АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Директор:

Доц. д-р Красимира Чакърова (krasian@uni-plovdiv.bg) e преподавател в Катедрата по български език към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Дългогодишен член на Съвета на департамента, от 2019 г. е избрана за директор на ДЕСПЧС.

CV

Преподаватели по български език като чужд:

Доц. д-р Дарина Дончева (doncheva@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра „Славистика“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Практически български език.

CV 

 

 

Гл. ас. д-р Мария Мицкова (mitzkova@uni-plovdiv.bg) преподава Практически български език и Лингвостранознание на България. Паралелно с това води упражнения по дисциплините Българска диалектология (във Филологическия факултет) и Бизнес кореспонденция (във Факултета по икономически и социални науки).

CV 

 

гл. ас. д-р Борислав Борисов (borissov@uni-plovdiv.bg) е преподавател от катедра „Славистика“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Практически български език. 

CV 

 

 

Гл. ас. д-р Катерина Томова (katerinatomova@uni-plovdiv.bg) е преподавател от катедра „Славистика“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Практически български език.

CV

 

Гл. ас. д-р Вяра Найденова (najvy@uni-plovdiv.bg) е преподавател от катедра „Славистика“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Практически български език.

CV

 

Гл. ас. д-р Енчо Тилев (e.tilev@uni-plovdiv.bg) е преподавател от катедра „Руска филология“ на Филологическия факултет.

CV

 

преп. Мая Булут (mayabulut@uni-plovdiv.bg) преподава Практически български език и Български език за педагогическите специалности.  

CV

 

 

 

преп. Мария Пенева-Халилова (mbpeneva@uni-plovdiv.bg) преподава Практически български език, Български език за социално-икономическите специалности и Лингвостранознание на България.

CV

 

 

хон. преп. Соня Русева (sonyaruseva@uni-plovdiv.bg) преподава Практически български език, Български език за хуманитарните специалности и Български език за педагогическите специалности.

CV

 

хон. преп. Виолета Георгиева (vgeorgieva@uni-plovdiv.bg) преподава в ДЕСПЧС Практически български език.

CV

 

 

 

Събина Вълчанова (s_valchanova@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра „Общо езикознание и история на българския език“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Практически български език.

CV

Преподаватели по специални дисциплини:

доц. д-р Анна Малинова (malinova@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра „Компютърни технологии“ на Факултета по математика и информатика. В ДЕСПЧС преподава Информатика.

CV

 

 

гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра „Компютърни технологии“ на Факултета по математика и информатика. В ДЕСПЧС преподава
Информационни технологии.

CV

 

 

Иванка Градева (gradeva@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра „Алгебра и геометрия“ на Факултета по математика и информатика. В ДЕСПЧС преподава Математика.
Математика

CV

 

 

Веселина Койнакова (veskoj@uni-plovdiv.bg) е преподавател в катедра
„Английска филология“ на Филологическия факултет. В ДЕСПЧС преподава Английски език.

CV

 

 

Боряна Василева (bvasileva@uni-plovdiv.bg) е преподавател по биология и химия в ПГХТТ – Пловдив. В ДЕСПЧС преподава Биология и Химия.

CV

 

Технически сътрудник:

Таня Нейчева (neycheva@uni-plovdiv.bg) e секретар на ДЕСПЧС.

CV