Лекционният курс Увод в славянската филология има за цел да запознае студентите слависти с проблемите, които застъпват отделните славистични дисциплини, да го въведе в богатата литература, създадена в продължение на близо 200 години, да разкрие широката тематика на славянската филология, като отдели и специално внимание на Кирило-Методиевия въпрос, станал обект на постоянни проучвания и получил висока международна оценка и признание като съществен влог на славянството в европейската и общочовешката култура. В методологическо отношение този курс има и назначение да покаже, че основата на славянската филология както по традиция, така и в перспектива е сравнителното славянско езикознание, а също така, че славянските литератури, фолклор и етнография могат да се изучават в сравнително-исторически план. По този начин отделните славистични дисциплини биват обединени не само от общите елементи в обекта на изследване, но и от общия метод на изследване. (Вж. учебната програма на курса.)