СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС

Свидетелство за завършен подготвителен курс се издава след успешно полагане на изпити по всички дисциплини, предвидени в съответния учебен план.

Ако владеете български език, имате право да се явите на изпитите и без да се записвате в подготвителния курс.

Свидетелството е официален документ, който Ви дава право да кандидатствате в избрана от вас бакалавърска или магистърска програма както в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, така и във всички университети в Република България.