Archive for category АКТУАЛНИ НОВИНИ

Покана за Паисиеви четения’2019

                                                          ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019

ПОКАНА / CALL FOR PAPERS / ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Филологическият факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ви кани да участвате с публикация в поредното

издание на Научните трудове на Филологическия факултет

 

В памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров е предвидено публикуването на отделен том, който ще включва изследвания в тематичното направление Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за този том изпращайте на адрес:  zidarova_v@abv.bg   до 10 ноември 2019 г.

Формуляр за участие в сборника: вж.

Крайният срок за изпращането на окончателните текстове (оформени по стандарта –  вж.) е 15 януари 2020 г. Ще очакваме подготвените за публикация текстове на допълнително посочен електронен адрес, за който ще Ви информираме след приключване на срока за подаване на заявките.

Сборникът Научни трудове 2019 ще бъде рецензиран и рефериран.

От организационния комитет

Нова книга

В края на 2018 г. излезе от печат монографията на доц. д.ф.н. Ваня Зидарова “Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език“ (Пловдив: Коала Прес, 356 стр.).

Изследването е посветено на една от най-актуалните и най-дискусионните теми в българското езикознание – именната детерминация.  Появата на определени и неопределени форми при имената е една от най-важните структурни промени в българския език. Граматично ядро на детерминацията е морфологичната категория определеност – неопределеност, чието изразяване се свързва с употребата на определителен член. Категорията възниква в ранния среднобългарски период и наличието ú  дистанцира българския език от останалите славянски езици, приближавайки го същевременно до редица индоевропейски езици с членна система.

В книгата е направен аналитичен обзор на многобройните изследвания по темата. Разглеждат се въпроси, свързани с типологията на категорията, структурата и семантичното съдържание на категорията, систематизацията на изразните средства, възможността да съществува на неопределителен член един, отношението между детерминация и генеричност.

Именната детерминация е представена като широка функционално-семантична сфера.  В типологично отношение най-специфична особеност на тази категория е нейният прагматичен характер, пряко зависим от условията на комуникация. В семантично отношение категорията е базирана върху два типа опозиции: семантична и прагматична. Семантичната опозиция единичност – множественост е бинарна и се основава на семиотичните отношения денотат – десигнат. Прагматичната опозиция има градуален характер и е свързана с идентификацията на референта. Триадата е изградена от  признаците неидентифицираност – идентифицируемост – идентифицираност. Въз основа на тези семантични и прагматични признаци са изградени четири семантични сфери с различно съдържание. По отношение на референтността на фразите се приема комуникативната интерпретация на референцията, която допуска съществуване и на нереферентни фрази в изказването.

Детерминацията разполага с разнородни езикови средства за изразяване – семантични (собствени имена), лексикални (местоимения) и граматични (членни модификатори). Предлага се разграничаване на два омонима при нулевия член. Специално внимание е обърнато на дискусионния за българската лингвистика въпрос относно наличието на неопределителен член „един“. Според авторката процесът на граматикализация не е приключен. При детерминатора „един“ също се приема наличие на два омонима – лексикален и полуграматикализиран.

Свързаната с детерминацията генерична употреба на детерминаторите се разглежда като случай на речева неутрализация на семантичните и прагматичните опозиции. При тази неутрализация се наблюдава частична конкуренция между детерминаторите.

Покана за лекция

Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичната лекция на проф. Кай Долеруп от Университета в Копенхаген, посветена на творчеството на Ханс Кристиан Андерсен.

Лекцията ще се състои на 25 октомври (четвъртък) от 16.30 часа в зала „Компас” на Ректората.

Ще могат да се закупят и първите два тома от започналата през 2017 г. тритомна поредица, чиято цел е да обедини всички приказки и разкази на Ханс Кристиан Андерсен в директен превод от датски на Петър Милков Петров.

Покана за публична защита

Юбилейна научна конференция “Паисиеви четения 2018”

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Тази година Филологическият факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

отбелязва 45 години от основаването си.

По този повод Ви каним на

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018

под надслов

45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Научният форум ще се проведе на 8 – 10 ноември 2018 година.

 Заявките Ви за участие ще очакваме до 2 АПРИЛ 2018 година на имейл-адресите, посочени към всяка секция

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литература, власт, импровизация.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: katedrasl2018@gmail.com

2. 40 години Славистика в Пловдивския университет.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  slavistika2018@abv.bg

3. As You Like It – English Studies Before and Now.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pu.paisii2018@gmail.com

4. Лингвистичната компетентност – виадукт към универсалността.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  kemalova.a@gmail.com

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  krchakarova@gmail.com

6. Languelittératurecommunication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

7. SpracheLiteraturinterkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

8. Lengualiteratura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: veselka@gmail.com

9. Lingualetteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

10. Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  majakuzova@gmail.com

11. Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация на света.

(Кръгла маса по ономастика, посветена на 45-годишния юбилей на Филологическия факултет и на 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев).

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес:  pu_252@abv.bg

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2018 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – REGISTRATION FORM