ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

   1. Име, фамилия и служебен адрес, email:

Ирена Русева Русева,

ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ул. „Цар Симеон“ № 12,

e-mail: irena_ruseva@abv.bg

   2. Образование: висше

бакалавър по български и английски език – 2007 г.;

магистър по превод (английски език) и интеркултурна комуникация в ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2009 г.;

   3. Владеене на езици:

английски: отлично (говоримо, писмено);

полски: добро (говоримо, писмено);

руски: добро (говоримо, писмено);

френски: задоволително (говоримо, писмено).

   4. Област на научна квалификация: съвременен български език (морфология)

   5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант

   6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

   7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 2009 г. – преподавател по английски език в езикова школа „Интер алианс“, гр. Пловдив;
  • 2009 – 2012 г. – преподавател по английски език в езикова школа „Британика“, гр. Пловдив;
  • 2014 – 2015 г. – преподавател по морфология на съвременния български език на студентите от специалността Български език и руски език (в рамките на докторантската програма).

8. Публикации:

Наблюдения върху употребата на диминутиви в българския и английския език. – В: International conference of the Young Scientists, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural and Humanities, Volume 9, 14-16 June 2007, Пловдив, 2008;

Още веднъж по въпроса за езиковите универсалии. – В: Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2006 и 2007, Пловдив, 2008, с. 143 – 161;

„Наблюдения върху някои актуални тенденции при звателните употреби в съвременния български език“, представен в докторантската секция на юбилейната Петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци в гр. Пловдив, 2013 г. (Канонът на словото. Сборник с доклади от Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2013, с. 24 – 31);

„За една специфична функция на модалните глаголи must и трябва в съвременния английски и български език“, който бе представен на Международната конференция на младите учени в Пловдив през 2013 г. (Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки т. Х. Научна сесия „Международна конференция на младите учени“, 13 – 15.06. 2013. Пловдив, 2013, с. 325 – 328);

„Концепции за модалността в западната лингвистична литература“, представен на Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, гр. Пловдив, проведена под наслов “Слова… които светят в моя път” (Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2014, с. 30 – 36);

„Поглед към някои съвременни концепции за модалността като езиков феномен“, представен на Международния филологически форум за студенти и докторанти, София, 2014 г. (сп. Българска реч, кн. 2, София, 2015 г., с. 72 – 79);

„Някои прояви на дефективност при модалните глаголи в съвременния български език“, публикуван в сборник, посветен на юбилея на проф. д.ф.н. Вера Маровска (Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015, с. 63-70);

„Към въпроса за модалните глаголи в съвременния български език“, представен в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив, проведена на 21 – 22 май 2015 г. Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2016, с. 45 – 58);

„Към въпроса за функционирането на аналитичния кондиционал в съвременния български език“, представен на Шестата международна научна конференция на младите учени, организирана от СУБ – Пловдив (Scientific Research  of  the  Union  of  Scientists  in  Bulgaria – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XVII, ISSN 1311-9192, International  Conference  of  Young  Scientists, 11 – 13  June  2015,  Plovdiv. Пловдив, 2015, с. 178 – 182).

   9. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

  • Участие в редакционния екип на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от Четиринадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци през 2012 г.,
  • Участие в редакционната колегия на сборника с наградените доклади от Петнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена под наслов „Канонът на словото vs. словото на канона” в гр. Пловдив, 2013 г.
  • Участие в редакционната колегия на сборника от Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, проведена на 8 – 9 май 2014 г. в гр. Пловдив;
  • Участие в редакционната колегия на сборника от Седемнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, проведена през май 2015 г. в гр. Пловдив;

   10. Участие в проекти и експертни групи:

  • 2005 – 2006 г. – „Създаване на речник на българската лингвистична терминология (с английски, немски, френски и руски съответствия)”. Фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”.
  • 2014 г. – участие в работата на експертна група по акредитация на докторските програми на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ I. „Германски езици”, „Романски езици”, „Класически езици”, „Угро-фински езици“ и II. „Семитско-хамитски езици”, „Тюркски, монголски езици”, „Ирански езици”, „Езици на народите на Азия, Африка и Америка“ (в професионално направление 2.1 Филология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки).

   11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, дружества и др.:

Почетен член на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

   12. Награди:

2006 г. – награда от президента на Република България Георги Първанов за високи постижения и достойно представяне на таланта на българската младеж;

2006 г. – първа награда в студентската олимпиада по морфология на съвременния български език;

2006 г. – трета награда в Националната научна конференция за студенти и докторанти, секция „Литературознание“;

2007 г. – втора награда в Националната научна конференция за студенти и докторанти, секция „Езикознание“;

2007 г. – поощрителна награда в Националната научна конференция за студенти и докторанти, секция „Литературознание“;

2013 г. – диплом за най-добро представяне на доклад в Международната конференция на младите учени в Пловдив през 2013 г.