ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

     1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

Здравко Милчев Минчев, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ул. „Цар Симеон“ 12

e-mail: ukashaka@abv.bg

     2. Образование: висше

магистър по английски език и методика в ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2012 г.;

бакалавър по българска филология – 2003 г.

     3. Владеене на езици:

английски: много добро (говоримо, писмено).

руски: добро (говоримо, писмено).

румънски: отлично (говоримо, писмено).

       4. Област на научна квалификация: съвременен български език (морфология)

       5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант

       6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

       7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

 • 2004-2005 г. – учител по български език и литература и история в ОУ „Христо Смирненски“, Пазарджик;
 • 2005 г. – хоноруван преподавател по български език към Департамента за чуждоезиково обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“;
 • 2011 – досега – учител по английски език в езикова школа „Логос“, Пазарджик;
 • 2012 – досега – учител по английски език и по български език и литература в ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово, община Лесичово, обл. Пазарджик.

       8. Публикации:

 • „Още веднъж за зависимостта между „определеност“ и „аспектуалност“ в структурата на българското изречение (с оглед на кванторната теория)“ // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 38, 2000. http://georgesg.info/belb/studenti/minchev/Zdravko011.htm
 • „За така наречения „имперсонален пасив“ // Лингвистични дискурси: юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на прф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Пловдивски университет. Научни трудове. т. 43, кн. 1, сб. А, Пловдив, 2005.
 • „Нови щрихи към въпроса за инвариантното значение на категорията „определеност-неопределеност“ („положение“)“ // „Словото – (не)възможната мисия“, сборник с доклади от XIV национална научна конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012. //
 • „Класификация на проявите на имперсоналност в българската глаголна система“ // „Слова… които светят в моя път“, сборник с доклади от XVI национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на П. К. Яворов. Пловдив 2014.
 • „Дистрибуция на категориите „персоналност“ и „лице“ в съвременния български език // Международен филологически форум, София, 2014. https://philol-forum.uni-sofia.bg/distribucia-kategorii-personalnost-lice-sbe/.
 • „Степени на имперсоналност в глаголната система на съвременния български език“ // Международна славистична конференция „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“ . Благоевград, 2014.
 • „Към въпроса за корелацията лице-безличност-залог“ // „Паисиеви четения“, Научни трудове, т. 52, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2014. https://science.slovo.uni-plovdiv.net/en/paisievi-cetenia-2014.
 • „Нов поглед върху становището на Константин Попов за имперсоналността в съвременния български език“ // Словото: традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2015.
 • „Културни и прагматични аспекти на имперсоналността“ // „Българистични четения – Сегед 2015“, сборник с научни трудове от едноименната международна научна конференция. Сегед, 2016.
 • „Към въпроса за категорията „актуален статус на имената“ („определеност-неопределеност“) и нейния семантичен инвариант“ // „Слово и памет“, XVIII национална научна конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2016 (под печат).

       9. Членство в професионални научни асоциации, федерации, дружества и др.:

Почетен член на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

      10. Награди:

Първа награда на III национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив (за доклада „Още веднъж за зависимостта между „определеност“ и „аспектуалност“ в структурата на българското изречение (с оглед на кванторната теория)“, 2001 г.

Специална награда на VII национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив (за доклада „За така наречения „имперсонален пасив“), 2005 г.

Първа награда на XIV национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив (за доклада „Нови щрихи към въпроса за инвариантното значение на категорията „определеност-неопределеност“ („положение“), 2012 г.