БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА

ИВАН КУЦАРОВ

 

І. Монографии, дисертации, студии, статии, рецензии, публикувани в специализирани издания, езикови бележки, персоналии, информации и др.

1973

Два актуални проблема на българското книжовно произношение. – Български език и литература, 1973, № 5, стр. 6-11.

Ще слазяте ли, другарю? – Черноморски фронт (Бургас), бр. 8358 за 1973 г., стр. 4.

Правописните и правоговорните норми и обучението по български език. – Черноморски фронт (Бургас), бр. 8374 за 1973 г., стр. 4.

1975

Интересен труд за граматичната категория преизказност в евроазийските езици (рецензия за H. Haarmann. Die indirekte Erlebnisform als grammatische Kategorie. Eine eurasische Isoglosse. Wiesbaden, 1970). – Български език, 1975, № 1, стр. 78-83.

1976

Изразяване на преизказност в славянските езици чрез вмятане на модифициращи думи, изрази и изречения. – ГСУ, ФСФ, т. 69, 3, 1976. София, 1978, стр. 83-116.

Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език. – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, 1976, № 2, стр. 56-64.

Категорията преизказност на българския глагол. – Доклади на ХII научна сесия на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 1976, стр. 309-310.

За съотношението на българските и чешките глаголни времена. – Език и литература, 1976, № 2, стр. 57-70.

Категорията преизказност~непреизказност в съвременния български език и средствата за изразяването й в белоруския език. – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, 1976, № 5, стр. 126-138.

За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език. – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, 1976, № 6, стр. 62-68.

Функционално-семантично поле на категорията преизказност в съвременния български език. – Сборник научни трудове на младите научни работници и студенти от ПУ “Паисий Хилендарски”, № 4. Пловдив, 1976, стр. 263-270 (съвместно с Г. Сестримска).

1977

ЯВЛЕНИЕТО ПРЕИЗКАЗНОСТ И ПРЕИЗКАЗВАНЕТО В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ (дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на филологическите науки”). София, 1977, 398 стр. (машинопис).

Явлението преизказност и преизказването в славянските езици. София, 1977 (автореферат на кандидатска дисертация).

Граматичната категория преизказност в езиците на народите от СССР. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 15, 1977, кн. 5 – Филология, стр. 65-102.

Модел на взаимоотношенията между функционално-семантичните полета на аспектуалността, темпоралността, модалността и преизказността. – IХ национален преглед на ТНТМ, IХ младежки симпозиум с международно участие. Пловдив, 1977, стр. 160 (резюме).

За съотношението между обхвата на някои лингвистични термини. – IХ национален преглед на ТНТМ, IХ младежки симпозиум с международно участие. Пловдив, 1977, стр. 160 (резюме).

За съотношението между обхвата на някои лингвистични термини. – Сборник научни трудове на младите научни работници и студенти от ПУ “Паисий Хилендарски”, № 5. Пловдив, 1977, стр. 171-180.

1978

Функционално-семантични полета на категорията преизказност в славянските езици. – Славянска филология, т. 15. София, 1978, стр. 391-401.

Преизказни модификатори в южните славянски езици. – Съпоставително езикознание, 1978, № 4, стр. 41-52.

Преизказни модификатори в източните славянски езици. – Съпоставително езикознание, 1978, № 5, стр. 40-48.

Преизказни модификатори в западните славянски езици. – Съпоставително езикознание, 1978, № 6, стр. 47-54.

За съдържанието на понятията славянска филология, славистика и славянознание. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 16, 1978, кн. 5 – Филология, стр. 109-118.

Към въпроса за страдателното спрежение на българския глагол. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 16, 1978, кн. 5 – Филология, стр. 119-125.

1979

Граматичната категория преизказност~непреизказност в съвременния български език. – ГСУ, ФСФ, т. 70, 1, 1977. София, 1979, стр. 81-138.

Към въпроса за функционално-семантичните категории и взаимодействието помежду им. – Език и литература, 1979, № 2, стр. 38-51.

150 години от смъртта на Йозеф Добровски. – Съпоставително езикознание, 1979, № 3, стр. 118-121 (съвместно с Я. Бъчваров).

Въпросът за произхода на преизказните форми в българския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 17, 1979, кн. 5 – Филология, стр. 101-122.

Живели, четели, а не – живяли, четяли. – Отечествен глас (Пловдив), бр. 10453 от 24.01.1979 г., стр. 4.

Полилей, а не полюлей. – Отечествен глас (Пловдив), бр. 10478 от 28. 02.1979 г., стр. 4.

Проблем или проблема? – Отечествен глас (Пловдив), бр. 10503 от 04. 04.1979 г., стр. 4.

Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага. – Съпоставително езикознание, 1979, № 5, стр. 86-87.

1980

УВОД В СЛАВЯНСКАТА ФИЛОЛОГИЯ. ЕЗИКОВЕДСКА СЛАВИСТИКА. Ч. I. София, 1980.

Теорията за функционално-семантичните категории като основа за синхронно описание на българския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 18, 1980, кн. 5 – Филология, стр. 19-46.

За мястото на т.нар. перфектоподобни форми в морфологичната система на съвременния български език. – ГСУ, ФСФ, т. 74, 3, 1980. София, 1985, стр. 226-229.

С кой говориш или с кого говориш? – Отечествен глас (Пловдив), бр. 10908 от 22.10.1980 г., стр. 4.

Петнайсети летен семинар по словашки език и култура. – Съпоставително езикознание, 1980, № 2, стр. 84-85.

Двадесет и четвъртата лятна славистична школа в Прага. – Съпоставително езикознание, 1980, № 6, стр. 126-127.

[Рец.] М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды. Т. I, II и III. Минск, 1978. – Съпоставително езикознание, 1980, № 5, стр. 75-79.

[Рец.] А. В. Бондарко. Грамматическое значение и смысл. Ленинград, 1978. – Съпоставително езикознание, 1980, № 6, стр. 90-93.

1981

За плана на съдържание на глаголните морфологични категории в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 19, 1981, кн. 5 – Филология, стр. 19-28.

[Рец.] Л. Андрейчин. Основна българска граматика. София, 1978 (II издание). – Съпоставително езикознание, 1981, № 3-5, стр. 264-266.

[Рец.] Ст. Стоянов. Граматика на българския книжовен език. София, 1980 (III издание). – Съпоставително езикознание, 1981, № 3-5, стр. 266-268.

[Рец.] J. Roth. Die indirekten Erlebnisformen im Bulgarischen. Eine Untersuchng zu ihrem Gebrauch in der Umgangssprache. Munchen, 1979. – Съпоставително езикознание, 1981, № 3-5, стр. 274-282.

1982

За броя, структурата и класификацията на функционално-семантичните категории в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 20, 1982, кн. 5 – Филология, стр. 29-66.

За така наречения адмиратив в съвременния български език. – Сборник доклади от юбилейната научна сесия, посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ. Шумен, 1982, стр. 85-92.

Колега, “Вие сте учил” или “Вие сте учили”? – Литературен глас (Пловдив), бр. 13 от 25.01.1982 г., стр. 7.

“Сините и червени шалчета” или “Сините и червените шалчета”? – Литературен глас (Пловдив), бр. 14 от 22.02.1982 г., стр. 6.

За паразитното един. – Литературен глас (Пловдив), бр. 15 от 29.03. 1982 г., стр. 7.

За употребата на глагола явявам се. – Литературен глас (Пловдив), бр. 16 от 25.04.1982 г., стр. 7.

Бройната форма на съществителните имена. – Литературен глас (Пловдив), бр. 17 от 31.05.1982 г., стр. 7.

Кога се пише пълен член. – Литературен глас (Пловдив), бр. 18 от 28.06. 1982 г., стр. 7.

“Ще ти дам да разбереш” или “Ще ти дам да се разбереш”? – Литературен глас (Пловдив), бр. 19 от 26.07.1982 г., стр. 7.

“Не случайно” или “неслучайно”? – Литературен глас (Пловдив), бр. 20 от 30.08.1982 г., стр. 2.

Перспектива, а не… – Литературен глас (Пловдив), бр. 21 от 27.09.1982 г., стр. 6.

Как трябва да се произнасят предлозите. – Литературен глас (Пловдив), бр. 22 от 25.10.1982 г., стр. 5.

За произношението нящо, дяло… – Литературен глас (Пловдив), бр. 23 от 29.11.1982 г., стр. 6.

Какво означават буквите Я, Ю, Щ, Ь. – Литературен глас (Пловдив), бр. 24 от 27.12.1982 г., стр. 6.

Юбилейната двадесет и пета славистична школа в Прага. – Съпоставително езикознание, 1982, № 1-2, стр. 182-183.

1983

По въпроса за дефинирането на глаголните морфологични категории в съвременния български език. – Български език, 1983, № 2, стр. 124-130.

Теоретичните изследвания на А. В. Бондарко и преподаването на морфология на съвременния български език във ВУЗ. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 21, 1983, кн. 5 – Филология, стр. 27-37.

За дефинирането на съществителното име като част на речта. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 21, 1983, кн. 5 – Филология, стр. 39-44.

По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 21, 1983, кн. 5 – Филология, стр. 45-54.

“Юрисконсулт” или “юристконсулт”. – Литературен глас (Пловдив), бр. 27 от 27.03.1983 г., стр. 7.

“Умъдрял” или “омъдрял”. – Литературен глас (Пловдив), бр. 28 от 24. 04.1983 г., стр. 3.

Сушоар или… – Литературен глас (Пловдив), бр. 31 от 31.07.1983 г., стр. 7.

Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика. – Съпоставително езикознание, 1983, № 4, стр. 115-117.

1984

ПРЕИЗКАЗВАНЕТО В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. София, 1984, 96 стр.

Категорията “статус на глаголното действие” в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 22, 1984, кн. 5 – Филология, стр. 247-258.

1985

ОЧЕРК ПО ФУНКЦИОНАЛНО-СЕМАНТИЧНА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. Пловдив, 1985, 233 стр.

Славистичните конгреси – световни форуми на славянската филология. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 23, 1985, кн. 5 – Филология, стр. 33-44.

La narration indirecte dans la langue bulgare et certaines idées de modelage du champ fonctionell-sémantique sans noyau de la narration indirecte dans la langue française. – II-e Collogue franco-bulgare de linguistique contrastive. Institute d’étude slaves – XXXII. Paris, 1985, стр. 189-202.

Чешката славистика от края на ХIХ и началото на ХХ век и българската филология. – Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2, 1985. Slavica Pragensia, XXVIII, стр. 27-38.

[Рец.] А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983. – Съпоставително езикознание, 1985, № 4, стр. 87-93.

1986

Проблеми на категорията казуалност в белоруския и българския език. – ГСУ, ФСФ, т. 76, 1, 1982. София, 1986, стр. 85-95 (съвместно със Св. Иванчев).

Петдесет години от отпечатването на първата системна граматика на българския език. – Съпоставително езикознание, 1986, № 6, стр. 47-54.

Морфологоцентричният вариант на функционалната граматика – предимства и недостатъци. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 24, 1986, кн. 1 – Българска филология, стр. 7 – 12.

Изказване по доклада на А. В. Бондарко (Проблемы и методы сопоставительного изучения ГК в славянских языках – Славянское языкознание. Москва, 1983, стр. 34-47). – Международный съезд славистов. Материалы дискусии. Языкознание. Киев, 1986, стр. 168-169.

1987

Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език. – Съпоставително езикознание, 1987, № 1, стр. 14-21.

Категорията таксис в съвременния български език. – Доклади от II Международен конгрес по българистика. Т. 3. Съвременен български език. София, 1987, стр. 484-490.

Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в полския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 25, 1987, кн. 1 – Филология, стр. 9-21.

Страдателнопричастни форми със спомагателни глаголи бивам, бъдех, бидох. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 25, 1987, кн. 1 – Филология, стр. 127-129.

Нов синтетичен труд по славянско езикознание (рецензия за J. Petr. Základy slavistiky. Praha, 1984. – Език и литература, 1987, № 1, стр. 119-122

[Рец.] А. В. Бондарко. Функциональная грамматика. Ленинград, 1984. – Съпоставително езикознание, 1987, № 2, стр. 66-71.

[Рец.] Б. Кръстев. Морфологията на българския език в 187 типови таблици. София, 1987. – Съпоставително езикознание, 1987, № 3, стр. 101-103.

1988

Сто години от отпечатването на “Синтаксиса” на Атанас Т. Илиев. – Съпоставително езикознание, 1988, № 3, стр. 51-56.

За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език. – Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 43-50.

Функционалната граматика и обучението по български език във ВУЗ. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 26, 1988, кн. 1 – Филология, стр. 135-144.

Тридесет и първата лятна славистична школа в Прага. – Съпоставително езикознание, 1988, № 2, стр. 125-126.

Пловдивският университет – домакин на българистичен форум. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 26, 1988, кн. 1 – Филология, стр. 241-244.

[Рец.] Проблемы функциональной грамаматики (отв. ред. В. Н. Ярцева). Москва, 1985. – Съпоставително езикознание, 1988, № 1, стр. 79-83.

[Рец.] Езиковедската българистика в Чехословакия (съст. Я. Петър). София, 1987. – Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 184-186.

1989

ОЧЕРК ПО ФУНКЦИОНАЛНО-СЕМАНТИЧНА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. Пловдив, 1989 (второ издание), 234 стр.

Още едно мнение за противопоставянето аорист/имперфект. – Съпоставително езикознание, 1989, № 4, стр. 45-49.

Юрдан Трифонов и неговата категория “възприетост и невъзприетост на действието”. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 27, 1989, кн. 1 – Филология, стр. 31-36.

Библиография на езиковедските трудове на Юрдан Трифонов. – Съпоставително езикознание, 1989, № 3, стр. 120.

Библиография на трудовете на Юрдан Трифонов. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 27, 1989, кн. 1 – Филология, стр. 63-70 (съвместно с И. Влашева).

Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти. – Съпоставително езикознание, 1989, № 2, стр. 123-124.

Втора научно-методическа конференция на преподавателите по български език. – Проблеми на висшето образование, 1989, № 1, стр. 53-54.

Юрдан Трифонов (1864-1949). – Съпоставително езикознание, 1989, № 3, стр. 117-119.

[Рец.] Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуалность. Временная локализованость. Таксис (отв. ред. А. В. Бондарко). Лениград, 1987. – Съпоставително езикознание, 1989, № 3, стр. 76-82.

1990

Конклузивът е четвъртото наклонение на българския глагол. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 28, 1990, кн. 1 – Филология, стр. 59-68.

О девятичленной категории времени в современном болгарском языке. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 28, 1990, кн. 1 – Филология, стр. 5-13.

Професор Любомир Андрейчин и учението за морфологичните категории на българския глагол. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 28, 1990, кн. 1 – Филология, стр. 266-273.

Bulharsko-české a bulharsko-slovenské lingvistické porovnávací studie – problémy a perspektivy. – Práce Ústavu slavistiky ČSAV – Brno. № 2. Československo-bulharské kulturní vztahy. Brno, 1990, стр. 92-104 (съвместно с Я. Бъчваров).

Výběrová bibliografie bulharsko-českých a bulharsko-slovenských lingvistických porovnávacích studií. – Práce Ústavu slavistiky ČSAV – Brno. N 2. Ceskoslovensko-bulharské kulturní vztahy. Brno, 1990, стр. 105-124 (съвместно с Я. Бъчваров).

[Рец.] Х. Валтер. Личните глаголни форми в българския език. София, 1988. – Съпоставително езикознание, 1990, № 6, стр. 84-86.

1991

КОНКЛУЗИВЪТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ (дисертация за присъждане на научната степен “доктор на филологическите науки”). Пловдив, 1991, 645 стр. (машинопис).

Българският адмиратив и средствата за изразяването му в полския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 29, 1991, кн. 1 – Филология, стр. 13-22.

Проблеми на съпоставителното изучаване на спрежението в българския и полския език (Problemy studiów porównawczej nad komiugacją w języku bułgarskim i polskim). – II kolokwium slawistyczny polsko-bułgarskie. Poznańskie towarzystwo przyjaciól nauk. Widział filologiczno-filozoficzny. Prace komisji filologicznej. T. XXXI. Poznan, 1991, стр. 97-108.

1992

Конклузивът в славянските езици. Пловдив, 1992 (автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “доктор на науките”).

Пражката бохемистика от началото на ХХ век и влиянието й върху развитието на българското езикознание. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 30, 1992, кн. 1 – Филология, стр. 5-13.

1993

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА МОРФОЛОГИЯ. Пловдив, 1993, 181 стр.

Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. – Съпоставително езикознание, 1993, № 6, стр. 15-24.

Изразяване на конклузивност в славянските езици. – Славянска филология. Т. 21. София, 1993, стр. 185-193.

Адмиративът в българския език и средствата за изразяването му в чешкия и словашкия език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 31, 1993, кн. 1 – Филология, стр. 29-39.

Expression de la conclusivité dans les langues slaves. – XI medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Slovenská akadémie vied. Bratislava, 1993, стр. 322-323.

[Рец.] Ст. Георгиев. Морфология на българския език. В. Търново, 1991. – Съпоставително езикознание, 1993, № 1, стр. 101-109.

1994

ЕДНО ЕКЗОТИЧНО НАКЛОНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЛАГОЛ. София, 1994, 224 стр.

Двучленни и многочленни морфологични категории в славянските езици. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 32, 1994, кн. 1 – Филология, стр. 5-13.

Болгарский конклюзив и его функциональные эквиваленты в современном русском языке. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 32, 1994, кн. 1 – Филология, стр. 365-376.

Пражката бохемистика от началото на ХХ век и влиянието й върху развитието на българското езикознание. – Les études balkaniques tchèques IX. Praha, 1994, стр. 125-133.

1995

Към въпроса за граматикализираните значения на българския глагол. – Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Юбилеен сборник. Т. I. Пловдив, 1995, стр. 23-29.

Павел Йозеф Шафарик (1795-1861). – Съпоставително езикознание, 1995, № 2, стр. 130-135.

Към въпроса за организацията на парадигмата на българския глагол. – Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян, 1995, кн. 1, стр. 16-24.

1996

Българският перфектовиден комплекс. – Сборник научни трудове от Юбилейната научна сесия “Лингвистични и методически аспекти на обучението по български език като чужд”. Бургас, 1996, стр. 1-16.

Аналитични и синтетични прояви на съвременния български език. – 15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти. Юбилейна научна сесия. Сборник доклади. ВМИ – Пловдив, 8-10.11.1996 г., стр. 13-21.

Българският език – класически и екзотичен. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 34, 1996, кн. 1 – Филология, стр. 85-86.

Още веднъж по въпроса за дефинирането на глаголните морфологични категории в съвременния български език. – Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 30.Х. – 1.ХI. 1996 г. Шумен, 1998, стр. 50-59.

Морфологичните категории на българския и чешкия език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 34, 1996, кн. 1 – Филология, стр. 53-66.

За тъй наречените “форми за по-силно преизказване” в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 34, 1996, кн. 1 – Филология, стр. 11-16.

1997

ЛЕКЦИИ ПО БЪЛГАРСКА МОРФОЛОГИЯ. Пловдив, 1997, 216 стр.

Доколко чешкият език е аналитичен, а българският синтетичен. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 35, 1997, кн. 1 – Филология, стр. 59-69.

По въпроса за частите на речта и тяхната класификация. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 35, 1997, кн. 1 – Филология, стр. 15-20.

Значенията от българския перфектовиден комплекс и средствата за изразяването им в чешкия език. Práce z dějin slavistiky XVIII. Praha, 1997, стр. 147-159.

1998

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС). София, 1998, 656 стр. (съвм. с Т. Бояджиев и Й. Пенчев).

Конклузивни модификатори в южните славянски езици. Славистика, Пловдив, 1998, стр. 5-24.

Морфологични категории на глагола в славянските езици. Славянска филология, т. 22. София, 1998, стр. 47-62.

Наклонение и статус. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 36, 1998, кн. 1 – Филология, стр. 59-70.

Morphological categories of the verb in slavic languages. XII Międzinarodowy kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Kraków, 1998, стр. 44.

Категорията време на глагола в славянските езици. Slavica Pragensia ad tempora nostra. Praha, 1998, стр. 148-152.

Още веднъж по въпроса за дефинирането на глаголните морфологични категории в съвременния български език. – Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 30.Х. – 1.ХI. 1996 г. Шумен, 1998, стр. 50-59.

25 години филологии в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 36, 1998, кн. 1– Филология, стр. 13-16.

[Рец.] Zl. Guentchéva (éditeur). L’enonciation médiatisée. Bibliothèque de l’Information Grammaticale 35. Éditions Peeters. Louvain – Paris, 1996, 322 стр. – Съпоставително езикознание , 1998, № 3-4, стр. 144-161 (съвм. с В. Лачева, Ц. Карастанева, И. Белчева).

1999

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС). София, 1999 (ІІ стереотипно издание), 656 стр. (съвм. с Т. Бояджиев и Й. Пенчев).

Международните конгреси на филолозите слависти. Съпоставително езикознание, 1999, № 1, стр. 112-157.

За граматикализираната резултативност в славянските езици. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 37, 1999, кн. 1 – Филология, стр. 203-208.

Значенията на българските елови форми и средствата за изразяването им в полския език. IV kolokwium slawistyczne polsko-bułgarskie – Poznań 1992. Poznań, 1999, стр. 83-94.

Научните приноси на проф. д-р Карл Гутшмит (слово при удостояването му с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Пловдивския университет). Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 37, 1999, кн. 1 – Филология, стр. 15-16.

2000

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В. Търново, 2000, 584 стр. (съвм. с Б. Байчев, В. Бонджолова, Т. Бояджиев, Ст. Буров, М. Виденов, В. Вътов, Ст. Георгиев, М. Георгиева, А. Гецов, Ст. Гърдев, М. Илиева, М. Ковачев, Й. Маринова, Ел. Налбантова, Ив. Недев, А. Пачев, Й. Пенчев, Ем. Пернишка, Ан. Петкова, Р. Русинов, Хр. Станева, В. Станков, Ив. Харалампиев, К. Цанков, Р. Цойнска; съставители Р. Русинов и Ст. Георгиев).

Славянската филология във Франция. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 38, 2000, кн. 1 – Филология, стр. 5-22.

2001

Любомир Андрейчин за някои категории на българския глагол. В. Попова, Б. Вълчев. Традиции и съвременност в българския език. Сборник в чест на проф. д-р Любомир Андрейчин, чл.-кор. на БАН. София, 2001, стр. 30-39.

Таксисът в славянските езици Język, literatura i kultura Słowian dawmiej i dziś – III. Linnguaria. Poznań, 2001, стр. 25-32.

Gramatyka porównawcza we współczesnym nauczaniu języków słowiańskich. Slawistyka u progu nowego wieku. Poznań, 2001, стр. 74-80.

За някои особености на формите, образувани с няма, нямаше, нямало. Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001, стр. 172-176.

Филологическият факултет. в. Пловдивски университет, бр. 7-9 от м. май, 2001 г., стр. 7.

Българистиката и славистиката в Чехия и Полша в периода между двете световни войни. Сборник доклади от научната конференция “Обучението по български език в началото на ХХІ в.” (в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов). Смолян, 2001, стр. 3-19.

Славянската филология в Австрия след края на Първата световна война. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 39, 2001, кн. 1 – Филология, стр. 419-433.

2002

СЛАВЯНИТЕ И СЛАВЯНСКАТА ФИЛОЛОГИЯ. Пловдив, 2002, 848 стр.

Прага и началото на българската научна и университетска славистика. HOMO BOHEMICUS, 2002, № 1-2, стр. 5-11.

Славистиката в Германия. Езикът: История и съвременност. Шумен, 2002, стр. 248-266.

Слово за Паисий. в. Пловдивски университет, бр. 13-15 от м. ноември 2002 г., стр. 3.

Славистиката в Скандинавия. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, Част втора, стр. 31-39.

Слово (за Паисий) при откриването на Юбилейните Паисиеви четения, посветени на 280-та годишнина от рождението на Паисий и 240-та годишнина от написването на неговата история. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, “Част първа, стр. 5-7.

Галина Валентиновна Крилова – изтъкнат преподавател и учен-българист. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, Част първа, стр. 241-242.

Полша и славистиката на ХХ век. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, Трета част, стр. 249-279.

2003

ЭТЮДЬI ПО СЛАВИСТИКЕ. Пловдив, 2003, 132 стр.

Россия и начало научной болгаристики и славистики в Болгарии. Славистика ІІ (По случай ХІІІ Международен конгрес на славистите в Любляна, 2003). Пловдив, 2003, стр. 3-13.

Славянската филология периоди на подем и упадък и факторите, които ги обуславят. Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. София, 2003, стр. 19-27.

Глаголната категория вид на действието в славянските езици. Славянска филология, т. 23. София, 2003, стр. 99-104.

Глаголната категория вид на действието в славянските езици (резюме). 13 Mednarodni slavistični kongres Ljubljana, 15-21 avgust 2003. Zbornik povzetkov. 1 del. Jezikoslovie. Ljubljana, 2003, стр. 40-41.

Галина Валентиновна Крилова почетен доктор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. – Съпоставително езикознание, 2003, № 1, стр. 130-131.

Славянската филология – минало и настояще. – Юбилейни Паисиеви четения. Международен славистичен симпозиум “30 години филология в Пловдивския университет”. Сборник с резюмета. Пловдив, 2003, стр. 1.

Россия и начало научной болгаристики и славистики в Болгарии (резюме). – ІV Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова (Материалы международной научной конференции, 12-14 сентября 2002 года). Санкт-Петербург, 2003, стр. 12-14.

Бележки за числителното име. – Бургаски свободен университет. Център по хуманитарни науки. Национална научна конференция”Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност. Сборник доклади. Том първи. Бургас, 2003, стр. 24-29.

Славянская филология – прошлое и настоящее. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 41, 2003, кн. 1 – Филология, стр. VІІ-ХVІ.

30 години филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 41, 2003, кн. 1 – Филология, стр. І-VІ.

2004

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СИНТАКСИС). София, 2004 (ІІІ стереотипно издание), 656 стр. (съвм. с Т. Бояджиев и Й. Пенчев).

Академично слово на проф. д. ф. н. Иван Куцаров – ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – в. Пловдивски университет, бр. 7 от 04.10.2004 г., стр. 2.

2005

Морфологичните категории на българския и полския език. – Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Poznań, 2005, стр. 303-317.

Vyjadrenie konkluzívu v slovanských jazykoch. – Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti / Езикът и литературата в модерното общество. Bratislava, 2005, стр. 80-93.

За термините, с които назоваваме тъй наречените девет български глаголни времена. – Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София, 2005, стр. 422-429.

За категорията, наричана определеност ~ неопределеност. – Бургаски свободен университет. Център по хуманитарни науки. Научна конференция: Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас, 2005, стр. 49-54.

Българската славистика в периода между двете световни войни. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 43, 2005, кн. 1 – Филология, сб. A. Лингвистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, стр. 29-52.

Славянски частици и наречия за изразяване на конклузив и преизказност. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 43, 2005, кн. 1 – Филология, сб. Б. Чешко-български колоквиум. Прага, 23-24 май 2005 г., стр. 5-24.

2006

(Съставител заедно със ст. н. с. І ст. д.н. Васил Господинов Райнов, ст. н. с. І ст. д.ф.н. Мери Петрова Лакова, ст. н. с. І ст. д.ф.н. Владко Данаилов Мурдаров, ст. н. с. ІІ ст. д-р Светла Пенева Коева) ЕЗИКОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТ. Н. С. І СТ. ДФН ЙОРДАН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ. София, 2006, 496 стр.

За категорията степенуване в съвременния български език. По слıдą оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, стр. 23-38.

Ст. н. с. І ст. д. ф. н. Йордан Пенчев за някои проблеми от българската глаголна морфология. – Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев. София, 2006, стр. 125-133.

За морфологията на езика и за морфологичните опозиции. – Бургаски свободен университет. Научна конференция с международно участие: Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи. Сборник доклади. Т. І. Бургас, 2006, стр. 31-40.

Пловдив и българската славистика. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 44, 2006, кн. 1 – Филология, сб. А., стр. 9-17.

2007

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ. Пловдив (Пловдивско университетско издателство), 2007, 638 стр.

Славянские лексические средства выражения специфических болгарских глагольных значений. – Зборник Матице српске за славистику, 71-72. Нови Сад, 2007, стр. 117-132.

Формално-семантичните опозиции и системното описание на морфологията на съвременния български език. – Филологически и методически изследвания (Badania filologiczne i metodyczne). Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян-Люблин, 2007, стр. 26-35.

Бележки за славистиката на източните славяни в периода между двете световни войни. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 45, 2007, кн. 1 – Филология, стр. 7-33.

2008

Бележки за развоя на южнославянската славистика в периода след Първата световна война. – Славистика ІІІ. Пловдив, 2008, стр. 7-30.

Темпоралните системи на съвременните славянски езици Славянска филология, т. 24. София, 2008, стр. 70-79.

Temporal systems in contemporary Slavic languages. – ХІV Мегународен славистички конгрес. Охрид, Р. Македониjа / 10-16 септември 2008. Зборник на резимеа. Т. І. Лингвистика. Скопjе, 2008, стр. 44-45.

Европейската славистика между двете световни войни. – В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Дина С. Станишева. София, 2008, стр. 225-231.

Системното описание на морфологията на съвременния български език и приносите на Никола Костов – Името в паметта на езика. Сборник в памет на професор Борис Симеонов. София, 2008, стр. 168-180.

Типове категории в морфологичните системи на българския и на полския език. – BulgaristicaStudia et Argumenta. Юбилеен сборник вчест на 65-та годишнина на проф. дфн Руселина Ницолова. München, 2008, стр. 61-75.

2009

Споровете около падежа. – Човекът и езикът. Универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009, стр. 17-38.

Системното описание на морфологията на съвременния български език и приносите на Л. Андрейчин и Ал. Теодоров-Балан. –  Езиковедски изследвания в чест на чл-кор. Проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София, 2009, стр. 30-42.

Славистиката – забележително минало, скромно настояще, съмнително бъдеще. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”,Т. 46, 2008, кн. 1 – Езикознание, сб. А, стр. 11-21.

2010

 Р. О. Якобсон и езикознанието на ХХ век. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 48, 2010, кн. 1 – Филология, сб. А, Паисиеви четения: История и съвременно състояние на българския език; Общо и сравнително езикознание; Единадесети Полско-български колоквиум, Пловдив, 7-8 ноември 2010 г., с 11-26.

2011

АКТУАЛНА МОРФОЛОГИЯ. Пловдив (Пловдивско университетско издателство), 2011, 262 стр.

Класика и екзотика на съвременния български език. – Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. ІІ. Езикознание и педагогика. В. Търново, 2011, стр. 23-35.

Еще раз о таксисе. – Граматика и лексика у словенским jезицима. Зборник радова с међународног симпозиjума. Нови Сад – Београд, 2011, стр. 125-136.

Приносите на Георги Герджиков в глаголната морфология на съвременния български език. – Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София, 2011, стр. 26-39.

За граматичните морфеми в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 49, 2011, кн. 1 – Филология, сб. А, Юбилейни Паисиеви четения: Университетът – академична карта на света, Пловдив, 3-4 ноември 2011 г., стр. 9-27.

2012

Тодор Бояджиев и българистиката в Пловдивския университет. – Тодор Бояджиев. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012, стр. 15-18.

За дефинирането на наречието като част на речта – Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова. Пловдив (Пловдивско университетско издателство), 2012, стр. 113-118.

Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІІ. – Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 53-66.

Теория морфологических оппозиций и ее применение на славянском языковом материале (резюме). – Заседание Комиссии по изучению грамматических структур славянских языков Международного комитета славистов. СБОРНИК ТЕЗИСОВ. Nitra (Slovensko), 2012, s. 5-6.

Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІІІ. – Съпоставително езикознание, 2012, № 2, стр. 47-60.

Карл Гутшмит (1937-2012) – Съпоставително езикознание, 2012, № 2, стр. 118-119.

2013

За плана на изразяване на морфологичните категории в съвременните славянски езици Славянска филология, т. 25. София, 2013, стр. 60-80.

Още веднъж за повествувателните планове в съвременния български език. – Славистика ІV, Пловдив, 2013, стр. 32-42.

За плана на изразяване на морфологичните категории в съвременните славянски езици (резюме). – ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.).Тэзісы дакладаў. У двух тамах. Том І. Мовазнаўства. Мінск, 2013, стр. 21-22.

Преизказването. – Съпоставително езикознание, 2013, № 2-3, стр. 17-49.

За съвпадението на някои форми в резултативната, конклузивната и преизказната парадигма на българския глагол. – Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров. София, 2013, стр. 196-205.

Към въпроса за периодизацията на историята на славянската филология (годините на “желязната завеса” – златното полустолетие на световната славистика). – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 51, 2013, кн. 1 – Филология. Паисиеви четения. Езикознание сб. А, стр. 209-260.

2014

Аорист, перфект и имперфект в болгарско-македонском и сербско-хорватском языках / Аорист, перфект и имперфект в българо-македонски и сърбо-хърватски (резюме) – Zasedanje Komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov pri :ednarodnem slavističnem komiteju / Заседание Комиссии по изучению грамматических структур славянских языков Международного комитета славистов (Ljulljana, 4.-6. septembra 2014 / Любляна, 4 – 6 сентебря 2014). Ljubljana (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), 2014, стр. 33-35.

Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІV. – Съпоставително езикознание, 2014, № 3, стр. 72-92.

Под печат:

Типове категории в морфологичните системи на българския и чешкия език. – Чешко-българска конференция, Прага, 1996 (под печат).

СВЕТОВНИТЕ ФОРУМИ НА СЛАВЯНСКАТА ФИЛОЛОГИЯ. Пловдив (Пловдивско университетско издателство).

Теория морфологических оппозиций и ее применение на славянском языковом материале – Нитра 2012.

ІІ. Издателски рецензии

Б. Кръстев. Морфологията на съвременния български език в 187 типови таблици. Наука и изкуство. София, 1984.

Сп. И. Злачева-Кондрашова. Пособие с упражнениями по практической грамматике русского языка. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 1984.

Ив. Васева. Преизказването в българския и руския език. Академично издателство “Марин Дринов”. София, 1995.

Български език. Najnowsze dzeje języków słowiańskich. Opole, 1997.

В. Маровска. Стилистика на българския език. Пловдив, 1998.

Г. Христозова. Обучението по правопис в началните класове. Методически проекции. Пловдив, 1998.

Бургаски свободен университет. Годишник. Том първи. Бургас, 1999.

М. Лазарова. Морфемното равнище – динамичният консерватор на езиковата система. В. Търново, 1999.

М. Лазарова. Съвременен български език. Самоучител по правопис. В. Търново, 1999.

Бургаски свободен университет. Годишник. Том втори. Бургас, 1999.

В. Бандармалиев. Сборник с текстове и упражнения по чешки език за втори и трети курс, Бургас, 2001.

Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000.

Е. Любенова. Помагало по сравнителна граматика на славянските езици. Пловдив, 2001.

Г. Христозова. Учебната задача по български език. Бургас, 2003.

Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. В. Търново, 2003.

Е. Любенова. Граматика на горнолужишкия език. Пловдив, 2003.

Бургаски свободен университет. Център по хуманитарни науки. Национална научна конференция”Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност. Сборник доклади. Том първи. Бургас, 2003.

Д. Костадинов. Езикознание (помагало-христоматия). Бургас, 2004.

Бургаски свободен университет. Център по хуманитарни науки. Научна конференция: Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас, 2005.

Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на вестниците в България. Фонд „Научни изследвания” – МОН. Бургас, 2013, 896 стр.

ІІІ. Рецензии на дисертационни и хабилитационни трудове

Ал. Александров (хабилитация за доцент).

Ел. Бояджиева. Синтактико-семантични типове определителни наречия и условия за тяхната употреба в българския и чешкия език (дисертация за научна и образователна степен “доктор”).

К. Илиева. Местоимения и текст (дисертация за научната степен “доктор на науките”).

В. Малджиева (хабилитация за ст. н. с. II ст.).

Ел. Хаджиева. Интерференция на фоновите знания при овладяването на български език от руси (дисертация за научна и образователна степен “доктор”).

С. Рангелов. Граматичен развой на детския език с оглед на морфологичната система (дисертация за научна и образователна степен “доктор”).

М. Иванова-Станкова. Темпоралните и модалните отношения в езика и категорията следходност (дисертация за научната степен “доктор на науките”).

М. Вълчанова. Глаголи за положение в българския и чешкия език (дисертация за научна и образователна степен “доктор”).

Ил. Кръпова. Категорията лице на глагола в съвременния български език (дисертация за научна и образователна степен “доктор”).

Р. Влахова-Руйкова. Начини за предаване на чуждо изказване в съвременния български език (дисертация за научна и образователна степен “доктор”) – 1996 г.

Р. Влахова-Руйкова (хабилитация за доцент).

Р. Кордовска. Структурно-семантични модели на отрицанието в съвременния български език (дисертация за научна и образователна степен “доктор”) 1997 г.

В. Т. Маровска (и Н. П. Неделчев) (хабилитация за доцент).

М. Иванова-Станкова. (хабилитация за ст. н. с. І ст.).

М. Лазарова (хабилитация за доцент).

Ст. Буров. Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език (дисертация за научната степен “доктор на науките”).

Ив. Гугуланова. Неличните форми на глагола в български в съпоставка с други славянски езици (дисертация за научната степен “доктор на науките”).

Кр. Чакърова – хабилитация за доцент.

Светла П. Коева – хабилитация за професор (София, 2011 г.)

ІІІ а: Член на научно жури (автор на становище)

Катажина Попова – хабилитация за доцент (Бургас, 2011 г.)

Живка Колева-Златева – хабилитация за професор (В. Търново, 2011 г.)

Неля Иванова – хабилитация за професор (Бургас, 2012 г.), председател на научното жури.

Иван Чобанов – хабилитация за професор (Пловдив, 2013), председател на научното жури.

Надя Чернева – хабилитация за доцент (Пловдив, 2013), председател на научното жури.

Юлиана Чакърова – хабилитация за доцент (Пловдив, 2013), председател на научното жури.

Бистра В. Дикова – Транспозитивни употреби на глаголните форми в българския и чешкия език (дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”), Пловдив, 2014, председател на журито.

Стилиян Ив. Стойчев – Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език (дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”), София, 2014.

Евелина Колева Грозданова – Формиране на правописните норми у хървати и сърби (в контекста на сърбо-хърватските взаимоотношения (дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”), Пловдив, 2015, председател на журито.

Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска – хабилитация за професор (София, 2015).

ІV. За него

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Био-библиография (по случай 15-годишнината от създаването на Пловдивския университет). Пловдив, 1976 (отг. редактор Н. Балабанов), стр. 435.

Л. Проданова, Т. Запрянов. Доцент к. ф. н. Иван Куцаров декан на Педагогическия факултет. в. Пловдивски университет, бр. 5-6 от юни-юли 1984 г., стр. 1.

Сн. Карагьозова-Мишачук. Български език, 1985, № 2, стр. 185.

В. Зидарова. –Съпоставително езикознание, 1985, № 4, стр. 107-109.

M. Čejka. Sborník práci filozofické fakulty Brněnské univerzity. A 35, 1987, стр. 133-136.

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Био-библиография (по случай 25-годишнината от създаването на Пловдивския университет). Т. ІІІ. Педагогически факултет. Пловдив, 1986 (отг. редактор Б. Ганчева), стр. 926-931.

J. Bačvarov. Slavia (Praha), R 55, 1986, № 1, стр. 76-78.

Хр. Първев. Създатели и творци на българското езикознание. София, 1987, стр. 197-198.

L. Uhliřová. – Slavia (Praha), R 56, 1987, № 1, стр. 90-93.

В. Маровска. Първи опит за функционално-семантично описание на българския език. Съпоставително езикознание, 1988, № 5, стр. 142-146.

Зд. Урбан, Л. Ржехачек. Прага и българската филология. София, 1992, стр. 117-118.

М. Павлова. Съвременна, стройна и научно издържана концепция за българския глагол. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 31, 1993, кн. 1 – Филология, стр. 331-337.

В. Маровска. Език и литература, 1994, № 4, стр. 138-141.

В. Маровска. Съпоставително езикознание, 1994, № 6, стр. 72-77.

В. Маровска. Модерно теоретично изследване върху българската глаголна морфология. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 32, 1994, кн. 1 – Филология, стр. 557-560.

М. Павлова. Модерно изследване на проблемите на съвременната българска морфология. Език и литература, 1995, № 2, стр. 145-148.

Кр. Чакърова. Съпоставително езикознание, 1995, № 6, стр. 78-81.

Р. Иванова. Български език, 1995, № 4, стр. 379-383.

L. Uhliřová. – Slavia (Praha), R 65, 1996, № 2, стр. 191-192.

М. Павлова. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 35, 1997, кн. 1 – Филология, стр. 625-632.

H. Běličová-Křižková. Slavia (Praha), R 67, 1998, стр. 368-369.

В. Зидарова, В. Маровска, П. Бъркалова. Съвременната теория за българския език, представена в един енциклопедичен труд. Език и литература, 2000, № 1, стр. 183-192.

В. Маровска, Кр. Чакърова, Б. Дикова (съставители). Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. ф. н. Иван Куцаров. Пловдив, 2000.

Проф. дфн Иван Куцаров навърши 60 години. в. Пловдивски университет, бр. 1-2 от февруари 2002 г., стр. 2.

Н. Балабанов. Езиковият властелин. в. Пловдивски университет, бр. 1-2 от февруари 2002 г., стр. 2-3.

Вл. Янев. Соло за приятел. ––в. Пловдивски университет, бр. 1-2 от февруари 2002 г., стр. 3.

И. Валентинов. Гръмнаха 10 бутилки шампанско за професор Иван Куцаров. в. Марица (Пловдив), бр. 35 (3354) от 05.02.2002 г., стр. 16.

В. Маровска. Иван Куцаров на шейсет години. Съпоставително езикознание, 2002, № 2, стр. 120-126.

В. Маровска. Библиография на трудовете на Иван Куцаров. Съпоставително езикознание, 2002, № 2, стр. 127- 137.

М. Бучкова. в. Марица, бр. 300 от 31 октомври 2002 г., стр. 19.

Кр. Чакърова. Професор Иван Куцаров на 60 години. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, Част втора, стр. 5-10.

К. Куцаров. Библиография на трудовете на Иван Куцаров. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – Филология, Част втора, стр. 11-27.

Г. Райчевски. Амбициозно и успешно. Южен глас (Пловдив), бр. 2 от 3 февруари 2003 г., стр. 5.

Същото в: Пловдив (Седмично издание за информация и култура), бр. 2 от 3 февруари 2003 г., стр. 5.

Ж. Бояджиев. Съпоставително езикознание, 2003, № 2, стр. 137-140.

Проф. дфн Иван Куцаров декан на факултета. в. Пловдивски университет, бр. 15-16 от 30 октомври 2003 г., стр. 2-3.

Ж. Бояджиев. – Съпоставително езикознание, 2003, № 3, стр. 153.

М. Бучкова. Пак филолог оглави ПУ. в. Марица, бр. 331 от 2 декември 2003 г., стр. 1.

Д. Лукова. Филолог оглави Пловдивския университет. в. Труд (Пловдивски труд), бр. 264 от 3 декември 2003 г., стр. 5.

И. Чернишева. Проф. Иван Куцаров новият ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. – в. 24 часа (Местен 24 часа – Пловдив), бр. 264 от 3 декември 2003 г., стр. 4.

М. Бучкова. Новият ректор на ПУ: Не искам да правя революции. в. Марица, бр. 333 от 4 декември 2003 г., стр. 10.

Общото събрание избра новото университетско ръководство. в. Пловдивски университет, бр. 18 от 17 декември 2003 г., стр. 2.

Е. Любенова.Славянски диалози, 2004, № 1, стр. 128-131.

З. К. Шанова. – Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История, языкознание, литературоведение. Выпуск 4. 2003, стр. 132-133.

Г. Райчевски. Пловдивска енциклопедия. Пловдив, 2004 (трето преработено и допълнено издание), стр. 181-182.

Е. Любенова. – Славянски диалози, 2005, № 1, стр. 142.

Ст. Димитрова. Подлог, сказуемо, допълнение. В. Търново, 2004, стр. 65-69.

L. Uhlířová. – Slavia, (Praha), R 74, 2005, стр. 115-117.

К. Топчи.Студентски форум (Кърджали), бр. 2, 19.05.2007 г., стр. 1-3.

В. Маровска. Проф. дфн Иван К. Куцаров на 65 години. – Български език, 2007, № 4, стр. 114-119.

Избрана библиография на проф. дфн Иван Куцаров. – Български език, 2007, № 4, стр. 119-122.

П. Осенова.Българска реч, 2007, № 3, стр. 66-72.

Е. Ю. Иванова, З. К. Шанова. Теоретическая грамматика болгарского языка. – ЯЛИК, Санкт-Петебрургский государственный университет, 2008, декабрь, № 76, стр. 15-16.

Л. Михайлов. Научната слава на България. В. Търново, 2009, стр. 194-195.

L. Uhlířová. Morfologie jako aktuální téma bulharské jazykovědy. – Slavia, (Praha), R 79, 2010, стр. 402-411.

Л. Михайлов. Бележити българи на съвременна България. В. Търново, 2011, стр. 212-213.

(съставители В. Маровска, Кр. Чакърова, К. Куцаров, М. Павлова). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2012, 416 стр.

В. Маровска, Л. Иванова. Талант и творчество, отдадени на езикознанието. Там, стр. 9-16.

Ст. Буров. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. Там, стр. 37-42.

П. Петков. Личност с академичен дух. Там, стр. 47.

Т. Тилев. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров на 70 години. в. Пловдивски университет, бр. 8-9 от 30 ноември 2012 г., стр. 11.

Ред. Юбилейният сборник. – в. Пловдивски университет, бр. 8-9 от 30 ноември 2012 г., стр. 11.

В. Маровска. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров заема достойно място сред учените, които формират облика на съвременното българско езикознание. – в. Пловдивски университет, бр. 8-9 от 30 ноември 2012 г., стр. 12-15.

Ред. Поздравления за юбилея на проф. Куцаров. – в. Пловдивски университет, бр. 8-9 от 30 ноември 2012 г., стр. 11.

Л. Иванова. – Съпоставително езикознание, 2013, № 1, стр. 78-84.