CV

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. Име, служебен адрес, email:

Цена Иванова Карастанева;

гр.Пловдив, ул. ‘Цар Асен’ №24;

E-mail: cena@uni-plovdiv.bg

 

2. Дата и място на раждане:

3 юни 1956 г., гр. Пловдив

3. Oбразование:

висше, магистър по българска филология, ПУ “Паисий Хилендарски” (1978).

4. Владеене на езици:

 • френски език – отлично (писмено и говоримо); Френска езикова гимназия “Ромен Ролан” гр. Стара Загора, 1970-1974 г.;
 • руски език –  отлично (писмено и говоримо);
 • английски език – добре (писмено и говоримо);
 • испански език – задоволително (предимно за четене);
 • полски език – задоволително (предимно за четене).

5. Област на научната квалификация:

 • морфология и синтаксис на съвременния български език;
 • генеративна граматика;
 • теория на книжовните езици;
 • книжовна норма, съвременно състояние; езикова култура.

6.  Месторабота и длъжност:

ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, главен асистент.

7.  Заемани длъжности:

1995 –  главен асистент  в  ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език;

1995 – 1987  – старши асистент;

1987 – 1986  – асистент;

1986 – 1982  – преподавател по български език на чуждестранни студенти;

ВМИ –Пловдив, Катедра по български език.

 

8.  Публикации:

У нас – 22; в чужбина – 5.

9. Членство в научни организации:

 • Дружество на филолозите българисти към Съюза на учените в България.

10.  Специализации и работа в чужбина:

 • Летен езиков курс – Варшавски университет, септември 1987.
 • Летен езиков курс, Университет “Адам Мицкевич” – гр. Познан, Полша,  август 1989.
 • Специализация в Университет Париж VII, Център за лингвистични изследвания, 15.10. 1990 –  15.01.1991, с френска държавна стипендия.
 • Международна школа по генеративна граматика, GLOW, гр. Пловдив, август 1999.
 • Италия, Университет във Венеция, 2004, едноседмичен лекционен курс по програма Сократ – Еразъм.

11.  Участие в университетски, национални или международни проекти, програми:

 • “Проект за валентен речник”, МНО, съавт. с доц. д-р Вера Маровска (научен ръководител),
 • Българо-румънски проект на тема“Clause structure and Information Packaging in Romance and Slavic Languages”, шестчленен екип, научен ръководител проф. дфн Александра Корнилеску, Букурещки университет; към фондация “Отворено общество” – гр. Прага, 1999- 2001.
 • “Квантификация и изреченска структура”, ПУ “Паисий Хилендарски”, 2001-2002.

Edit this entry