УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ ПО БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Тема 1. Предмет, задачи и значение на българската диалектология. Основни понятия и термини. Схващания за диалекта.

Тема 2. Формиране на българската нация и на българския национален език. Книжовният език и диалектите и тяхното развитие.

Тема 3. Лингвистична география. Работа с Българския диалектен атлас.

Тема 4. Граници на българския език. Единство на българския език и неговите диалекти.

Тема 5. Опити за класификации на българските териториални диалекти. Класификация по ятовия изговор. Класификация по застъпниците на праславянските съчетания tj, dj. Класификация по рефлексите на старобългарската голяма носовка.

Тема 6. Източни и западни български говори. Характерни особености и вътрешно деление.

Тема 7. Мизийски говори. Граници и отличителни особености.

Тема 8. Балкански говори. Ареал на разпространение, характерни особености и вътрешно деление.

Тема 9. Югоизточни /рупски/ говори. Източнорупски говори – странджански и тракийски.

Тема 10. Родопски говори и техните характерни особености. Вътрешно деление.

Тема 11. Западнорупски говори. Ареал на разпространение, характерни особености, вътрешно деление.

Тема 12. Западни говори. Северозападни говори. Граници, характерни особености, вътрешно деление.

Тема 13. Погранични у-говори. Югозападни говори – вътрешно деление и характерни особености.

Тема 14. Контролна работа – анализ с цел разпознаване на диалектен текст.

Тема 15. Диалектни различия във фонетиката и морфологията – обобщение.