ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия, служебен адрес, e-mail:

Ваня Иванова Зидарова

ПУ “Паисий Хилендарски”

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000

e-mail: vanya.zidarova@gmail.com;

zidarova_v@abv.bg

2. Образование

Средно общообразователно;

Висше: Българска филология, 1982 г., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

Аспирантура (редовна и задочна) в Софийския университет (1984 – 1989);

Научна степен “доктор”, присъдена след защита на дисертация пред Специализирания научен съвет по езикознание.

Тема на дисертацията: “Семантика и употреба на словоформата ЕДИН в съвременния български книжовен език (с оглед на категорията определеност-неопределеност)”. Званието “доктор” е присъдено от ВАК на 21.06.1995 г.

3. Месторабота и длъжност

ПУ “Паисий Хилендарски”,

Филологически факултет,

Катедра по български език.

4. Заемани преподавателски длъжности

2020 – професор

1999 –  2009  – доцент,

1999  –  1994   – главен асистент,

1994  –  1986  – старши асистент,

1986 –   1984   – асистент.

5. Владеене на езици

Английски – устно задоволително, писмено добре,

Италиански и френски – устно и писмено задоволително,

Руски и полски – устно и писмено много добре.

6. Област на научната квалификация:

Съвременен български език – фонетика, лексикология, словообразуване, морфология.

7. Област на научните интереси:

Сравнителна граматика на славянските езици, съвременен български език, контрастивна лингвистика, лексикална семантика, прагматика и теория на комуникацията.

8. Лекционни курсове:

  • Лекции по фонетика на съвременния български език в бакалавърска степен – български с чужд език;
  • Лекции по лексикология на съвременния български език в бакалавърска степен – български с чужд език и БЕИ, ред. обуч., БФ, БЕИ, БЕРЕ, зад. обуч.;
  • Лекции по съвременен български език в бакалавърска степен – Английска филология, Руска филология, Лингвистика и информационни технологии;
  • Лекции в магистърска програма „Актуална българистика” – Актуални тенденции в българската лексика и в речевата практика след 1989 г.; Теория и практика на публична комуникация;
  • Факултативни и избираеми лекционни курсове – Българска лексикография; Семиотика и лингвистика; Сравнителна славянска лексикология;
  • Лекции по фонетика на съвременния български език и Теоретичен курс по българска граматика в Познанския университет “Адам Мицкевич” (Полша);
  • Лекции по съвременен български език (Педагогическите институти в гр. Кърджали и гр. Смолян);
  • Лекции по съвременен български език (Педагогически колеж, гр. Пазарджик).

9. Специализации, гост професури, научен обмен:

Специализация в СУ “Св. Климент Охридски” , септември 1985,

Езиков курс по словашки език – Братислава, август 1986,

Езиков курс по английски език, Пловдив, 1987,

Специализация във Варшавския университет, октомври – декември 1988,

Гост професор по български език в Познанския университет, февруари – юни 1990,

Лектор по български език в Познанския университет, 1991-1992; 1995-1996,

Лекции пред чуждестранни преподаватели и студенти слависти в рамките на програми за преподавателска мобилност:

Програма Ceepus: Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2005;

Програма Soсrates-Erasmus:

2006 Uniwersytet Nicolaus Copernicus, Torun, Polska (Лексикални тенденции и речеви стратегии в българския език след 1989 г.),

2007 Universita degli Studi, Firenze, Italia (Особенности болгарского языка в контексте славянских языков),

2008 Uniwersytet Nicolaus Copernicus, Torun, Polska (Bulgarski slang mlodziezowy. Bulgarsko-polski slowniczek slangu),

2008 Centre de Formation Pedagogique d’Aquitaine, Bordeaux, France (Mots français en langue bulgare – Histoire et usage),

2009 Karlova Univerzita, Praha, Chech Republic (Зооморфни метафори в българския и чешкия език – устойчиви сравнения и вторични номинации).