Честито Възкресение Христово!

Нова книга

В края на 2020 г. излезе от печат монографията на гл. ас. д-р Мария Мицкова „Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите на книги от 20-те до 70-те години на ХIХ век“ (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 294 с.).

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е част от сложната, многообхватна и многоаспектна тема за историята на българската филологическа мисъл – какви са представите за българския книжовен език от деветнадесетото столетие през деветнадесетото столетие и как идеите за него се развиват, кристализират и концептуализират с времето.

Настоящото изследване е опит в рамките на съотносимостта между развитието на книжовния език и развитието на идеите за него да се проследят възрожденските възгледи за езика, отразени в предговорите на книги, отпечатани в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в., като един аспект от голямата тема за зараждането и развитието на българската филологическа мисъл. За улеснение, изчерпателност и прецизност гледната точка е ограничена до период от около 50 години – от излизането на Рибния буквар на Петър Берон (1824 г.) до Освобождението (1878 г.). Навлизайки в неизследваното поле на възрожденския предговор, то цели да анализира и изясни редица частни и по-общи филологически въпроси, с чиято помощ да се очертае една по-пълна картина на възрожденската концепция за езика и езиковите явления; да проследи развоя на процеси, нанесли „въобразените“ контури на един „език визия“ върху картата на движението на идеите на Българското възраждане.

 

Светли празници!

Скъпи колеги и приятели,

Членовете на Катедрата по български език Ви пожелават светли празници.

Бъдете здрави и щастливи! Нека идващата 2021 г. донесе мир, надежда и благоденствие!

Публична защита

Уважаеми колеги,

В петък, 18.12.2020 г., от 14 ч. в  Google meet  ще се проведе публичната защита на доц. д-р Петя Николова Бъркалова за придобиване на научната степен “доктор на филологическите науки”.

Темата на дисертационния труд е “Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание”.

Материалите по защитата са на разположение тук.

Линкът за достъп в Google meet е: meet.google.com/otx-tatx-jgd.

Юбилейна конференция в Благоевград – покана за участие

                     

 

Уважаеми колеги,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Юбилейната научна конференция
„Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“
по повод 30 години от създаването на Филологическия факултет

 

 

 

Форумът ще се проведе в началото на месец октомври 2021 г. в Югозападния университет,
Благоевград и ще бъде организиран в четири модула:
– Лингвистика
– Литература и фолклористика
– Медийни изследвания
– Методика на преподаването.
Работни езици: всички славянски езици и английски език
Очакваме заявката за Вашия доклад (приложената форма) до 15.12.2020 г. на адрес:
-Лингвистика – lingvistika@swu.bg
– Литература и фолклористика – filologiya_literatura@swu.bg
– Медийни изследвания – filologiya@swu.bg
– Методика на преподаването – filologiya_metodika@swu.bg
Докладите ще бъдат публикувани в научни издания с двойно анонимно рецензиране.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ може да откриете тук.

С уважение:
Организационен комитет