ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, e–mail:

Диана Георгиева Мъркова

ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен 24“, гр. Пловдив;

e-mail: diana.markova@abv.bg

2. Образование: висше

бакалавър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2018 г.;

магистър по актуална българистика (магистърска теза на тема „Съществителните имена с вариращ род в съвременния български език“ с научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – 2019 г.

3. Владеене на езици:

английски: много добро (говоримо, писмено);

руски: добро (говоримо, писмено);

немски: задоволително (четене)

4. Област на научна квалификация: съвременен български език (морфология)

5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант

Тема на дисертационния труд: „Семантика и прагматика на т.нар. сегашно страдателно причастие в съвременния български език“

6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

7. Научни публикации:

 8. Участия в научни форуми:

 • Участие в XX национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“, Пловдив, 17 – 18.05.2018 г.
 • Участие в Трети международен филологически форум „Полета на сътрудничество“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“, 15 – 17.11.2018 г.
 • Участие в XXI национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“, Пловдив, 16 – 17.05.2019 г.
 • Участие в секция „Лингвистика“ на Осмата международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България, Пловдив, 23 – 26.07.2020 г.
 • Участие в Двадесет и втората национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“, Пловдив, 22 – 23.10.2020 г.

9. Редакторска дейност:

 • Участие в редакционната колегия на четири сборника с отличени доклади от Националната научна конференция за студенти и докторанти, гр. Пловдив: „Словото – традиции и модерност“ (2016), „Слово и памет“ (2017), „Словото – идеи, идеали, утопии“ (2018), Verba iuvenium – „Словото на младите“, бр. 1 (2019);
 • Редактор и коректор в ИК „Хермес“ през периода 2019 – 2020 г.

10. Членство в професионални научни асоциации, федерации, дружества и др.: Член на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

11. Награди:

 • Първо място на отборното състезание в Националната студентска олимпиада по езикова култура, организирана от Катедра по български език към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 17 – 18.05.2016 г.
 • Първа награда в XIX студентска олимпиада по морфология на съвременния български език, организирана от Филологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 20.01.2017 г.
 • Почетна грамота за постигнати високи резултати в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език и принос в утвърждаването на академичната традиция за провеждане на лингвистични конкурси, Пловдив, 19.01.2018 г.
 • Първа награда в юбилейната XX национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ в езиковедската секция за бакалаври, Пловдив, 17 – 18.05.2018 г.
 • Първа награда в XXI национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“ в езиковедската секция за магистри, Пловдив, 16 – 17.05.2019 г.
 • Трето място в секция „Лингвистика“ на Осмата международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България, Пловдив, 23 – 26.07.2020 г.
 • Грамоти от академичното ръководство на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за отличен успех от следването и държавните изпити (16.03.2019 г. и 07.03.2020 г.).
 • Първа награда за проза от Литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет“, Пловдив, 2019 г.
 • Първа награда за поезия от Литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет“, Пловдив, 2015 г.
 • Първо място в категория „Стихотворение“ на конкурса „Пурпурно перо“, София, 2012 г.
 • 3 поощрителни награди от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“, Бургас, 2012, 2013 и 2014 г. (публикации в сборниците „Петя – пристан зелен“ от съответните години (изд. „Либра Скорп“).