Нова книга

В края на 2020 г. излезе от печат монографията на гл. ас. д-р Мария Мицкова „Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите на книги от 20-те до 70-те години на ХIХ век“ (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 294 с.).

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е част от сложната, многообхватна и многоаспектна тема за историята на българската филологическа мисъл – какви са представите за българския книжовен език от деветнадесетото столетие през деветнадесетото столетие и как идеите за него се развиват, кристализират и концептуализират с времето.

Настоящото изследване е опит в рамките на съотносимостта между развитието на книжовния език и развитието на идеите за него да се проследят възрожденските възгледи за езика, отразени в предговорите на книги, отпечатани в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в., като един аспект от голямата тема за зараждането и развитието на българската филологическа мисъл. За улеснение, изчерпателност и прецизност гледната точка е ограничена до период от около 50 години – от излизането на Рибния буквар на Петър Берон (1824 г.) до Освобождението (1878 г.). Навлизайки в неизследваното поле на възрожденския предговор, то цели да анализира и изясни редица частни и по-общи филологически въпроси, с чиято помощ да се очертае една по-пълна картина на възрожденската концепция за езика и езиковите явления; да проследи развоя на процеси, нанесли „въобразените“ контури на един „език визия“ върху картата на движението на идеите на Българското възраждане.

 

Светли празници!

Скъпи колеги и приятели,

Членовете на Катедрата по български език Ви пожелават светли празници.

Бъдете здрави и щастливи! Нека идващата 2021 г. донесе мир, надежда и благоденствие!

Публична защита

Уважаеми колеги,

В петък, 18.12.2020 г., от 14 ч. в  Google meet  ще се проведе публичната защита на доц. д-р Петя Николова Бъркалова за придобиване на научната степен “доктор на филологическите науки”.

Темата на дисертационния труд е “Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание”.

Материалите по защитата са на разположение тук.

Линкът за достъп в Google meet е: meet.google.com/otx-tatx-jgd.

Юбилейна конференция в Благоевград – покана за участие

                     

 

Уважаеми колеги,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Юбилейната научна конференция
„Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“
по повод 30 години от създаването на Филологическия факултет

 

 

 

Форумът ще се проведе в началото на месец октомври 2021 г. в Югозападния университет,
Благоевград и ще бъде организиран в четири модула:
– Лингвистика
– Литература и фолклористика
– Медийни изследвания
– Методика на преподаването.
Работни езици: всички славянски езици и английски език
Очакваме заявката за Вашия доклад (приложената форма) до 15.12.2020 г. на адрес:
-Лингвистика – lingvistika@swu.bg
– Литература и фолклористика – filologiya_literatura@swu.bg
– Медийни изследвания – filologiya@swu.bg
– Методика на преподаването – filologiya_metodika@swu.bg
Докладите ще бъдат публикувани в научни издания с двойно анонимно рецензиране.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ може да откриете тук.

С уважение:
Организационен комитет

Покана за Паисиеви четения’2019

                                                          ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019

ПОКАНА / CALL FOR PAPERS / ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Филологическият факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ви кани да участвате с публикация в поредното

издание на Научните трудове на Филологическия факултет

 

В памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров е предвидено публикуването на отделен том, който ще включва изследвания в тематичното направление Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за този том изпращайте на адрес:  zidarova_v@abv.bg   до 10 ноември 2019 г.

Формуляр за участие в сборника: вж.

Крайният срок за изпращането на окончателните текстове (оформени по стандарта –  вж.) е 15 януари 2020 г. Ще очакваме подготвените за публикация текстове на допълнително посочен електронен адрес, за който ще Ви информираме след приключване на срока за подаване на заявките.

Сборникът Научни трудове 2019 ще бъде рецензиран и рефериран.

От организационния комитет