Семинарните занятия по лексикология на съвременния български език се провеждат със студентите от специалностите Славянска филология и Българска филология – редовно обучение (вж. учебната програма).