УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ

ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Думата – основен обект на лексикологията. Признаци на думата. План на изразяване и план на съдържание. Видове думи.

Тема 2. Номинация. Първична лексикална номинация. Вътрешна форма на думата.

Тема 3. Лексикално значение. Специфика на лексикалното значение при някои класове думи. Промени в лексикалното значение.

Тема 4. Вторична номинация. Полисемия. Структура на многозначната дума.

Тема 5. Пряко и преносно значение. Преносна употреба. Видове преносни значения.

Тема 6. Семантични отношения – синоними, антоними, хипоними. Особености и функции в речта. Практическа работа.

Тема 7. Формални отношения – пароними, омоними. Омонимия и полисемия. Начини за възникване на омонимите, видове.

Тема 8. Неутрална и експресивна лексика. Конотация. Работа с текст.

Тема 9. Активна и пасивна лексика. Историзми, архаизми, неологизми – същност, видове и употреба. Практическа работа.

Тема 10. Общоупотребима и социално ограничена лексика – диалектизми, жаргон, терминологична лексика. Работа с речников и текстов материал.

Тема 11. Чужди думи. Чуждици и заемки. Международна лексика. Думи от европейските и от балканските езици. Практическа работа.

Тема 12. Стилиснично разслоение на лексиката. Речникови особености на различните функционални стилове. Практическа работа.

Тема 13. Фразеология. Видове словосъчетания. Структура на фразеологичния фонд. Речникова работа.

Тема 14. Контролен тест, включващ различни видове практически задачи.

Тема 15. Работа в библиотеката с различни видове речници.