Покана за публична защита

афиш Деси 2

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на
гл. ас. МАРИЯ ПЕТРОВА МИЦКОВА

на тема:
ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПРЕДСТАВИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА КНИЖОВЕН ЕЗИК В ПРЕДГОВОРИТЕ ОТ 20-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

за присъждане на образователната
и научна степен „доктор”

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Научна специалност: Български език
(История на новобългарския книжовен език)

Откритото заседание ще се проведе
на 11.05.2015 г. от 14:00 ч.
в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Конференция в Сегед, Унгария

Szegedi_egyetem_2

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви покана за международната научна конференция БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2015, организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет.

Конференцията ще се проведе на 11–12 юни 2015 г. 

Заявките изпращайте на адрес: sztebtk.szlav@gmail.com

Вашето участие ще бъде чест за нас.

С уважение:

д-р Моника Фаркаш Барати (от името на Организационния комитет)

In memoriam

На 15 февруари 2015 г. българското и славянското езикознание понесе тежка загуба – напусна ни завинаги големият учен и истински приятел на България проф. д-р Йежи Русек.
Проф. Йежи Русек е едно от ярките имена в съвременната славистика и българистика. Завършва специалност Славянска филология (профил българистика) в Ягелонския университет през 1955 г. и скоро след това постъпва на работа като асистент в Катедрата по славянска филология. Неговите интереси са в областта на южнославянското езикознание, и най-вече историята на българския език.
Докторските дисертации и хабилитационните трудове на проф. Русек са изцяло върху проблеми, свързани с историята на българския книжовен език. През 1963 г. той защитава докторат „За склонението и употребата на падежите в Хлудовия триод. Изследване върху развоя на аналитизма в българския език“, който по-късно е публикуван. Проф. Русек е автор на над 200 публикации, сред които и книгите му „Изследвания по история на българското словобразуване“ (1984) и „История на названията за професии в славянските езици“ (1996). Многобройните му проучвания са посветени на проблеми на кирилометодиевистиката, на историята на славянските езици, на праславянския език; изследвал е редица старобългарски и среднобългарски паметници, въпроси от историята на новобългарския книжовен език, на българските и славянските диалекти и др. Той е отличен познавач и на съвременния български език.
През 1983 г. защитава хабилитационен труд (за степен „доктор на науките“), а длъжностите университетски професор и научен професор придобива съответно в годините 1889 и 1994. Неговият професионален път е свързан преди всичко с Ягелонския университет в Краков, където заема различни ръководни длъжности: зам.-декан и декан на Филологическия факултет (1969-1971, 1971-1978), зам.-директор Института по славянска филология (1974-1981, 1991-1993), дългогодишен ръководител е на Катедрата по българска филология.
Достоен продължител на славистичните традиции в Ягелонския университет, проф. Йежи Русек издига авторитета на съвременната краковска българистика. За заслуги в областта на науката и образованието проф. Йежи Русек получава редица награди в Полша: двукратно е награждаван от полското Министерство на науката и висшето образование (1978, 1985); получава също наградите „Златен кръст за заслуги “, медал на Комисията за народното образование, златна значка на гр. Краков.
За научните си приноси в областта на българистиката той получава престижните награди: орден „Кирил и Методий“, I степен; медал по случай 1300-годишнината на Българската държава; лауреат на специалната награда „Евтимий Търновски“ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1977). За големите си заслуги за развитието на полската българистика на два пъти получава най-високото научно звание „Почетен доктор” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1998) и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1999).
Проф. Йежи Русек ни завеща не само приносното си творчество в областта на българистиката и славистиката, но и високите си морални и професионални критерии в науката.

ПОСЛЕДНО СБОГОМ И ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ УЧЕН!
Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Покана за семинар, посветен на Ю. С. Маслов

10850580_10152400311451105_976839420_n