МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Уважаеми кандидат-студенти,

Тук можете да се запознаете с процедурата по записване в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и със списъка на необходимите документи.

Информираме ви, че университетът е държавно висше училище и не събира такса за разглеждане и обработка на вашите документи! Кандидатстването е безплатно!
*За процедурата по признаване на придобита в чужбина бакалавърска степен има такса в размер на 150 лв.

Ако не владеете български език, през първата година на обучението си ще бъдете записани в подготвителен курс в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти. При нас ще се подготвите за живот и следване в България.

Необходими документи за записване:

  1. Формуляр-заявление – по образец.
  2. Копие от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър), включително приложението с оценките.
    Минималният среден успех в дипломата не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито образованието и е издаден документът. 
  3. Копие от документа за завършено средно образование.
  4. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
  5. Четири снимки.
  6. Копие от документ за самоличност.

Документите по т. 2 и 3 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите следва да бъдат снабдени с печат APOSTILLE. Ако документите са преведени на български език на територията на друга държава, подписът на преводача се нуждае от заверка от българско консулство в тази държава. В случай че документите са преведени на български език на територията Република България, подписът на преводача да бъде нотариално заверен от български нотариус.

Процедура по кандидатстване

В срок до 1 октомври в годината на кандидатстването трябва да подадете документите си (лично или чрез упълномощен представител) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в отдел „Учебен“ или в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС):

Инспектор „Учебна дейност и работа с чуждестранни студенти“
Филка Чавдарова
ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат,
етаж 2, стая 207
e-mail: fchavdarova@uni-plovdiv.bg
тел. +359 32 261 319

Административен секретар на ДЕСПЧС
Таня Нейчева
Нова сграда на Университета,
стая 409
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg
тел. +359 32 261 789
+359 885 407 171

Ако сте гражданин на ЕС или сте с двойно гражданство, едно от които е българско, инспекторът или административният секретар ще приеме и провери вашите документи.

След като документите ви са одобрени, трябва да внесете таксата за първия семестър и да представете разписката от банката на инспектора, който ще ви запише официално в подготвителен курс и ще ви насочи към Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти.

Ако не сте гражданин на ЕС, инспекторът ще разгледа и приеме документите ви, след което в едномесечен срок ще ги подготви и изпрати в Министерството на образованието и науката (МОН) – Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти“, за да ви бъде издадено удостоверение за обучение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти ще ви уведоми, че можете да получите удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадете документите си за издаване на виза вид „Д“.

Трябва да подадете документите за издаване на виза вид „Д“ в дипломатическото или консулското представителство на Република България във вашата държава,  оттам ще получите и самата виза. Срокът за издаване на визата е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

След като получите виза вид „Д“ и пристигнете в Република България, вие ще бъдете записан за студент в съответната специалност или в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка.

След като завършите едногодишния подготвителен курс и положите успешно изпитите по български език (ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка) и по специализираните дисциплини, ще бъдете записан за чуждестранен студент в първи курс на избраната специалност.

Ако владеете български език и желаете да се запишете като чуждестранен студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, без да преминавате през едногодишния подготвителен курс, при записването си трябва да представите документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от българско висше училище.

Ако владеете български език, но не притежавате документ, с който да удостоверите това, имате право да се явите на изпити в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и при успешното им полагане ще получите Свидетелство, което ви дава право да кандидатствате във всички български висши училища.

 

Трябва да знаете!

 Ако сте гражданин на ЕС или сте с двойно гражданство, едно от които е българско, имате право да участвате в кандидатстудентските конкурси (с полагане на изпити или по документи) по реда и при условията, установени за българските граждани. Ако бъдете класирани и се запишете по реда на българските граждани, ще внасяте по-ниска семестриална такса и ще имате всички права на българските студенти – например да кандидатствате за стипендия, за общежитие и т.н.

Можете да направите това след завършването на подготвителния курс, когато вече ще говорите български език и ще разполагате с достатъчно време за подготовка.

Независимо дали ще решите да се възползвате от тази възможност или не, вие си запазвате правото да се запишете като чуждестранен студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през следващата учебна година.

За допълнителна информация:
Грозданка Генова-Певичарова, началник на отдел „Учебен“
ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат, етаж 2, стая 213,
e-mail: danny@uni-plovdiv.bg,
тел. +359 32 261 311