ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2020 г. – 01.03.2021 г.

 1. Име, презиме, фамилия: Васил Николов Стаменов
 2. Дата на записване на докторантурата: 01.03.2020 г.
 3. Научна специалност: Съвременен български език (Морфология)
 4. Тема на дисертационния труд: Значението свидетелственост в съвременния български език
 5. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
 6. Дейности за периода: 01.03.2020 г. – 01.03.2021 г.
 •  Работа по дисертацията:
 1. Прочетох научни постановки, свързани с първата, втората, третата и четвъртата глава от дисертацията. Прегледах част от първите български граматичните съчинения от периода на Възраждането: „Болгарска граматика“ (Рилски 1835), „Славеноболгорское детеводство“ (Бозвели 1835), „Граматика славеноболгарска“ (Павлович 1836), „Първичка българска граматика“, „Първичка българска словница“ (Богоров 1844; Богоров 1848), „Писменица на славянския език“ (Момчилов 1847), „Учебник за блъгарский язик“ (Радулов 1870), „Граматика за новобългарския език“ (Момчилов 1868). Започнах да проучвам научната литература, разглеждаща въпросите за криптокатегориите (Кр. Чакърова, В. Т. Титов, А. А. Кретов, О. О. Борискина, О. В. Донина), за историята на глаголните основи в българския език и за първоначалното значение на морфемата -х-/-ш- (К. Мирчев, И. Леков, Ю. В. Откупщиков, Г. Риков, Г. Ганева), за категорията евиденциалност (Р. Ницолова, Кр. Алексова, М. М. Макарцев, С. Конедарева, М. Малаков), за значението свидетелственост и грамемите аорист и имперфект в съвременния български език (В. Станков, Г. Герджиков, П. Пашов, А. Александров, В. Фридман, И. Куцаров, К. Чакърова), за ареалното разпространение на свидетелските форми (А. Айхенвалд, С. Ферхеес), за семантиката на глаголите виждам и гледам (Галина Петрова).
 2. Анализирах употребата на формите от аористно-имперфектен тип в книгите „Погледъ врьхъ происхожданье-то на блъгарскiи народъ и начало-то на блъгарска-та исторiя“ на М. Дринов (Дринов 1869) и „Царственик“ на Хр. Павлович (Павлович 1836); ексцерпирах примери от медийни текстове.
 3. С помощта на научния си ръководител съставих план на дисертацията.
 4. Написах увода на дисертацията си.
 • Участие в конференции

√ Участвах в Осмата международна конференция на младите учени, организирана от СУБ – Пловдив, която се проведе в гр. Пловдив на 23 – 26 юли 2020 г., и бях отличен с първа награда за доклада си на тема: „Към въпроса за категорията „рецептивност“ в съвременния български език“.

√ Участвах в Двадесет и втората национална конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“, която се проведе в гр. Пловдив на 22 и 23 октомври 2020 г. Представих доклад на тема: Граматичната морфема –х-/-ш– в българския език (исторически бележки), която е приета за печат в бр. 3 на Годишника Verba iuvenium.

 • Публикационна дейност

През отчетния период излязоха от печат две мои статии по темата на дисертационния труд:

√ „Към въпроса за ядрените модификатори във функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния български език. Релацията персоналност – свидетелственост“. // Verba iuvenium. Брой 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 60 – 72.

√ „Към въпроса за категорията „рецептивност“ в съвременния български език“. // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Б. Обществени науки, изкуство и култура. Том XX. Пловдив  2020, 79 – 83

√ В съавторство с Диана Мъркова подготвих материал за XXIII общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, който ще бъде отпечатан във в. „Пловдивски университет“.

 • Учебна и организационна дейност:

√ Посещавах часове по руски език за начинаещи със студентите от специалността БЕРЕ, I курс при д-р Е. Тилев и д-р М. Стойкова, както и часове по английски език за ниво Elementary и Pre-Intermediate при ас. В. Банев.

√ Явих се на изпит по дисциплината „Методични указания за разработването на научна публикация“ и получих отлична оценка.

√ През март 2020 г. взех участие в подготовката и провеждането на тържествената промоция на випуск 2019 на Филологическия факултет.

√ Бях квестор при провеждането на Националното състезание по български език и литература за зрелостници, организирано от Филологическия факултет.

√ Бях квестор при провеждането на държавния изпит по български език и литература, проведен пред юли 2020 г.

√ Участвах в организирането на Двадесет и втората национална конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“.

√ Участвах в регистрацията на участниците в „Паисиеви четения – 2020“.

√ Участвах в проверката на писмени работи от Двадесет и третата общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език.

√ Бях квестор на изпита по морфология на съвременния български език, проведен чрез платформата google meet от доц. д-р Кр. Чакърова.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………