1. Име, презиме, фамилия: Олга Васкова Моллова
  2. Дата на записване на докторантура: 01.03.2017 г.
  3. Научна специалност: Съвременен български език (морфология)
  4. Тема на дисертацията: „Функционално-семантичното поле на локативността в съвременния български и руски език
  5. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова