Monthly Archives: февруари 2021

Разписание на учебните занятия за ВТОРИЯ семестър на 2020-2021 г.

Подготвителен курс

Студенти по ПМС №103 и №228

Разписание на учебните занятия

за втория семестър на учебната 2020/2021 г.

Група 1А (начинаещи) – С. Русева
Вторник – 16:30-18:00
Сряда – 12:00 – 13:30
Четвъртък – 15:00 – 18:00

Група 1Б (начинаещи) – В. Георгиева
Понеделник – 15:00-18:00
Петък – 14:45-17:45

Група 2А (напреднали) – С. Русева
Петък – 15:00-18:00

Група 2 Б (напреднали) – В. Георгиева
Петък – 9:00-12:00

 

ERASMUS +

Bulgarian language course – beginners (A0)
Tuesday, 12:00 – 15:00
Google Classroom – https://classroom.google.com/u/0/c/MTU3OTU1ODM3Mjgz?cjc=25ukcbr

Bulgarian language course – beginners (A1)
Mondayq 14:00 – 17:00
Google Classroom

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕСПЧС

На заседание на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 22.02.2021 г. беше приет Проектът за правилник на ДЕСПЧС.

Тук можете да се запознаете текста на утвърдения

Правилник за устройството и дейността на ДЕСПЧС.

Внасяне на семестриални такси

Уважаеми студенти, можете да внесете таксата за втория семестър по следните банкови сметки:

БАНКОВА СМЕТКА В ЕВРО

Уникредит Булбанк,
Клон Батенберг
гр. Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Основание за плащане: Факултетен №, име и фамилия

Unicredit Bulbank
Branch Batenberg
Plovdiv
Plovdiv university “Paisii Hilendarski”
IBAN: BG68UNCR75273454632000
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Reason for payment: Faculty No, name and surname

 

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА

Уникредит Булбанк
Клон Батенберг
гр. Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
UNCRBGSF
Основание за плащане: Факултетен №, име и фамилия

Нова книга на преподавател от ДЕСПЧС

корица

лицева корица на книгата

В края на 2020 г. излезе от печат монографията на  преподавателката по български език в ДЕСПЧС гл. ас. д-р Мария Мицкова „Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите на книги от 20-те до 70-те години на ХIХ век“ (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 294 с.).

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е част от сложната, многообхватна и многоаспектна тема за историята на българската филологическа мисъл – какви са представите за българския книжовен език от деветнадесетото столетие през деветнадесетото столетие и как идеите за него се развиват, кристализират и концептуализират с времето.

Настоящото изследване е опит в рамките на съотносимостта между развитието на книжовния език и развитието на идеите за него да се проследят възрожденските възгледи за езика, отразени в предговорите на книги, отпечатани в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в., като един аспект от голямата тема за зараждането и развитието на българската филологическа мисъл. За улеснение, изчерпателност и прецизност гледната точка е ограничена до период от около 50 години – от излизането на Рибния буквар на Петър Берон (1824 г.) до Освобождението (1878 г.). Навлизайки в неизследваното поле на възрожденския предговор, то цели да анализира и изясни редица частни и по-общи филологически въпроси, с чиято помощ да се очертае една по-пълна картина на възрожденската концепция за езика и езиковите явления; да проследи развоя на процеси, нанесли „въобразените“ контури на един „език визия“ върху картата на движението на идеите на Българското възраждане.