УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФОНЕТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Предмет и задачи на фонетиката. Основни фонетични и фонологични понятия. Фонема, алофон, фонологично съдържание, опозиция и неутрализация. Устна и писмена форма на езика.

Тема 2. Състав и структура на българската фонемна система. Исторически промени в състава и структурата. Вокали, консонанти, сонори, глайд. Отношение фонеми – букви.

Тема 3. Състав и структура на вокалната система. Фонологично съдържание на вокалните фонеми. Графично отбелязване на вокалите.

Тема 4. Състав и структура на консонантната система. Исторически промени в консонантната система. Фонологично съдържание на  консонантите. Локална и модална класификация.

Тема 5. Опозицията звучност-беззвучност в консонантната система. Неутрализация на опозицията. Правописни принципи за отбелязване на звучност и беззвучност.

Тема 6. Опозицията палаталност-непалаталност в консонантната система. Отбелязване на мекостта при писане и при транскрибиране. Позиционни ограничения на мекостта. Правоговорен аспект на меките консонанти.

Тема 7. Звукови промени. Спонтанни, комбинаторни и позиционни промени в българската фонемна система. Исторически и съвременни фонетични редувания.

Тема 8. Вокални и консонантни исторически редувания. Преглас О:Е. Вокални исторически алтернации в коренната морфема. Йотация на съгласни и групи съгласни. Палатализации. Първа, втора и трета палатализация. Резултати от палатализациите в съвременния български език.

Тема 9. Редукция на вокалите в българския език.Фонеми и алофони. Същност, параметри, книжовен и диалектен аспект на редукцията. Ятов преглас в българския език.Етимология на ятовия преглас, диалектен и книжовен аспект. Правила за прегласен и непрегласен изговор

Тема 10. Ятов преглас в българския език.Етимология на ятовия преглас, диалектен и книжовен аспект. Правила за прегласен и непрегласен изговор.

Тема 11. Асимилация. Краесловно обеззвучаване. Междусловна асимилация. Правоговорен и правописен аспект на промените при консонантите.

Тема 12. Елизия, епентеза, метатеза. Същност, причини за действието, правописен и правоговорен аспект.

Тема 13. Суперсегментни единици. Ударение и интонация. Същност и фонетична характеристика на ударението. Думи с две ударения. Критики. Акцентни дублети. Функции на ударението.

Тема 14. Правоговорни норми в съвременния български език. Книжовност и нормативност на езика. Формиране и развой на правоговорните норми. Дублетност. Характерни отклонения от нормите на съвременния етап и причини за тях.

Тема 15. Исторически развой и съвременно състояние на българския правопис. Формиране на българската правописна система. Правописни реформи. Правописни принципи и  правописни правила в съвременния език. Условен правопис.

Изготвил програмата:

доц. д-р Ваня Зидарова,

Катедра по български език