ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.

Име, презиме, фамилия: Здравко Милчев Минчев

Дата на записване на докторантура: 01.03.2014 г.

Научна специалност: Съвременен български език (морфология)

Тема на дисертацията: Имперсоналността в съвременния български език

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

  • Работа по дисертацията:

Прочит на научните постановки, свързани с първа, втора и трета глава от дисертационния труд, засягащи лингво-фолософските аспекти на явлението „имперсоналност”, становищата за имперсоналността в българската и чуждестранната езиковедска литература, както и част от проявите на имперсоналност в системата на съвременния български език (А. В. Бондарко, Ив. Куцаров, Св. Коева, Ю. Е. Величко, И. А. Мельчук, А. Малчуков, А. Северска, Ю. П. Князев, А. Б. Летучий, Б. Шимански и др.).

Обобщение на историческото развитие на философското понятие за личност. Развиване на собствено гледище по въпроса за същността на личността и философските, логическите и прагматическите аспекти на имперсоналността.

Изясняване на концепцията за същността на персоналността и проявите на имперсоналност в рамките на отделните части на речта.

Работа по ексцерпиране на езиков материал.

Съставяне на библиографията.

Работа по написване на първата и втората глава от дисертацията.

  • Научна и редакционна работа:

Участие в лингвистични конференции през 2014 година с доклади на тема „Класификация на проявите на имперсоналност в българската глаголна система” (Шестнадесета национална научна конференция за студенти и докторанти под наслов „Слова… които светят в моя път”, Пловдив), „Степени на имперсоналност в глаголната система на съвременния български език” (Международна славистична конференция на тема „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки”, Благоевград), „Към въпроса за корелацията лице-безличност-залог” („Паисиеви четения 2014”, Пловдив) и „Дистрибуция на персоналността в съвременния български език” (Международен филологически форум за студенти и докторанти, София).

  • Организационна работа:

Участие в организационния екип по провеждането на Националното състезание по български език и литература за зрелостници, което се състоя на 22 март 2014 г.

Участие (като квестор) в провеждането на Държавния изпит по български език и литература, който се състоя на 29 септември 2014 г.

Участие в организационния екип по проверката на работите от ежегодната олимпиада по морфология в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Участие като рецензент на защитата на дипломните работи на магистрите от Филологическия факултет през декември 2014.

Участие в проведения от Лингвистичен клуб „Борис Симеонов” семинар по случай 100-годишнината от рождението на руския езиковед и изтъкнат българист Юрий Маслов с презентация на тема „Юрий Маслов – проникновеният българист”.

…………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

  • Работа по дисертацията:

Разширяване на тезата за философките аспекти на имперсоналността в първата глава от дисертацията и окончателно оформяне на становище по този проблем. Оформяне на становище относно когнитивния аспект на имперсоналността. Приключване на работата по първата глава от дисертацията „Лингво-философски аспекти на имперсоналността” – готов текст, предаден на научния ръководител за преглед.

Работа по втората глава на дисертационния труд, свързана с проследяване на становищата за персоналността в родната и чуждоезичната езиковедска литература.

Работа по третата глава на дисертационния труд: модификация в структурата на главата; допълване на анализа с безлични предикативни конструкции; добавяне на част, съдържаща примери и сравнения от безличността в старобългарски.

Работа по ексцерпция на езиков материал.

Работа по съставяне на речник на безличните и третоличните глаголи.

Допълване на библиографията.

  • Научна и редакционна работа:

Участие с научен доклад на тема „Нов поглед върху становището на Константин Попов за имперсоналността” в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена през месец май 2015 г. под наслов „Словото – традиции и модерност”.

Участие в идейния проект и в редакционния екип на онлайн списанието за култура „Афиш Пз”, което излиза от месец март 2015 г.

Участие с научен доклад на тема „Културни и прагматични аспекти на имперсоналността в българския език” на Международната научна конференция „Българистични четения – Сегед 2015“, проведена на 11 и 12 юни 2015 г.

Участие в идейния проект и в редакционния екип на онлайн списанието за култура и културна програма „Афиш Пз”, което излиза от месец март 2015 г., както и на „Афиш Плодив“, което се издава от месец май 2015.

Участие като рецензент на дипломна работа за защита на магистърска степен, проведена на 28.11.2015 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Посещение на Форум „Българска граматика“ в Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в БАН на 19.12.2015 г.

Участие в открита катедра, организирана от Филологическия факулет, с презентация на тема: „Някои философски аспекти на имперсоналността“.

  • Организационна работа:

Участие като квестор и проверител на допълнителните кандидатстудентски изпити, организирани от Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ през месец октомври 2015 г.

Участие като проверител на работите от XVIII олимпиада по морфология, организирана през месец януари 2016 г. от Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ при Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

…………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.

  • Работа по дисертацията:

Разширяване на тезата за философките аспекти на имперсоналността в първата глава от дисертацията.

Работа по третата глава на дисертационния труд, свързана с проявите на имперсоналност в съвременния български език: модификация в структурата на главата – допълване на анализа с безлични предикативни конструкции; разглеждане на периферните зони на имперсоналността, като отглаголните съществителни, местоименията, някои прояви в причастната система и др.; допълване на анализа с примери и сравнения от безличността в старобългарския език. Приключване на работата по третата глава „Прояви на имперсоналност в съвременния български език“.

Работа по четвъртата глава на дисертацията, свързана с категориалните взаимодействия на имперсоналността: изследване на връзките между имперсоналност и залог, имперсоналност и наклонение, имперсоналност и вид на глагола, имперсоналност и определеност.

Работа по ексцерпция на езиков материал.

Работа по съставяне на речник на безличните и третоличните глаголи.

Допълване на библиографията.

  • Научна и редакционна работа:

Участие в открита катедра, организирана от Филологическия факултет, с презентация на тема: „Някои философски аспекти на имперсоналността“. Текстът, както и презентацията към него са публикувани в академичната онлайн платформа www.academia.edu.

Участие в Осемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет“, проведена през май 2016, с доклад на тема: „Към въпроса за инварианта на категорията „актуален статус на имената“ („определеност-неопределеност“), който е под печат в сборника с материалите от форума.

Публикация на доклада „Културни и прагматични аспекти на имперсоналността“ в сборник „Българистични четения – Сегед 2015“, излязъл от печат през 2016 г.

Публикация на доклада „Нов поглед към становището на Константин Попов за безличните глаголни съчетания“, представен на XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив 2015, в сборника „Словото – традиции и модерност”, Пловдив, 2016.

Успешно полагане на изпит по дисциплините Функционална граматика, Българска аспектология и Стратегия на научното изследване, включени в индивидуалния ми план.

  • Организационна работа:

Участие като проверител на работите от XVIII олимпиада по морфология, организирана през месец януари 2016 г. от Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ и Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Изпълнение на задължителната преподавателска заетост в рамките на докторската програма.

Участие като квестор на предварителния писмен изпит по аспектология на студентите от Българска филология, проведен на 27.05.2016 г.

Участие като квестор на Държавния изпит по български език и литература, проведен на 07.07.2016 г.

…………………………………………………………………………………………………………