Семинарните занятия по българска диалектология се провеждат със студентите от специалностите Етнология и Българска филология – редовно и задочно обучение. В практическия курс се разглеждат основните особености на диалектите като езикови прояви и закономерностите в техния развой; изяснява се съдържанието на основни понятия като език и диалект, териториален и социален диалект, диалект и наречие. Съществено внимание се обръща на въпроса за границите на българския език и неговото диалектно членение, както и на различните класификации на българските диалекти. Важно място се отделя и на характерните особености на отделните групи говори, като от всяка група се разглеждат най-типичните представители с техните фонетични, морфологични и лексикални особености. Чрез диалектното многообразие се акцентува на единството на граматичния строеж и на основния речников фонд на българските диалекти. Усвоява се системата за фонетично записване на диалектен текст, чрез която се предават особеностите на живата реч, както и методите за събиране на диалектен материал. (Вж. учебната програма на семинарите.)

Форми на оценяване: писмен изпит, включващ практическа задача /анализ и разпознаване на диалектен текст/ и един теоретичен въпрос.

Студентите имат възможност да се освободят от изпит чрез изготвяне на различни по тип курсови работи:

а/ работа в родния край, като на терена записват спонтанна диалектна реч или събират лексикален материал в подходящ контекст, а след това транскрибират записаните текстове;

б/ ексцерпция на диалектен материал от публикувани източници;

в/ работа в архива на Катедрата – обработка на събраните данни от диалектоложките екпедиции.