СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Автореферати и монографии

 1. Семантика и употреба на словоформата един” в съвременния български език (с оглед на категорията определеност-неопределеност). Автореферат за присъждане на научната степен „доктор”, София, Изд. ЕТО, 1994 г.
 2. Семантика и прагматика на детерминацията в съвременния български език. Автореферат за присъждане  на научната степен „доктор на науките”,  Пловдив, Изд. на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2018 г.
 3. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив, Изд. Коала Прес, 2018 г.
 4. Динамика и иновации в лексикалната система на българския език. Пловдив, Изд. Коала прес, 2019 г.

II. Учебници и учебни помагала

 1. Очерк по българска лексикология. Пловдив, Изд. на ПУ, 1998 г.
 2. Лексикология на съвременния български език. Пловдив, Изд. Контекст 2009 г.
 3. Българска лексикология. Помагало за упражнения за студенти. Пловдив, Изд. на ПУ, 1 –во изд. 1999, 2-ро  изд. 2009 г.
 4. Български език (Теоретичен курс с практикум). Пловдив, Изд. на ПУ, 1-во изд. 2002; Пловдив,  Изд. Контекст 2-ро  преработено издание 2007 г.
 5. Фонология на съвременния български език. Помагало за упражнения за студенти. Пловдив, Изд. Амрита, 2012 г.

III. Приложни издания

1. Тестове по езикова култура. Правопис и пунктуация. Пловдив, Изд. Макрос, 1999.

2. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2005, издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

3. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, Д. Иванова “Тестове по езикова култура”, 2006, Издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

4. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2007, Издателство “Контекст” – Пловдив, 46 стр.

5. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2008, Издателство “Контекст” – Пловдив, 48 стр.

6. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2008 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2009,48 стр.

7. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2010, стр.

IV. Статии и доклади

а) съвременен български език (морфология)

 1. Структура на функционално-семантичната категория каузалност съвременния български език. – НТ на ПУ, 1983, том 21, с. 139-146.
 2. За някои особености в плана на изразяване на категорията определеност – неопределеност (към лингвистичната типология на определителния член). – НТ на ПУ, 1984, том 22, с. 295-301. Препечатка в Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998, с. 210-214.
 3. Към проблема за семантичното съдържание на определеността и неопределеността в българския език. – НТ на ПУ, 1987, том 25, с. 163-169.
 4. Референциален аспект на определеността и неопределеността в съвременния български език. – Втори международен конгрес по българистика, София, Изд. БАН, 1987, том 3, Съвременен български език, стр. 462-467. Препечатка в Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998, стр. 204-209.
 5. Генеричност и средства за изразяването ѝ в съвременния български език. – НТ на ПУ, 1988, том 26, стр. 199-208.
 6. За генеричната употреба на един в съвременния български език. – НТ на ПУ, 1989, том 27, стр. 111-116.
 7. Функционални еквиваленти на някои български неопределителни местоимения в съвременния полски език. – Drugie kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie, Poznan, Wyd. UAM, 1991, с. 200-208.
 8. Конструкции с компонент един в съвременния български език. – НТ на ПУ, 1993, том 31, с. 47-52.
 9. За някои по-особени случаи при изразяване на количество (изразяване на приблизително количество в българския и полския език). – НТ на ПУ, 1994, том 32, с. 81-85.
 10. Дистрибутивна характеристика на детерминатора „един” в българския език. – Сб. Езиковото обучение и актуални проблеми на езиковата култура, Смолян, 1995, с. 81-87.
 11. Типологична характеристика на детерминацията и нейните изразни средства в съвременния български книжовен език. – НТ на ПУ, 1996, том 34, с. 77-84.
 12. Неопределителното местоимение „един” – семантика и контекст. – Сб.  Юбилейна научна сесия на ВМИ, Пловдив, 1996, с. 154-159.
 13. За статута на лексемата един в българската лингвистична литература. – Сб. Славистика, Изд. на ПУ, Пловдив, 1998, с. 113-120.
 14. Приносът на проф. Любомир Андрейчин за изучаването на именната морфологична система. – Сб. Българският език в контекста на съвременността, София, 2001.
 15. Лексика и граматика. – Сб. Пространства на езика и присъствието, В чест на проф. д.ф.н. Ив. Куцаров, Пловдив, Изд. на ПУ, 2002, с. 80-85.
 16. Частиците като част на речта. – Сб. Славистиката в началото на ХХI век – традиции и очаквания, Изд. Сема РШ, София, 2003, с. 68-73.
 17. Семантика, прагматика и типология на детерминацията в съвременния български книжовен език. –Сб. Славистика, Изд. на ПУ, Пловдив, 2004, с. 73-81, Доклад от Международные  славистические чтения, Санкт Петербург 2003.
 18. Частици и/или морфеми. – Сб. Славистика и общество, Heron Press, София, 2006, с. 238-243
 19. Особености на съвременния български език на фона на другите славянски езици. – A Bulgaristika Ma, Budapest, 2007, с. 74-84
 20. Един семантико-словоообразувателен тип глаголи в съвременния български книжовен език (глаголи с префикс по-). – Bulgaristica – studia et argumenta, Юбилеен сборник в чест на проф. Руселина Ницолова, Munhen, Sagner, 2008, с. 597-607
 21. Граматика на заглавието. – НТ на ПУ, том 48, 2010, с. 432-441
 22. Атенуативните глаголи в българския език и техните славянски съответствия (върху материал от руския и полския език).  – НТ на ПУ, том 48, 2010, с. 214-225
 23. За някои специфични употреби на квазиместоимението то в българската реч-  Българистични четения,  Szeged, JatePress, 2016, с. 143-153.
 24. За прагматичния признак идентифицираност  в семантиката на детерминацията – Славистични четения 2016, Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Р. Ницолова, 21-23 април 2016  (под печат).
 25. Произход и типология на определителния член в българския език – Trees of knowledge: roots and routs, Изд. На ПУ, Пловдив, 2016, с. 86-95
 26. Собствените имена като номинативи и като детерминатори в българския език – Сб. Отговорността пред езика, том 4, Изд. на ШУ„ Еп. Константин Преславски, 2016, с. 10-23
 27. Неопределителното местоимение един като интензификатор – НТ на ПУ, том 54, 2016, с. 206-215
 28. За словообразувателните частици се/си в приглаголна позиция. – Българистични четения, Szeged, JATEPress, 2017, с. 133-139.
 29. Детерминаторите в българския книжовен език – НТ на ПУ, том 55, 2017, с.28-38
 30. Семантичен и прагматичен аспект на детерминацията в българския език. – Orbis Linguarium|, 2018, vol.16, issue 1, p. 7-15.
 31. Има ли неопределителен член в българския език (pro et contra). – Сб. Динамика и иновации в балканските и славянските езици, Балканистичен форум, 3, 2018, 115-126.
 32. Генеричност и генерична употреба на нулевия член. – Докладна Юбилейна международна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще”, 27-29 септември 2018 (под печат).

б) съвременен български език (лексикология)

 1. Полисемантичност на лексемата „един” в съвременния български книжовен език. – НТ на ПУ, 1991, том 29, с.. 217-225.
 2. За семантичното представяне на словоформата „един” в българската и полската лексикографска литература. – Доклад на Czwarte kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie, Poznan, 1992.
 3. Лексикално-семантичен модел на числителното име един в българския книжовен език (с оглед на лексикографското му представяне). – НТ на ПУ, 1994, том 32, с. 157-163.
 4. За някои зооморфни метафори в българския език. – НТ на ПУ, 1997, том 35, с. 99-103.
 5. Лексикална и словообразувателна характеристика на авторските неологизми (върху материал от съвременната българска поезия). – НТ на ПУ, 1998, том 36, с. 99 – 104.
 6. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена – лексикално-семантичен паралел. – Сб. Традиция и новаторство в българското образование на границата на две столетия, Пловдив, 1999, с. 154-157.
 7. За обема и класификацията на устойчивите словосъчетания в българския език. – Доклад на Национални славистични четения, СУ„Св. Климент Охридски”, 2000 г.
 8. Особености на лексикографското описание в речника на Найден Геров. – НТ на ПУ, 2000, том 38, с. 53-58.
 9. Семантични промени при някои думи в българския език. – НТ на ПУ, 2001, том 39, с. 457-461.
 10. Структура на речниковата статия в речника на Найден Геров (в съпоставка със съвременната лексикографска практика). – Сб. Найден Геров в историята на българската наука и култура, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002.
 11. Моноафиксални антоними в българския и полския език (словообразувателен паралел). – НТ на ПУ, 2002, том 40, с. 361-371.
 12. Деминутиви и лексикална номинация. – Сб. Българистични студии, София, Изд. на СУ, 2004, с. 114-122.
 13. Префиксални модификатори за антонимност в съвременния български език. – НТ на ПУ, 2004, том 42, с. 11-17.
 14. Лексикализация на деминутиви в съвременния български книжовен език. – Littera Scripta Manet, Сборник в чест на проф. Василка Радева, София, Изд. на СУ, 2005, с. 601-609.
 15. Лексикална и словообразувателна характеристика на Nomina attributivа в съвременния български книжовен език. – VI славистические чтения СПбГУ, Изд. Филологического факультета, Санкт Петербург, 2005, с..22-29.
 16. Динамика и актуални тенденции в съвременната българска лексикална система. – Сб. Класика и авангард. В чест на проф. Иван Сарандев, София, Изд. Проф. Боян Пенев, 2006, с. 253-259.
 17. Лексикални и словообразувателни тенденции при неологизмите в съвременния български език. – Сб. По слѣдоу оучителю, Изд. на ПУ, 2006, с. 51-57.
 18. Структурни и езикови особености на радиорекламата. – Научни трудове в памет на Г. Герджиков, София, 2007, том 45, с. 51-60
 19. Отново за чуждите думи в българския език. – НТ на ПУ, 2007, том 45, с. 51-60.
 20. Прояви на лексикална икономия в съвременния български език – НТ на ПУ, 2008, том 46, с. 211- 219.
 21. Именната система в българския младежки сленг (субстантивна лексика). – Slavia Meridionalis, 2009, 9, Studia slavica et balkanica, Warszawa, с. 162-171.
 22. Лексикални и граматични особености на заглавията в новата българска преса. – Сб. Българският език и литература в славянски и неславянски контекст, Szeged, JATEPress, 2011, с. 234-241
 23. Съществителните имена номина атрибутива в българския и полския език. – Сб. Следите на словото. Пловдив, Изд. Контекст, 2011, с. 399-407.
 24. Наблюдения върху новите английски заемки и тяхната адаптация към системата на българския книжовен език.– НТ на ПУ, том 49, 2011, с. 41-50.
 25. Преглед на титрологичните практики в новата българска преса. – www. georgesg.info/belb/personal/zidarova/headlines_press.htm 20.02.2011.
 26. Характеристика на изразните средства в съвременната публична реч (преса, радио, телевизия) – Topografia tozsamosci, tom 2, UAM, Poznan, 2012, c. 199-209.
 27. Същност и структура на устойчивите словосъчетания в българския език. – Сб. Езикът на времето. Пловдив, Изд. на ПУ, 2012, с. 154-160.
 28. За някои прояви на семантична деривация в новата българска лексика. – НТ на ПУ, том 50, 2012, с. 195-204.
 29. Комуникативни стратегии и речеви практики в съвременната българска преса. – Сб Славистика, Пловдив, Изд. на ПУ, 2013, с. 112-124.
 30. Синтаксис на заглавията в съвременната българска преса. – Сб.  Етнопсихологически и социолингвистични аспекти на медиите в България, Бургас, Изд. на БСУ, 2013, с. 32-41.
 31.  Номинативни вериги за означаване на публични личности (по материали от съвременната българска преса). – Сб. Езици на паметта в литературния текст, В. Търново, Изд. Фабер, 2014, с. 454-465.
 32. Суфиксални пароними в българския език и техните полски съответствия. – НТ на ПУ, том 52, 2014, с. 353-363.
 33. Абревиация и лексикализация на абревиатури в съвременната българска лексика. – Сб. Да (пре)откриваш думите. Пловдив, Изд.  на ПУ, 2015, с. 85-93.
 34. Прояви на универбация в съвременната лексикална практика. – Сб. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспекттиви, Благоевград, Изд на ЮЗУ, 2015, с. 215-221.
 35. Словообразувателни похвати при оказионализмите в българската преса. – Сб. Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Благоевград, Изд. на ЮЗУ, 2015, с. 602-609.
 36. Авторските неологизми в съвременната българска преса. – Poznanskie Studia Slawistyczne, 2015, 8, с. 391-403.
 37. Българската лексикална система и речева практика  в началото на ХХI век – Сб. Филологическият проект – кризи и перспективи, София, Изд. Фабер (В. Търново), 2016, с. 387-397.
 38. За живота на турските думи в български лексикален контекст. – Сб. Söz, sanat, sağlik, Edirne, Trakya Uneversitesi, 2016,с. 51-59.
 39. Елипсата като механизъм за езикова икономия в българската реч (с оглед на чуждоезиковото обучение). – Masarykova Univerzita, Доклад на VI mezinarodni cesko- jihoslovanskou konferenci “Viuka jihoslovanskych jazyku a literature v dnesni Evrope”, Brno, 13 май 2016.
 40. Концептуалната опозиция „богат – беден”в езиковото съзнание на българина. – Сборник в чест на проф. Рада Влахова, София, 2019 (под печат).
 41. Концептът „семейство” от лингвистична и лингвокултурологична гледна точка – Българистични четения, Szeged, 2019 (под печат).

V. Рeцензии и отзиви

 1. Рецензия за: Ив. Куцаров. Преизказването в българския език. С., Изд. Народна просвета, 1984 г. – Съпоставително езикознание, 1985, кн. 4, с. 107 109.
 2. Рецензия за: Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. София: Изд. Петър Берон, 1997 г. – Съпоставително езикознание, 1998, кн. 1-2.
 3. Рецензия за: Т.Бояджиев, Ив.Куцаров, Й.Пенчев. Съвременен български език. С., Изд. Изток-Запад, 1998 г. – „Съвременната теория за българския език, представена в един енциклопедичен труд“ – Език и литература, кн. 1/2000, с. 183-192. (в съавторство с В. Маровска и П. Бъркалова).
 4. Рецензия за: Т. Бояджиев. Българска лексикология, София, Изд.Анубис, 2002г. – “Българска лексикология” – Значим и приносен труд в съвременната българска лингвистика – НТ на ПУ, 2004.
 5. Рецензия за Т. Бояджиев. Българска лексикология. – Вестник “Пловдивски университет”, февруари 2003 г., брой 1-2 – „Принос към описанието на българската лексикална система“, с. 6.
 6. Рецензия за PHILOLOGICA LXVII (отг. ред. Мария Добрикова, Братислава, 2011) – Юбилеен сборник в чест на проф. Шимон Ондруш (в съавторство с Д. Дончева), Bratislava, 2011, Universitas Comeniana, с. 223-226.

Издателска рецензия: Български език Учебник за медици чужденци. Авт. uолектив. Пловдив, Изд. Летера, 2005.

VI. Редакторство:

Венета Ненкова. „Галоп сред звездите”, Българско училище в Рим „Илия и Асен Пейкови”, Италия, ДЦ М. Статева, ДОБРИЧ, 2008.