какви учебници и учебни помагала се използват при обучението?

При обучението се ползват утвърдени учебници и учебни помагала.

Включено ли е нещо допълнително към подготвителния курс?

Предвидени са дейности, свързани с опознаването на историята и културата на българския народ – прожекции на български филми, екскурзии, посещения на музеи и природни забележителности, творчески ателиета.

Като част от обучението ежегодно организираме Олимпиада по български език, която включва две секции – превод на художествен текст от чужд на български език и конкурс за есе.

Как да се запиша?

Ако желаете да се запишете в някой от предлаганите модули (курсове), е необходимо да информирате за това своя координатор и да включите съответния курс в учебния си план (Learning agreement).

Какъв документ се издава?

Оценката и кредитите за всеки посещаван курс се вписват в индивидуален протокол, който служи за изготвяне академична справка на студента.

Каква е таксата за обучение?

Курсовете са безплатни.