Лекционният курс се провежда със студентите от магистърската програма по СФ и бакалавърските програми по БФ и РФ. Той проследява историята на славянската филология от зараждането й в края на 18 век до началото на 21 век. Представят се процесите на формирането на отделните славистични центрове, както и делото на най-значимите филолози слависти. Специално внимание се отделя на развитието на българистиката като неразделна част от славянската филология. Изложението включва също обзор върху съвременното славянство – численост, исторически данни, културни и административни центрове, и обзор по историята на световните конгреси на славянските филолози (вж. учебната програма).