УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФОНЕТИКА

НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Тема 1. Предмет и задачи на българската фонетика. Сегментни и суперсегментни единици. Фонетика и фонология. Методи на изследване.

Тема 2. Артикулационен, акустичен и функционален аспект на говорния звук.  Фанема. Фонемни варианти, диференциални признаци.

Тема 3. Българската фонемна система. Обща характеристика. Диференциални признаци на фонемите.

Тема 4. Състав и структура на вокалната система. Исторически промени във вокалната система. Фонологично съдържание на  вокалите. Класификация от учленителен и артикулационен аспект.

Тема 5. Консонантната система на съвременния български език. Състав и особености. Класификация по локални и модални признаци. Класификация на съгласните по участието на шум и тон в акустичния им състав.                                                 

Тема 6. Опозицията палаталност-непалаталност в консонантната система. Отбелязване на мекостта при писане и при транскрибиране. Позиционни ограничения на мекостта. Случаи на задължителен изговор на меки съгласни в българския език.

Тема 7. Звукови промени. Спонтанни, комбинаторни и позиционни промени в българската фонемна система. Исторически и съвременни фонемни редувания.

Тема 8. Редукция на вокалите в българския език.Фонеми и алофони. Същност, видове и степени на редукцията. Книжовната норма и редукцията.

Тема 9. Ятов преглас в българския език.Същност на ятовия преглас.Правила за прегласен и непрегласен изговор.

Тема 10. Асимилация. Краесловно обеззвучаване. Междусловна асимилация /сандхи/. Елизия, епентеза, метатеза. Причини и закономерности.

Тема 11. Исторически промени при вокалите и консонантите. Преглас О:Е в българския език. Първа, втора и трета палатализация. Промени на съгласни под влияние на йот.

Тема 12. Сричкова структура на българската дума. Същност на сричката, видове. Ударение. Фонетична и фонологична характеристика на българското ударение. Акцентна структура на думата. Думи с две ударения, с двояко удрение и без ударение. Фонетична дума.

Тема 13. Интонация. Основни функции и компоненти на интонацията.

Тема 14. Правоговорни норми в съвременния български език. Формиране и развой на правоговорните норми. Причини за отклонение от книжовните норми. Дублетност. Произносителни стилове.

Тема 15. Българският правопис. Формиране на българската правописна система. Правописни реформи. Правописни принципи и правила в съвременния език. Случаи на условен правопис в българския език.

Изготвил програмата:

гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева,

катедра по български език