ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Иванка Вълчева Гайдаджиева,

ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: wanjagaj@abv.bg

2. Дата и място на раждане:

18.02.1958, гр. Ивайловград, Хасковска област

3. Образование:

  • висше, магистър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”;
  • доктор по филология от 2007 г.

4. Владеене на езици:

руски език (писмено и говоримо) – много добре;

френски език – добре;

хърватски език – добре.

5. Област на научната квалификация: фонетика, лексикология, българска диалектология, ономастика, етно- и социолингвистика, прагматика, теория на речевите актове.

6. Лекционни курсове: Фонетика на съвременния български език (бакалавърска програма – БФ, БЕИ, БЕРЕ, зад. обуч.).

7. Ръководство на семинарни занятия:

8. Месторабота и длъжност: ПУ “Паисий Хилендарски”, главен асистент д-р в Катедрата по български език.

9. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2007 г. –  главен асистент д-р в ПУ “Паисий Хилендарски”;

1995 – главен асистент;

1988 – старши асистент;

1984 – асистент по съвременен български език;

1982 – хоноруван асистент по методика на българския език.

10. Ръководство на дипломанти: защитени 8 дипломни работи.

11. Публикации: над 30 публикации.

12. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

  • Комисия по диалектология към Международния комитет на славистите;
  • Съюз на учените в България, клон Пловдив.