Лекционният курс по морфология на съвременния български език се провежда със студенти от специалностите БФ, СФ и БЕИ. Обучението цели кандидат-бакалаврите и магистрите да получат познания за строежа на българската граматична система. Съобразено е със съвременните постижения на лингвистичната наука и дава представа за принципите на функциониране на езика, за особеностите при осъществяване на комуникативния процес и за разнообразните исторически промени, на които са подвластни езиковите елементи. Задълбочено се изясняват и разнообразните възможности, които предоставя езикът за изразяване на определен тип значения, отношенията и закономерностите между тях, логиката в процесите на граматикализация на езикови елементи или структури.

Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит, включващ два основни компонента – практическа задача и теоретичен въпрос.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в практическата работа с текст.