ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Вера Тервел Маровска

ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. “Цар Асен” 24;

E-mail: vmarovska@uni-plovdiv.bg

2. Дата и място на раждане:

17.12.1954 г., гр. Пловдив

3. Образование:

Висше, магистърска програма по българска филология, ПУ “Паисий Хилендарски”.

4. Владеене на езици:

френскимного добре (писмено и говоримо),

рускимного добре (писмено и говоримо).

5. Област на научната квалификация: морфология и стилистика на българския език.

6. Лекционни курсове:

  • Морфология на съвременния български език;
  • Стилистика на съвременния български език.

7. Месторабота и длъжност:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”; Катедра по български език; доцент

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2015 г. – Професор по съвременен български език

2012 – Доктор на филологическите науки

1998 г. – Доцент по съвременен български език;

1991 г. – Доктор по филология;

1986 г. – Главен асистент в Катедрата по български език;

1982 г. – Старши асистент в Катедрата по български език;

1979 г. Асистент в Катедрата по български език.

9. Административно-управленски опит:

  • 2005 г. – ръководител на катедра “Български език”; Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”;
  • 2001 г. – ръководител на катедра “Български език”; Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.

10. Ръководство на дипломанти: 32 дипломанти

11. Публикации: 76 – публикувани у нас, и 12 -публикувани в чужбина

13. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

Съюз на учените в България Награда на фондация “Пигмалион” за принос към филологията (2010 г.)

14. Награди:

  • Награда на фондация “Пигмалион” за принос към филологията (2010 г.).

15. Участие в проекти:

В. Маровска, Ц. Карастанева. Проект за валентен речник на съвременния български книжовен език (темата е финансирана от центъра по ОХН към МОНТ през периода 1993 – 1996 год. и отчетена през 1997 год.).

В. Маровска. Универсалната логика на граматикализацията. Съпоставително изследване на темпоралните системи на българския, английския и френския език. Финансирана от отделение Научноизследователско сътрудничество към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1999 – 2000 г.

В. Маровска. Имперфектът в съвременния български език и изразяването на таксисни признаци (формиране на свидетелски и дистантен наратив). Финансирана от отделение Научноизследователско сътрудничество към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 2002-2004 г.

В. Маровска, Кр. Чакърова. Актуални проблеми на българския правопис. Финансирана от отделение Научноизследователско сътрудничество към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 2009-2010 г.

15. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Ив. Куцаров. Ред. В. Маровска, Кр. Чакърова, Б. Дикова. Пловдив, 2002.