ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2013 г. – 01.03.2014 г.

Име, презиме, фамилия: Ирена Русева Русева

Дата на записване на докторантура: 01.03.2013 г.

Научна специалност: Съвременен български език (морфология)

Тема на дисертацията:

Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния български език

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

 • Работа по дисертацията:

Първата година от работата по дисертацията премина в запознаване с проблематиката на изследването, съставяне на предварителен план на дисертацията, както и в изготвяне на библиография и събиране на библиографски материали по темата. Като резултат от запознаването с различни научни публикации, свързани с въпроса, бяха проследени основните постановки, застъпени в първа глава от дисертационния труд, посветена на спецификите и параметрите на категорията модалност като езиков феномен, бяха събрани и отделни монографични изследвания и статии върху развитието на концепцията за модалността в граматиките от предосвобожденския период до наши дни. Бе написан и първият ми доклад, свързан с дисертационната тема („За една специфична функция на модалните глаголи must и трябва в съвременния английски и български език“), който бе представен на Международната конференция на младите учени в Пловдив през 2013 г. и получи награда за най-добра презентация. Предстои написването на уводната част на изследването.

 • Научна и редакционна работа:

Паралелно с работата върху дисертацията беше извършена и научна и редакционна дейност. Освен споменатия по-горе доклад написах статия на тема „Наблюдения върху някои актуални тенденции при звателните употреби в съвременния български език“, която бе представена в докторантската секция на юбилейната Петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци в гр. Пловдив, 2013 г.

Взех участие и в редакционния екип на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от Четиринадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци през 2012 г., както и в редакционната колегия на сборника с наградените доклади от Петнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена под наслов „Канонът на словото vs. словото на канона” в гр. Пловдив, 2013 г.

 • Организационна работа:

През отчетния период участвах в подготовката на юбилейната научна конференция „Паисиеви четения 2013“, посветена на 40-годишнината от основаването на първите филологически специалности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, както и в организацията на два от образователните семинари по български език и литература за ДЗИ, провеждани от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 • Положени изпити:

В рамките на първата година бяха посетени курсове по: сравнителна граматика на славянските езици, руски език (за начинаещи), функционална граматика (с оценка от курса Отличен 6). Успешно беше положен и докторантски минимум по специалността с оценка от изпита Отличен 6.

…………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.

 

 • Работа по дисертацията:

Втората година от работата по дисертацията премина в запознаване с различни научни публикации, свързани с въпроса за модалността; проучване на научните идеи за модалността в славянското и западното езикознание и изграждане на цялостна концепция върху проблематиката. Готова е първа глава от дисертацията с тема „Категорията модалност като езиков феномен – специфики и параметри“. Започнах проучването на модалното значение възможност и изразяването му в съвременния български език.

 • Научноизследователска и преподавателска дейност:

По време на втората година водих семинарни занятия по морфология на съвременния български език със студенти редовно обучение от специалността Български език и руски език.

Паралелно с това подготвих няколко доклада по темата на дисертацията, които бяха представени в рамките на национални и международни научни форуми. Представените доклади са:

 1. „Концепции за модалността в англоезичната лингвистична литература“, представен на Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, гр. Пловдив, проведена под наслов “Слова… които светят в моя път”.
 2. „Поглед към някои съвременни концепции за модалността като езиков феномен“, представен на Международния филологически форум за студенти и докторанти, София, 2014 г.
 3. „Някои прояви на дефективност при модалните глаголи в съвременния български език“, представен на Открита катедра за докторанти в рамките на открития семинар „Факултетът изследва”, 02.12.2014 г.
 • Организационна и друга дейност:

През отчетния период извърших и разнообразна организационна дейност. Взех участие в следните мероприятия:

 1. Организацията на Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, гр. Пловдив, проведена на 8 и 9 май, 2014 г.
 2. Провеждането на допълнителните кандидатстудентски изпити, организирани от Филологическия факултет през август и септември 2014 г.
 3. Провеждането на Държавния изпит по български език и литература, състоял се на 25.09.2014 г. (квестор);
 4. Организацията на конференцията „Паисиеви четения 2014”, състояла се под егидата на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
 5. Провеждането и проверката на работите от общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език от 10.01.2015 г.;
 6. Работата на експертна група по акредитация на докторските програми на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ I. „Германски езици”, „Романски езици”, „Класически езици”, „Угро-фински езици“ и II. „Семитско-хамитски езици”, „Тюркски, монголски езици”, „Ирански езици”, „Езици на народите на Азия, Африка и Америка“ (в професионално направление 2.1 Филология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки).
 7. Провеждането на Открития семинар, посветен на 100-годишнината от рождението на световноизвестния лингвист и българист Ю. С. Маслов (16.12.2014 г.)
 • Положени изпити:

По време на втората година успешно беше завършен курс на обучение по българска аспектология с резултат от изпита Отличен 6.

Завършен беше и курс по когнитивна лингвистика с положен изпит по предмета с резултат Отличен 6.

Успешно беше положен и докторантски минимум по западен език (английски) с оценка от изпита Отличен 6.

…………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

 • Работа по дисертацията:

Третата година от работата по дисертацията премина в запознаване с различни научни публикации, свързани с въпроса за модалността, в проучване на научните идеи за модалността в родното езикознание и в развиване на  концепцията по проблема. Готова е първа глава от дисертацията с тема „Категорията модалност като езиков феномен – специфики и параметри“. Наполовина е приключена работата върху трета глава със заглавие „Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния български език“. Паралелно с това  протече и запознаване със спецификите на епистемичната модалност в българското езикознание – въпрос, който е засегнат във втора глава на дисертацията.

 • Участие в научни форуми и публикации:

През третата година на докторантурата имах възможността да взема участие в няколко научни форума, на които представих доклади по въпроси, свързани с дисертационния си труд:

 1. Участие с доклад в сборник, посветен на юбилея на проф. д.ф.н. Вера Маровска;
 2. Участие с доклад в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив, проведена на 21 – 22 май 2015 г.;
 3. Участие с доклад в Шестата международна научна конференция на младите учени, организирана от СУБ – Пловдив;
 4. Участие във втория форум „Българска граматика“ (на тема „Граматика и прагматика“), проведен на 19.11.2015 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (слушател).
 • Организационна и научна дейност:

През отчетния период извърших и разнообразна организационна и научна дейност. Взех участие в следните мероприятия:

 1. Участие в редакционната колегия на сборника от Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, проведена на 8 – 9 май 2014 г. в гр. Пловдив;
 2. Участие в организацията на Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена на 21 – 22 май 2015 г. в гр. Пловдив;
 3. Участие в изпита по аспектология на съвременния български език, състоял се на 23.06.2015 г. (квестор);
 4. Участие в поправителния изпит по морфология на СБЕ, проведен на 15.09.2015 г. (квестор);
 5. Участие в ликвидационния изпит по морфология на СБЕ, проведен на 24.09.2015 г.;
 6. Участие в провеждането на Държавния изпит по български език и литература, състоял се на 25.09.2015 г. (квестор);
 7. Участие в общото събрание на Филологическия факултет, проведено на 16.11.2015 г.;
 8. Участие в 18-то издание на общофакултетската Олимпиада по морфология на съвременния български език, провела се в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 9.01.2016 г. (проверяващ);
 9. Участие в изпита по морфология на съвременния български език, проведен на 28.01.2016 г. (квестор);
 10. Рецензиране на дипломна работа на дипломант Вера Щерева на тема „Структура на функционално-семантичното поле на компаративността в съвременния български език“.
 • Положени изпити:

По време на третата година от докторантурата успешно бяха положени следните изпити:

 1. Изпит по руски език с резултат от изпита Отличен 5,50;
 2. Изпит по синтаксис на съвременния български език с резултат от изпита Отличен 6;

Сравнителна граматика на славянските езици с резултат от изпита Отличен 6.

…………………………………………………………………………………………………………