Курсът по сравнителна граматика на славянските езици, предвиден в учебните планове на специалностите Славянска филологияБългарска филология и Руска филология, има за цел да даде на студентите от посочените специалности информация за вероятностната реконструкция на праславянския език, за строежа на фонетичната и морфологичната му система, за генетичните му връзки с индоевропейския език, за първоначалното му диалектно деление и за по-нататъшния еманципационен развой на отделните славянски езици, както и за последиците от техния сложен конвергентен и дивергентен развой. Курсът обхваща три раздела: увод, към който се включват някои въпроси по лексикология и история на книжовните езици, както и въпросът за класификацията на славянските езици; фонетика и морфология. Поради ограничения брой часове е изоставен разделът за синтаксис. В края на учебната програма е приложена подбрана библиография, предимно на славянски езици. На любознателните студенти катедрата е в състояние да предложи и допълнителна информация.