ФОНЕТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Основни понятия във фонетиката и фонологията. Фонема, алофони, диференциални признаци. Позиции на фонологично противопоставяне и позиции на неутрализация.

Тема 2. Фонетична и фонематична транскрипция. Случаи на условен правопис в българския език.

Тема 3. Фонематична транксрипция на гласни. Практическа работа.

Тема 4. Фонематична транскрипция на съгласни. Асимилация и краесловно обеззвучаване. Транкрипция на отделни думи и форми.

Тема 5. Междусловно уподобяване /сандхи/. Фонематична транскрипция на текст.

Тема 6. Фонематична транскрипция на цялостен текст /обобщение/.

Тема 7. Контролна работа – фонематична транскрипция на текст.

Тема 8. Редукция на гласните. Степени на редукцията в българския език. Фонетична транскрипция.

Тема 9. Фонетична транскрипция на цял текст.

Тема 10. Ятовият преглас в българския език; Условия за непрегласен изговор. Закономерности и изключения.

Тема 11. Елизия, епентеза, метатеза. Практическа работа.

Тема 12. Исторически звукови промени и отражението им в съвременния български език. Отглас, палатализации, промени на съгласни под влияние на йот.

Тема 13. Правоговор и правопис. Основни правоговорни и правописни норми и характерни отклонения от тях.

Тема 14. Контролна работа – фонетична транскрипция на текст, отражение на  съвременни и исторически звукови промени в текста, класификация на вокали и консонанти.

Тема 15. Произносителни стилове. Ударение.

Заб.: Практическата работа, която е задължителен компонент от изпита, включва фонетична транскрипция на кратък текст, откриване и анализ на съвременни и исторически звукови промени в текста, класификация на вокали и консонанти по различни признаци.