Честито Възкресение Христово!

XIX национална конференция за студенти и докторанти

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Филологически факултет

Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”

Съюз на учените в България – Пловдив

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Деветнадесетата национална научна конференция

за студенти и докторанти,

посветена на 120-годишнината от смъртта на Алеко Константинов

 

ПЪТЯТ НА СЛОВОТО – ИДЕИ, ИДЕАЛИ, УТОПИИ

 

Конференцията ще се проведе на 11 и 12 май 2017 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 5 май 2017 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска (за секция „Литературознание”).

Формата за заявка можете да откриете тук.

ПОКАНА ЗА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги,

На 15 и 16 май 2017 г. в София ще се проведе юбилейна конференция по случай 75-годишнината на Института за български език при БАН, на която ще бъдат представени постиженията на Института и сътрудничеството му с други научни институции. В рамките на форума ще бъдат организирани две кръгли маси:

  • Нови подходи в езиковедската българистика;
  • Нови подходи в обучението по български език.

За всяка от тях е предвидено времетраене 2 часа, т.е. отделните изказвания не трябва да надвишават 10 минути.

Кандидат-участниците, които ще представят доклад (до 15 стр.), трябва да го изпратят до 20 април на адрес svetla@dcl.bas.bg (за проф. д-р Светла Коева).

Покана за публична защита

афиш Деси 2

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на
гл. ас. МАРИЯ ПЕТРОВА МИЦКОВА

на тема:
ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПРЕДСТАВИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА КНИЖОВЕН ЕЗИК В ПРЕДГОВОРИТЕ ОТ 20-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

за присъждане на образователната
и научна степен „доктор”

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Научна специалност: Български език
(История на новобългарския книжовен език)

Откритото заседание ще се проведе
на 11.05.2015 г. от 14:00 ч.
в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”.