СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.)

1. Модикян, А.,  И.Гайдаджиева, Й.Чичикова. Аз се подготвям по български език. Учебно пособие за VI-VII клас. Пловдив: Макрос 2000, 1992. 58 с.

2. Модикян, А., И. Гайдаджиева. Сборник текстове по езикова култура. Пловдив: Макрос 2000, 1993. 63 с.

3. Модикян, А., И. Гайдаджиева. Тестове по български език. Пловдив: ИМН, 2005. 63 с.

4. Ив. Гайдаджиева, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, Д. Иванова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2007 г. в ПУ „П. Хилендарски”). Пловдив, 2008 год., изд. “Контекст”, 48 с.

5. Дикова, Б., В. Зидарова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2011 година. Пловдив: Контекст, 2012, 54 с.

II. Студии и автореферати на дисертации:

Прозодичната организация на централнородопския говор в района на село Смилян. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Пловдив: Паисий Хилендарски , 2007. 35 с.

III. Научни статии:

1. Принос към диалектната фразеология. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 19, кн. 5, 1981 – Филология,  93–99.

2. Особени старинни неопределителни местоимения и адвербиални форми в един тракийски говор. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 20, кн. 5, 1982- Филология, 181–186.

3. Местни имена с топонимични наставки от източното Беломорие /Софийско, Дедеагачко и Димотишко/. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 24, кн. 1, 1986 – Б.Филология,  47–51.

4. Анализът на учебното съдържание по СБЕ като фактор за формиране на навици и умения за научно изложение. – Сборник от Юбилейната научна сесия на ВТУ, 1988 /в съавторство с А. Модикян/.

5. Текстовата функция на съюзите в творчеството на П. К. Яворов. – Сборник от Юбилейната научна сесия в Русе, 1989 /в съавторство с А. Модикян/.

6. За кохерентността в научния текст. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27, кн. 1, 1989 – Филология, 117–123 /в съавторство с А. Модикян/.

7. Към проблема за акавизма в топонимията на Беломорска Тракия. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 28, кн. 1, 1990 – Филологии, 122–126.

8. Някои структурни особености на местните имена от Западна /Беломорска/ Тракия. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 30, кн. 1, 1992 – Филологии,209–215.

9. Някои фонетични особености на местните имена от Западна /Беломорска/ Тракия. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 30, кн. 1, 1992 – Филология, 85–89.

10. Ролята на интонацията за разбирането на текста. – Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, т. I Езикознание. Пловдив ,1993, 243–247 /в съовторство с А. Модикян/.

11. Нов кандидатстудентски изпит в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. – Български език и литература, 1993, кн. 6 /в съавторство с А. Модикян/.

12. Някои наблюдения върху словореда на отрицателните конструкции в говора на с. Горово, Смолянско. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 32, кн. 1,1994 – Филологии,153–156.

13. Наблюдения върху словореда на клитиките в говора на с. Горово, Смолянско. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 33, кн. 1, 1995 – Филологии, 31–34.

14. Разложкият говор в проучванията на проф. К. Мирчев. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 33, кн. 1, 1995 – Филологии, 21–25 /в съавторство с Г. Карабелова/.

15. Наблюдения върху словореда и интонационната организация на смолянския говор. – Сборник доклади от Юбилейната научна сесия 15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти при ВМИ – Пловдив, 1996, 159–163.

16. Особености при интонационното оформяне и фразовото деление на диалектни текстове от Смолянско. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 35, кн. 1,1997 – Филологии, 79–82.

17. Наблюдения върху словореда на клитиките в смолянския говор в сравнение с полския език. – Славистика. Пловдив, 1998, 139–142 /в съавторство с Г. Карабелова/.

18. Особености при изграждането на акцентно-ритмичните единици в смолянския говор. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1998, т. 36, кн. 1, 1998 – Филологии, 105–109.

19. Интонация на речеви актове, използвани в диалектни текстове от Смолянско. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1999, т. 37, кн. 1, 1999 – Филологии, 327 –330.

20. Опит за представяне на прозодичната организация на смолянския говор. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 38, кн. 1, 2000 – Филологии, 59 – 64.

21. За изпита по български език – 10 години по-късно. – Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002, 76–79 /в съавторство с А. Модикян/.

22. Сегашното състояние на говора на селата Букаците, Горово и Елево, Смолянско /фонетични особености/. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология, 75–80.

23. Преглед на проучванията върху фонетичните особености на смолянския говор. – Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 134–142.

24. Акцентно-сричкова структура на фонетичната дума в централнородопския говор. – Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев, С., 2006, 377– 381.

25. Правопис на думи и форми с преглас на етимологично а в българския език. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 93–97.

26. Обзор на проучванията, посветени на родопските вокали [o] и [e]. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, 115–122.

27. Интересна микродиалектна особеност в говора на село Аламовци, Златоградско. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2012, 219–225.

28. Акустичен анализ на българските гласни с помощта на програмата SARP5. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 50, кн. 1, сб. В, 2012 – Филология, 179-186 (в съавторство с Н. Чочева).

29. Експериментално изследване на ударението в централнородопския говор. // Изследователски хоризонти на българската лингвистика. София: Изд. БАН, 2014, 196-202.

30. Характерни езикови черти на местните имена от Западна (Беломорска) Тракия. – Статия за сборника по случай 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Вера Маровска  (под печат).

IV. Научни доклади:

1. За някои форми на самостоятелна работа в упражненията по съвременен български език като основа за повишаване качеството на подготовката на студентите в третата степен на ВУЗ. – Тринадесета методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ. Пловдив, 1985 г.

2. Непубликувани проучвания на Стою Шишков върху фонетичните особености на смолянския говор. – Научна конференция „Родопите през ХІХ и началото на ХХ век. Език, култура, история”, гр. Смолян, 2 – 3 юни 2000 г.

3. Словоредни и прозодични особености на смолянския говор. – Международна научна конференция, посветена на 100- годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян, 18- 19 май 2006 год.

4. Фонетични особености на местните имена от Западна (Беломорска) Тракия. – Конференция с международно участие „Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици“, организирана от Центъра по българска ономастика „Николай Ковачев“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 26 – 27 юни 2014.

5. Типологични езикови особености на местните имена от Западна (Беломорска) Тракия. – Национална кръгла маса „Народопсихологията на балканските страни от византийския културен кръг – езици, литератури, култури“, проведена на 14. 11. 2014 г. в Пловдив.

V. Рецензии:

Цена Карастанева, Вера Маровска. Практическа граматика. Учебник по правопис и пунктуация. Пловдив, 1997. 171 с. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 35, кн. 1, 1997 – Филологии, 633–636.

VI. Работа, специализации, обмен и командировки в чужбина:

  • Участие в програма за гръцки език и култура в Центъра за обучение по гръцки език към Университета в гр. Янина.
  • Специализация по експериментална фонетика през 2002 г. в Полша, гр. Торун, в Института по славянски филологии към Университета „Николай Коперник”, 4 месеца.
  • От 13 до 20 май 2007г. командировка в гр. Прага за четене на лекции и обсъждане на сътрудничество.
  • От 04 до 10 юни 2007г. командировка в гр. Торун, Полша, за изнасяне на лекции пред студенти и докторанти по програмата Сократ/ Еразъм.

VII. Участие в научни проекти:

2013-2014 г. – проект № НИ13 ФЛФ014 / 20.03.2013 от 23.04.2013 на Фонд “НИ” на ПУ с ръководител доц. д-р Мила Кръстева.

2013-2014 г. – проектПазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления”  (BG051PO001-3.1.07- 0024) с ръководител доц. д-р Станка Козарова