ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Иван Костадинов Куцаров

ПУ “Паисий Хилендарски”,

ул. „Цар Асен” № 24, 4000 гр. Пловдив,

E-mail: kutsarov@uni-plovdiv.bg

2. Дата и място на раждане:

04. 02. 1942 г., гр. Бургас

3.Образование:

висше, славянска филология, СУ „Св. Климент Охридски”

4. Владеене на езици:

чешки (писмено и говоримо) – много добре;

руски (писмено и говоримо) – добре;

френски (писмено и говоримо) – добре;

словашки (писмено и говоримо) – добре.

5. Област на научната квалификация: морфология на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, история на българистиката и славистиката.

6. Лекционни курсове:

7. Месторабота и длъжност:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, професор.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

1995 – професор;

1992 – доктор на науките;

1981 – доцент;

1978 – главен асистент;

1978 – кандидат на науките;

1976 – старши асистент;

1974 – асистент.

9. Административно-управленски опит:

2003 – ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”;

1999 – 2003 – декан на Филологическия факултет;

1989 – 1999 – заместник-ректор;

1984 – 1989 – декан на Педагогическия факултет и ръководител на катедрата по български език;

1983 – 1984 – заместник- декан на Физико-филологическия факултет.

10. Ръководство на дипломанти: 48 дипломанти

11. Публикации: общо 206, от които 27 в чужбина.

12. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

  • Съюз на учените в България;
  • Съюз на българистите;
  • Международна комисия по граматически анализ.