ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

        1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Олга Васкова Моллова

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: olga.mollova@abv.bg

           2. Образование: висше

магистър по актуална русистика в ПУ „Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема “Статус и реализация функционально-семантической категории определенность / неопределенность (болгарско-русские параллели)” с научен ръководител доц. д-р Юлиана Чакърова);

бакалавър по руска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”.

         3. Владеене на езици:

руски: отлично (говоримо, писмено);

английски: добро (говоримо, писмено).

         4. Област на научната квалификация: съвременен български език (морфология).

 5. Месторабота и длъжност: докторант в Катедрата по български език.

          6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

          7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

 • 2016 г. – учител по руски език в детска градина „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив
 • 2014 г. – лектор по руски език, Център по руски език и култура към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • 10/2014 г.  – хоноруван асистент по практически руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • 05/11/2013 г.–13/11/2013 г. – младши учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (лектор)

           8. Участия във форуми:

 • Участие в IV международна лятна квалификационна школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному“ във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, гр. Варна, 2012 г.
 • Участие в I научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 2011 г.
 • Участие в II научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, 2012 г.
 • Участие в майсторски клас, част от проекта „Открытая линия“ – „Новейшие тенденции и практики преподавания русского языка как иностранного“.
 • Участие в III научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив,2013 г.
 • Участие в лекционно и практическо обучение „Презентационни умения“ към Софика Груп АД, 04.12.2013 г.
 • Участие в IV научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив, 2014 г.

          9. Отличия и награди:

 • Диплом за присъдена специална награда в XVIII национална научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Слово и памет“, Пловдивски университет, 2016 г.
 • Грамота за участие в КСК 2016 г. и в подготовката на тържествената промоция на випуск 2015 г., Пловдивски университет, 2016 г.

          10. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.: Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”.

           11. Редакторска дейност: участие в редакционните екипи на сборниците с доклади от студентско-докторантските конференции на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

           12. Специализации:

 • 2012 г. – Международен летен учебен курс в Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин“ (Москва,Русия).
 • 18/24.09.2016 г. – Стаж в най-добрите детски градини в г. Москва по проект на полилингвалната образователна програма „Еврика“.