Лекционният курс, включен в учебните планове на специалностите Българска филология, Български език и история и Български език и руски език – задочно обучение, има за цел да запознае студентите със звуковите средства на българския език, чрез които езикът се реализира посредством речта. Детайлно се представя фонемната система на съвременния български език с нейния състав и особености, анализират се вокалната и консонантната подсистема с действащите в тях закономерности. Особено внимание се отделя на поведението и изменението на фонемите при речевата реализация на езика, подробно се разглеждат съвременните и историческите звукови промени.

В лекционния курс е отделено място и на суперсегментните средства – ударение и интонация, – които са свързани с по-големи звукови отрязъци  като фонетичната дума и фразата. Акцентира се върху правилата за коректно артикулиране на звуковете в зависимост от изговорния стил и основните принципи за писменото отбелязване на фонемите.

Форма на оценяване: писмен изпит, включващ практическа работа (фонематична транскрипция на кратък текст с анализ на отразените в него звукови промени) и един теоретичен въпрос по тема от учебната програма.