ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Красимира Ангелова Чакърова

ПУ  “Паисий Хилендарски”,  ул. “Цар Асен” 24;

E-mail: krchakarova@gmail.com

2. Дата и място на раждане:

10 април 1965 г., гр. Пловдив

3. Образование:

 • висше, магистър по българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема “Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в сърбохърватския език“);
 • научна и образователна степен “доктор”, присъдена от ВАК на 28.03.2001 г, след защита на дисертация пред Специализирания съвет по езикознание (Тема на дисертацията “Категорията кратност в съвременния български книжовен език”);
 • научно звание „доцент”, присъдено от ВАК на 19.04.2006 г. (Тема на хабилитационния труд „Императивът в съвременния български език”).

4. Владеене на езици:

руски – отлично (писмено и говоримо),

полски – много добре (писмено и говоримо),

английски – много добре (писмено и говоримо),

турски – задоволително (писмено и говоримо).

сръбски – добре (четене).

5. Област на научната квалификация: морфология и стилистика на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, съпоставителна аспектология, етнолингвистика, методика на преподаването на български език като чужд.

6. Лекционни курсове:

 • Морфология на съвременния български език (бакалавърска програма – Български език и чужд език, ред. обуч.);
 • Морфология на съвременния български език (магистърска програма “Методика на обучението по български език и литература – за неспециалисти”)
 • Избираема дисциплина „Българска аспектология” (бакалавърска програма – БФ, ред. обуч.);
 • Увод в редактирането (факултативна дисциплина в бакалавърската програма БФ и БЕИ, зад. обуч., и Лингвистика с информационни технологии, ред. обуч.);
 • Съпоставителна аспектология (магистърска програма “Английска филология – лингвистика и превод”);
 • Език и стил на бизнес документацията (магистърски програми “Английска филология – лингвистика и превод” и “Английска филология – превод и бизнес комуникация”);
 • Редактиране на преводен текст – (магистърска програма “Превод и интеркултурна комуникация”; магистърска програма “Писмен превод за европейските институции”);
 • Съвременен български език (магистърска програма “Английски език и методика”);
 • Избираем лекционен курс “Езикът на медиите” (магистърска програма “Актуална българистика”);
 • Лекционен курс “Бизнес комуникация” (магистърска програма “PR на арторганизации” в АМТИИ);
 • Избираем спецкурс „Структура на художествения текст” (магистърска програма “Актуална българистика”);
 • Спецкурсове “Азбука на граматиката”, „Медийни текстове” (специализация по журналистика).

7. Ръководство на семинарни занятия:

8. Месторабота и длъжност:

 • ПУ “Паисий Хилендарски”, доцент по български език в Катедрата по български език;

9. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2006 – 2016 – преподавател по български език на чуждестранни студенти в УХТ – гр. Пловдив (на втори трудов договор);

2006 – доцент по български език в ПУ;

2001-1999 – главен асистент по български език в ПУ;

1999-1997 – старши асистент по български език в ПУ;

1997-1994 – асистент по български език в ПУ;

1994-1993 – хоноруван преподавател по български език в ПУ;

1993-1990 – редовен докторант по български език в ПУ;

1990-1989 – учител по български език и литература в ОМГ “Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив.

10. Административно-управленски и организационен опит:

11. Ръководство на докторанти и дипломанти: двама докторанти, придобили научната и образователна степен ‘доктор’; 122 дипломанти и 6 специализанти, успешно защитили бакалавърските или магистърските си тези.

12. Публикации:

142 публикации в България и в чужбина (4 – под печат): книги, статии, студии, рецензии, персоналии, хроники и др.

13. Награди:

 • Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България;
 • Грамота за дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на СУБ – Пловдив, по случай 60-годишнината на организацията (26. 11. 2008 г.).

14. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества, редакционни колегии и др.